referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Občianské právo
Dátum pridania: 13.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: candyn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 629
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Občianske právo patrí k najzákladnejším a tiež najstarším právnym odvetviam v histórií práva. Systém občianskeho práva je rozpracovaný v Občianskom zákonníku, ktorý upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, majetku, autorských práv... . pritom majetkovými vzťahmi rozumieme v také spoločenské vzťahy, ktoré sa týkajú majetku a majetkových hodnôt.
Pod pojmom občianske právo rozumieme: právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie.
Účastníkmi občianskoprávnych vzťahov sú fyzické osoby a právnické osoby, účastníkom však môže byť aj štát.

Fyzické osoby
Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením. Smrťou spôsobilosť zaniká. Pojem občan sa používa v zmysle fyzickej osoby. Plný rozsah nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká plnoletosťou, teda osemnástym rokom veku. Pred týmto rokom sa plnoletosť nadobúda manželstvom, ktoré môže povoliť len súd. Súd môže fyzickú osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, pre závislosť na omamných látkach, prípadne iné závažné príčiny.
Ak fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne zástupcovia. Zastúpenie vzniká buď na základe plnej moci alebo na základe zákona.
K fyzickej osobe prináleží právo na ochranu osobnosti, života, zdravia, občianske cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, svojho mena a prejav osobnej povahy.

Právnické osoby
Právnickou osobou je každý subjekt, ktorý má spôsobilosť na práva a povinnosti, a pritom nie je fyzickou osobou.
Medzi právnické osoby patria: -združenia fyzických alebo právnických osôb
-účelové združenia majetku
-jednotky územnej samosprávy
-iné subjekty podľa ustanovenia zákona
Právnická osoba vzniká zakladacou listinou alebo písomnou zmluvou v deň zapísania do obchodného registra, alebo iného zákonom určeného registra. Spôsobilosť na právne úkony vzniká dňom účinnosti, teda dňom zápisu do obchodného registra. Právnická osoba musí mať pri svojom vzniku meno a sídlo.
Právnická osoba zaniká dohodou, ak bola zapísaná v obchodnom registri, výmazom z registra.

Právne úkony
Právne úkony sú prejavom vôle smerujúcim k vzniku, zmene a zániku práv alebo povinností.
Právne úkony sa môžu urobiť: -konaním
-opomenutím
-slovami alebo inak ako slovami
Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, jednoznačne a zrozumiteľne. Inak je neplatný. Neplatný je aj taký právny úkon, ktorý svojím obsahom odporuje zákonu alebo sa prieči dobrým mravom.
Za právoplatný právny úkon sa pokladá písomná dohoda urobená telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytiť obsah a určiť osobu, ktorá právny úkon urobila.

Spôsobilosť na právne úkony nemá:
 maloletá osoba
 osoba, ktorá bola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony v rozsahu, ktorý je uvedený v súdnom rozhodnutí
 osoba, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony
Zánik spôsobilosti na práva a povinnosti:
 smrťou
 vyhlásením za mŕtveho
 náležitosť vôle

VLASTNÍCTVO
Vlastnícke právo je teda právo ovládať vec, držať, používať a nakladať s ňou vlastnou mocou, ktorá nie je závislá od žiadnej inej moci. Vlastník má právo používať, alebo aj neužívať. Ak ju neužíva, môže jej užívanie prenechať inému.
Návrh na uzatvorenie zmluvy ako jednostranný právny úkon musí spĺňať tieto znaky: -prejav vôle musí smerovať k uzavretiu zmluvy, musí byť vyslovený a urobený s vážnym úmyslom uzavrieť zmluvu
-návrh musí byť adresný
-návrh musí byť určitý
Forma návrhu nie je predpísaná

SPOLUVLASTNÍCTVO
Spoluvlastníctvo je vlastníctvo určitých celkov alebo podielov. Takýto podielov sa môže predať len so súhlasom ďalšieho spoluvlastníka.
podielové
bezpodielové- jedine v manželstve

DEDENIE
Nadobúdanie majetku po smrti.
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Dedí sa: -zo zákona
-zo závetu
-z oboch týchto dôvodov
zo zákona dedia len osoby oprávnené, blízke
zo závetu dedia len osoby určené v závete

Závet: Dokument vlastnoručne napísaný, s notársky overeným podpisom.
Prevzatie majetku v prípade smrti.

KÚPNA ZMLUVA
Musí byť spomenuté:- kupujúci a predávajúci
- predmet prevodu: hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
- kúpna cena a druh platby( hotovosť, splátky, úver..)

ZÁMENNÁ ZMLUVA
Zámena veci za predpokladu súhlasu oboch účastníkov

DAROVACIA ZMLUVA
Musí byť spomenuté: - darca a obdarovaný
- predmet darovania: hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
- podrobný opis darovanej veci
- darca musí vyhlásiť, že vec daruje bez akýchkoľvek bremien
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianske právo 2.9404 8061 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.