referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Novela zákona o ochrane osobných údajov
Dátum pridania: 27.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: milos.bielik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Dňa 12. marca 2005 bola uvedená v Zbierke zákonov novela č. 90/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Novela nadobudla účinnosť 1. mája 2005 a ukladá nové úlohy pre prevádzkovateľov informačných systémov.

Novela zákona sa v úvode venuje upresňovaniu pojmov (§4) ako sú prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, informačný systém, poskytovanie údajov, sprístupňovanie údajov a navyše zavádza nové pojmy (zástupca prevádzkovateľa, príjemca, tretia strana, tretia krajina). Spresnenie a sprehľadnenie základných povinnosti prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov dáva predpoklad účinnejšieho a efektívnejšieho zavádzania ustanovení zákona v praxi.

Zákon upresňuje rozsah a svoju účinnosť aj na prevádzkovateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na ktorých sa na základe iného medzinárodného práva vzťahuje naša legislatíva (§1 ods.3). Ak prevádzkovateľ nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území členského štátu EU, je povinný vymenovať svojho zástupcu so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (§23a).

Pre prevádzkovateľov z novely vyplýva striktnejšia povinnosť informovať dotknuté osoby o svojom zámere získavať a spracúvať ich osobné údaje (§10). Pre Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) novela zavádza spresnenie procesu konania a prijímania oznámení fyzických osôb a posilnenie vyšetrovacích právomocí v súlade s požiadavkami expertov Európskej komisie.

Bezpečnostný projekt
Ďalšie zmeny sa týkajú povinnosti prevádzkovateľov realizovať bezpečnostný projekt (§15 ods.2). Bezpečnostný projekt je potrebné vypracovať v prípade, že sú v informačnom systéme spracúvané osobité kategórie osobných údajov (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, rodné číslo, biometrické údaje... §8) a predmetný systém je prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť (napr. Internet). Ak informačný systém nie je prepojený na verejnú počítačovú sieť, pre prevádzkovateľa stačí zabezpečiť vypracovanie bezpečnostných smerníc podľa príslušných ustanovení tohto zákona (§16 ods.6).

Každý prevádzkovateľ, ktorý zamestnáva viac ako 5 osôb, musí poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu (§19 ods.2). Ak prevádzkovateľ zamestnáva menej ako 6 osôb, je mu ponechaná možnosť poverenia zodpovednej osoby. O poverení zodpovednej osoby musí túto skutočnosť oznámiť písomne doporučenou zásielkou ÚOOÚ najneskôr do 30 dní. Na zodpovednú osobu tým prechádza väčšina poviností prevádzkovateľa vyplývajúca z tohto zákona voči ÚOOÚ.

Registrácia informačných systémov
Najvýraznejšie zmeny ustanovaní zákona sa týkajú prihlasovania informačných systémov na registráciu, ktorú naďalej bezplatne vykonáva ÚOOÚ. Zákon v novele rozlišuje registráciu a osobitú registráciu.

Povinnosť registrácie sa vzťahuje na také informačné systémyu, ktoré sú spracúvané automatizovane alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami (§25 ods.2). Pod registráciu ďalej nespadajú agendy vedené čisto v papierovej podobe a informačné systémy podliehajúce dohľadu poverenej zodpovednej osoby.

Osobitá registrácia (§27) sa vzťahuje na systémy sparcúvajúce osobitú kategóriu údajov (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru; §8 ods.1) za predpokladu súčasného prenosu týchto údajov do tretej krajiny. Osobitá registrácia je ďalej potrebná pri spracúvaní osobných údajov potrebných na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa ako napr. vymáhanie pohľadávok a pod. (§7 ods.4g).

Sankcie zákona
Novela upravuje výšku sankcií za nesplnenie si zo zákona vyplývajúcich povinností, a to najmä ak prevádzkovateľ nezabezpečil spracovanie bezpečnostného projektu, neprihlásil informačný systém na registráciu alebo osobitú registráciu, ak tak bolo potrebné vykonať (§49). Nesmieme pritom zabúdať na novú povinnosť prevádzkovateľov informaovať ÚOOÚ o poverení zodpovednej osoby.

Záver
Úrad bude pravidelne zverejňovať na svojej internetovej stránke (http://dataprotection.gov.sk) správu o stave ochrany osobných údajov po jej prerokovaní v Národnej rade SR. Na týchto web stránkach sa nachádzajú ďalšie užitočné informácie, ako aj vzory tlačív potrebných na odhlasovanie a prihlasovanie systémov na registráciu alebo nahlasovanie zodpovedných osôb.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že novela č.90/2005 Z. z. zákona č.428/2002 Z. z. sprehľadňuje pojmové vymedzenie problematiky ochrany osobných údajov. Obmedzenie registrácie informačných systémov v kontexte posilnenia postavenia písomne poverenej zodpovednej osoby prakticky zmierňuje povinnosti pre menších prevádzkovateľov informačných systémov.
 
Súvisiace linky
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.