referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva (vzor)
Dátum pridania: 13.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evicska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 644
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Licenčná zmluva k predmetu priemyslového vlastníctva
( § 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Poskytovateľ: DIČAK, a. s. 940 01 Nové Zámky, Priemyslová 56, IČO 56789412
zastúpená Ing. Veronikou Bábindeliovou, predsedníčkou predstavenstva

2. Nadobúdateľ: DADECOM, a. s., 939 01 Komárno, Krátka ul. 4 IČO: 83510966
zastúpená Ing. Zoltánom Matušekom, predsedom predstavenstva

uzavreli túto licenčnú zmluvu k predmetu priemyslového vlastníctva:

Čl. I
Predmet zmluvy

1.Poskytovateľ je majiteľom patentu č. 7783 – 05/PAT vydaného Úradom priemyslového vlastníctva v Banskej Bystrici dňa 31.10.2005 na vynález zariadenia na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody.
2.Poskytovateľ prenecháva touto zmluvou nadobúdateľovi právo využívať pri vlastnej výrobnej činnosti vynález chránený patentom uvedeným v predchádzajúcom bode (ďalej len „licencia“).
3.Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje platiť za poskytnutie licencie poskytovateľovi odmenu podľa čl. III tejto zmluvy.

Čl. II
Rozsah licencie a dohodnuté územie

1.Nadobúdateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy využívať licenciu poskytnutú podľa čl. I v rozsahu ssvojej výroby, danej ročným plánom výroby a pri inovácii svojich výrobkov.
2.Dohodnutým územím je územie Slovenskej republiky.

Čl. III
Odmena

1.Nadobúdateľ je povinný platiť poskytovateľovi za poskytnutie licencie odmenu, ktorá sa mezi zmluvnými stranami dojednáva dohodou vo výške 650 000 Sk (slovom šesťstopätdesiattisíc slovenských korún) ročne.
2.Odmena je splatná vopred vždy najneskôr do 30. 3. príslušného kalendárneho roku na účet poskytovateľa č. 17565896/0200.

Čl. IV
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa dojednáva na dobu 7 rokov od 1. 1. 2006.

Čl. V
Podmienky poskytnutie a využívania licencie

1.Poskytovateľ je povinný najneskôr do troch pracovných dní po uzatvorení tejto zmluvy poskytnúť nadobúdateľovi:
a.overenú kópiu patentu, ktorý je predmetom tejto zmluvy,
b.technickú dokumentáciu k vynálezu, na ktorý sa patent vzťahuje,
c.všetky nevyhnutné informácie, potrebné na výkon práva, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje, že výkon licencie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, neposkytne inej osobe ako nadobúdateľovi počas dvoch rokov od účinnosti tejto zmluvy.

2.Nadobúdateľ zodpovedá za utajenie podkladov a informácií, poskytnutých poskytovateľom. Poskytnuté podklady je nadobúdateľ povinný vrátiť v nepoškodenom stave do troch dní po ukončení platnosti tejto zmluvy poskytovateľovi. Povinnosť utajenia zaväzuje nadobúdateľa aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, a to až do doby, keď sa poskytnuté informácie stanú všeobecne známymi.

3.Pokiaľ na licenciu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, uplatnia právo treite osoby, je poskytovateľ povinný urobiť bezodkladne právne opatrenia na obchranu výkonu práva nadobúdateľom.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou vyslovene upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a Ďalších právnych predpisov v platnom znení, najmä zákonom č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyslových vzoroch.
2.Zmena zmluvy je možná iba písomným, vzájomne odsúhlaseným dodatkom.
3.Nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri nesplnení povinnosti poskytovateľom podľa čl. V bod 1.
4.Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadobúdateľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. III bod 2, a to ani v náhradnej lehote, ktorá predstavuje jeden kalendárny mesiac.
5.Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dva z nich.
6.Táto zmluva nadoúbda platnosť dňom jej súčasného podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. 1. 2006.

Komárno 31. 10. 2005

.................................................

  

.................................................

nadobúdateľ 

 

poskytovateľ

DIČAK, a. s.

 

DADECOM, a. s.

Veronika Bábindeliová

 

Zoltán Matušek

predsedníčka predstavenstva

 

predseda predstavenstva

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.