Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákon o reklame

Dňa 01.05.2001 nadobudol účinnosť nový zákon o reklame č. 147/2001 Z. z., ktorý nahradil zákon č. 220/1996 Z. z.. Reagoval na smernice Európskej únie, a to hlavne na smernicu o klamlivej reklame a porovnávacej reklame, čím sa dosiahla plne harmonizovaná právna úprava v tejto oblasti.
Podstatnou zmenou je zavedenie legálnej definície porovnávacej reklamy, ktorá doposiaľ nebola upravená a zároveň vymedzenie podmienok porovnávacej reklamy. Zákon spresnil i definíciu klamlivej reklamy v obchodnom zákonníku a zosúladil ju s požiadavkou smernice EÚ.

Nastala tiež významná zmena v zodpovednosti subjektov za klamlivú a porovnávaciu reklamu. To znamená, že dôkazné bremeno pri klamlivej a nedovolenej reklame je na objednávateľovi, nie na šíriteľovi reklamy. Taktiež je prehľadnejšie upravený dozor štátnych orgánov nad zákonom o reklame. V prospech adresáta reklamy je upravený zákaz šíriť reklamu prostredníctvom telefaxu a elektronickou poštou, kde sa vyžaduje predchádzajúci súhlas adresáta. Osobitne je upravená aj reklama alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, zbraní a streliva, liekov, dojčenských a doplnkových prípravkov.

V novom zákone je liberálnejšie upravená reklama alkoholických nápojov. Dovoľuje reklamu alkoholických nápojov, pritom ale vyžaduje splnenie niektorých podmienok. Ide o obmedzenie vzťahujúce sa na maloleté osoby a tvrdenia v reklame, ktoré by v pozitívnom svetle predstavovali používanie alkoholických nápojov. Zakázanou naďalej zostáva reklama tabakových výrobkov. Treba poznamenať, že reklama týchto dvoch produktov je upravená aj v zákone o vysielaní a retransmisii. Zákon o reklame tiež zakazuje reklamu tabakových výrobkov na reklamných veciach nesúvisiacich s fajčením a na predmetoch, ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja tabakových výrobkov.

Zákon o reklame upravuje reklamu bez ohľadu na to, ako sa šíri, či už ide o pútače, alebo periodickú tlač. Výnimku tvoria elektronické médiá, ktoré podliehajú aj regulácii zákona o vysielaní a retransmisii. Základná zásada vzťahu zákona o reklame k zákonu o vysielaní a retransmisii je uvedená v ustanovení zákona o reklame: „Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ V praxi to znamená, že ak zákon o vysielaní a retransmisii zakazuje reklamu alkoholických nápojov s výnimkou piva, uplatní sa pri reklame v rozhlase a televízii zákon o vysielaní a retransmisii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk