referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
Občianske právo
Dátum pridania: 09.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: l.i.l.i
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 061
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 38m 40s
Pomalé čítanie: 58m 0s
 
Právne následky vadnosti PÚ:
-zdanlivé právne úkony (akoby sa nestali)
-vadné úkony (neplatnosť úkonu ,možno odstúpiť od zmluvy )
-neplatnosť úkonov (priamo zo zákona ,neplatnosť sa nevyhlasuje ,hladí sa naň akoby sa
neurobil):
-absolútna (priamo zo zákona )
-relatívna (spôsobuje následky akoby bol platný ,je platný do tej doby ,pokiaľ sa oprávnená osoba nedovolá jeho neplatnosti )

Právna spôsobilosť:
-znamená mať práva a povinnosti ,ktoré vznikajú narodením a zanikajú smrťou
-spôsobilosť na PÚ môže byť obmedzená čiastočne alebo úplne o čom rozhoduje vždy súd.Spôsobilosť na PÚ vzniká v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti a uzatvorením manželstva pred dovŕšením 18r.

Subjekty PÚ:
-fyzické osoby
-štát
-právnické osoby (organizácie)

Zastúpenie:
-zákonné zastúpenie (priamo zo zákona u osôb nespôsobilých na PÚ)
-zmluvné (na základe splnomocnenia na jeden úkon alebo generálne )
-splnomocnenie na všetky úkony súvisiace s tou istou osobou

Význam času v OP:
-čas je veľmi dôležitý pri vzniku a zániku práv a povinností
Lehoty delíme na :
-subjektívne ( 1 alebo 2 r.)plynie odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode a o tom ,kto za ňu
zodpovedá
-objektívne (3roky ,u statkov 10r.)plynie odo dňa keď došlo k udalosti ,z kt.vznikla škoda respektíve odo dňa keď došlo k bezdôvodnému obohateniu

Počítanie lehôt :
-dňové ,týždňové ,mesačné ,ročné

Premlčanie :
-pri premlčaní povinnosť plniť nezaniká
-premlčanie je neuplatnenie práva v zákonom stanovenej premlčacej lehote

Preklúzia:
-vzniká pri neuplatnení práv v určitom čase ,súd na ňu prihliada z úradnej povinnosti
-tu povinnosť zaniká ,pretože by došlo k bezdôvodnému obohateniu

Občiansko-právne vzťahy:
-majetkové vzťahy medzi občanmi
-vzťahy medzi fyzickými osobami ,vzťahy medzi fyz. a právnickými osobami ,medzi fyzickými osobami a štátom
-ďalšie vzťahy za predpokladu ,že ich upravuje iný zákon
-OP vzťahy vznikajú najčastejšie na základe PÚ-najmä zmlúv vznikajú aj na základe iných právnych skutočností (smrť ,narodenie ,plynutie času )alebo na základe protiprávnych úkonov
(napr.spôsobením škody )

Účastníci občiansko-právnych vzťahov:
-právnické osoby
-fyzické osoby

Vecné práva:
a.,vlastníctvo
b.,spoluvlastníctvo
c.,vecné práva k cudzím veciam ,ku kt.patria :
-záložné právo
-práva zodpovedajúce vecným bremenám
-zádržné právo

Pojem vecné právo :
-možno ho vymedziť ako absolútne subjektívne právo zabezpečujúce priame právne ovládanie individuálnej určenej veci

Vlastníctvo:
-veci rozdeľujeme z právneho hľadiska na:
a. ,hnuteľné
b., nehnuteľné –pozemky a budovy ,kt.sú pevným základom spojené so zemou ,všetky ostatné veci sú hnuteľné

Obsah vlastníckeho práva:
-ide o právo vec užívať a použ.jej plody a úžitky
-právo vec držať
-právo s ňou disponovať

Subjekty a predmet vlastníckeho práva :
-fyzické osoby
-právnické osoby
-štát
-výnimku tvorí vlastníctvo nerastného bohatstva ,podzemné vody ,prírodné liečivá ,vodné toky ,kt.môže vlastniť štát pretože majú slúžiť na zabezpečenie potrieb spoločnosti

Ochrana vlastníckeho práva:
-žaloba na vydanie veci =)ide o reindikačnú žalobu ,kde sa vec nachádza vo faktickej moci inej osoby než je vlastník ,pričom táto osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu (len vtedy je úspech )
- zapieracia žaloba=)vlastník veci sa zapieracou žalobou domáha ochrany svojho vlastníckeho práva proti tomu ,kto ho neopráv.zásahmi vo výkone vlastníckeho práva ruší inak než neoprav.zadržiavaním veci

Nadobúdanie vlastníctva:
1.,zmluvou -kúpnou
-darovacou
2.,dedením
3.,rozhodnutím štátneho orgánu –majetky získané reštitúciou alebo vyvlastnením
4.,vydržaním –ak má niekto vec v držbe a je dobromyslený o tom ,že mu vec patrí a užíva ju nepretržite po stanovenú dobu (u hnuteľných vecí 3r.,u nehnut.10 r.)stáva sa jej vlastníkom ak to vysloví súd
5.,nájdením veci –kto nájde vec nepozná vlastníka ,musí ju odovzdať štátnemu orgánu (polícia.OÚ)ak sa pôvodný vlastník neprihlási o vec do 1 roka ,tak sa vlastníkom stáva štát nálezcovi patrí nálezné vo výške 10% hodnoty veci
6.,prírastkom-vlastníkom prírastku sa stáva majiteľ (vlastník veci)

Zánik vlastníckeho práva :
-na základe zmluvy
-na základe právneho úkonu
-smrťou vlastníka
-stratou veci
-uplynutím vydržacej doby
-na základe rozhodnutia súdu
-zánikom veci v dôsledku zničenia

Spoluvlastníctvo:
1.,podielové
2.,bezpodielové

1.,charakt.ho spoluvlastnícke podiely .Podiel vyjadruje mieru akou sa spoluvlastník podieľa právach a povinnostiach spoločnej veci .Podiel jednotlivých spoluvlastníkov býva najčastejšie vyjadrený zmluvou .

Zánik podielového vlastníctva:
-dohodou
-ak nie je dohoda rozhodne súd na návrh jedného z vlastníkov

2.,vzniká uzavretím manželov spoločne a nerozdielne .Do BSM patrí vlastníctvo všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí nadobudnutých počas manželstva do BSM nepatria dary ,dedičstvo ,osobné veci osobnej potreby

Zánik BSM:
-zánikom manželstva
-vo výnimočných prípadoch počas manželstva(ak jeden z manželov podniká tak sa spolu dohodnú spísaním zmluvy

Vysporiadanie BSM:
-rozdelenie majetku prislúcha manželom ,ak sa nedohodnú na návrh jedného z nich rozhodne súd

Dohodnuté BSM manželov:
-manželia sa môžu dohodnúť odchylne od zákona ,napr.kto bude spravovať spoločný majetok

Držba:
-znaky:
a., faktické ovládanie veci
b., nakladanie s vecou ako s vlastnou čo predpokladá vôľu držiteľa mať vec pre seba
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.