referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Pondelok, 27. septembra 2021
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: merit
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 227
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 22m 30s
Pomalé čítanie: 33m 45s
 
2.4 Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva (relatívny zánik)

Pokiaľ je členiacim kritériom moment, kedy došlo k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo väzbe na trvanie a existenciu manželstva, potom je nutné rozlíšiť absolútny a relatívny zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Absolútnym zánikom rozumieme právnu skutočnosť, ktorá nastala v dôsledku zániku manželstva, ktoré má vo vzťahu k bezpodielovému spoluvlastníctvu monopolné postavenie. Ide o definitívne skončenie existencie manželstva i existencie bezpodielového spoluvlastníctva, bez možnosti obnovy. Naproti tomu relatívny zánik je skončenie trvania majetkového spoločenstva medzi manželmi. Vznikne v prípade ustanovenom zákonom, na základe súdneho rozhodnutia vydaného v príslušnom konaní. Keď pominú dôvody jeho existencie, môže súd na návrh jedného z manželov rozhodnúť o obnove zaniknutého majetkového spoločenstva.

2. 4. 1 Právny dôvod zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva

K relatívnemu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov dochádza súdnym rozhodnutím, ktoré buď účelovo alebo nepriamo, sledovaním iného cieľa spôsobuje tento právny následok:
Rozoznávame teda:
1. zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom v občiansko-súdnom konaní na návrh niektorého z manželov podľa účinnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
2. relatívny zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona, pretože bolo súdom vydané také rozhodnutie, pre ktoré príslušný zákon ustanovuje ako právny následok zánik bezpodielového spoluvlastníctva. Takýmto zákonom je buď:
- Trestný zákon,
- zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

2. 5 Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov so zánikom manželstva

Pokiaľ zanikne manželstvo, zanikne základná podmienka existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Takýto zánik nie je potrebné deklarovať rozhodnutím súdu.

Manželstvo zaniká na základe týchto právnych skutočností (ustanovenie § 22, § 23 zákona o rodine):
1. smrťou jedného z manželov,
2. vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho,
3. rozvodom manželstva,
4. vyhlásením manželstva za neplatné.

2. 5. 1 Smrťou jedného z manželov

Bezprostredným právnym následkom smrti jedného z manželov je zánik manželstva a tým aj bezpodielového spoluvlastníctva. Všetko, čo v okamihu smrti tvorilo jeho predmet, musí byť v rámci konania o dedičstve vyporiadané. Ustanovenie § 175 1 Občianskeho zákonníka počíta s tým, že účastníci dedičského konania sa dohodnú. Ak tak nie je, vyporiada toto konanie súd.
Subjektami vyporiadania budú na jednej strane pozostalý manžel a na strane druhej tí, s ktorými bude súd konať ako s dedičmi. Cieľom je určiť rozsah majetku poručiteľa, rozsah jeho dlhov, údaje o cene majetku a určenie masy majetku, ktorá bude patriť do dedičstva a majetku, ktorý patrí pozostalému manželovi.

2. 5. 2 Vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho

Rovnaké právne následky ako smrť fyzickej osoby má jej vyhlásenie za mŕtvu. Toto je prípustné v dvoch prípadoch:
- smrť fyzickej osoby nastala, ale nemožno ju predpísaným spôsobom preukázať (nie je možné vykonať prehliadku tela),
- ide o nezvestnú osobu, o ktorej so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.

2. 5. 3 Rozvodom manželstva

Tretím spôsobom súčasného zániku manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva je rozvod manželstva. Zánik manželstva je viazaný na deň, keď rozhodnutie súdu o rozvode nadobudne právoplatnosť.
Rovnaké právne následky ako rozhodnutie o rozvode má v majetkovej sfére manželov aj rozhodnutie súdu o vyhlásení manželstva za neplatné.


2. 5. 4 Vyhlásením manželstva za neplatné

Dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým súd vyhlásil manželstvo za neplatné, zanikne zo zákona spätne ku dňu vzniku jednak manželstvo a jednak bezpodielové spoluvlastníctvo. Majetok, ktorý manželia spoločne nadobudli počas trvania neplatného manželstva, si vyporiadaj jedným zo spôsobov v zmysle zásad ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. 5. 5 Právne následky absolútneho zániku

Podobne ako s relatívnym zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak aj s absolútnym zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú spojené tieto základné právne následky:
1.nadobúdanie do majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa zastavuje ku dňu jeho zániku,
2. vzniká povinnosť toto spoluvlastníctvo vyporiadať.

2. 6 Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Jedným z právnych následkov oboch druhov zániku bezpodielového spoluvlastníctva je vznik povinnosti vykonať vyporiadanie existujúcej masy bezpodielového spoluvlastníctva podľa zásad uvedených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.
Kto je subjektom vysporiadania závisí od druhu právnej skutočnosti, v dôsledku ktorej bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo. Rovnako od nej závisí aj forma vyporiadania, resp. prípustnosť jej formy. V nie všetkých prípadoch, keď zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, majú oprávnené subjekty zvoliť si formu, ktorou jeho masu vyporiadajú.
Vyporiadanie môže nastať dohodou účastníkov, rozhodnutím súdu (uznesením a rozsudkom).
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: JUDr. B. Pavelková - Manželské právo
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.