referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Trestný zákon a priestupok
Dátum pridania: 16.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ana87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 821
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Súčasný Trestný zákon platí od roku 1961. Každoročne prechádza mnohými zmenami. 1.1. 2006 by mal nadobudnúť platnosť nový rekodifikovaný Trestný zákon.
Účelom Trestného zákona je v medziach ústavy a v medziach ratifikovaných medzinárodných zmlúv o ľudských právach a slobodách chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky.
Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Trestný čin je prečin a zločin.
Prečin je trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. Zločin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.
Podľa Trestného zákona sa trestá aj príprava na zločin a pokus trestného činu. Trestnosť prípravy na zločin a pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu alebo konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, alebo urobil o príprave na zločin alebo o pokuse trestného činu oznámenie v čase, keď nebezpečenstvo mohlo byť ešte odstránené. Týmto ustanovením však nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný dokonaný trestný čin, ktorý už spáchal.
Trestný čin môže byť spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti.

Trestný čin je spáchaný úmyselne ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem a práva fyzických a právnických osôb, spoločnosti a ústavné zriadenie SR chránené týmto zákonom.
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti ak páchateľ vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem a práva fyzických a právnych osôb, spoločnosti a ústavné zriadenie SR chránené týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí alebo nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

Pri trestnom čine sa môže prihliadnuť aj na priťažujúcu okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky, ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, najmä proti učiteľovi alebo vychovávateľovi, spáchal trestný čin verejne, zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, spáchal trestný čin ako organizátor, bol už za trestný čin odsúdený, zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej výhody, spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

Taktiež sa môže prihliadnuť na poľahčujúce okolnosti. Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení, v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností, v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby, spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti, pod vplyvom hrozby alebo nátlaku, spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil, pod vplyvom tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil, spáchal trestný čin, odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo, viedol pred spáchaním trestného činu riadny život, pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu, priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, sám oznámil trestný čin príslušným orgánom, napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.
Trestný čin môže spáchať jedna osoba samostatne, ale taktiež môže byť spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. V takomto prípade hovoríme o spolupáchateľoch, ktorí však zodpovedajú ako by trestný čin spáchali sami.

Na spáchaní trestného činu sa môže podieľať aj účastník trestného činu. Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse je organizátor, návodca a pomocník. Organizátorom je osoba, ktorá zosnovala alebo riadila spáchanie trestného činu. Návodcom je osoba, ktorá naviedla iného na spáchanie trestného činu. Pomocníkom je osoba, ktorá poskytla inému pomoc na spáchanie trestného činu najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom prispieť po trestnom čine.

Trestný zákon zahŕňa aj okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Sú to: vek, nepríčetnosť, nutná obrana, krajná núdza, oprávnené použitie zbrane, dovolené riziko, výkon práv a povinností, súhlas poškodeného a plnenie úlohy agenta.
Vek: kto v čase spáchania činu, inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný a pre trestný čin sexuálneho zneužívania nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
Nepríčetnosť: kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak to Trestný zákon neustanovuje inak.

Nutná obrana: čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok nie je trestným činom. Nejde však o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku.
Krajná núdza: čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestný zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
Oprávnené použitie zbrane: použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť.
Dovolené riziko: čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu chráneného Trestným zákonom.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.