referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugen
Pondelok, 18. novembra 2019
Občianske právo
Dátum pridania: 09.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: l.i.l.i
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 061
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 38m 40s
Pomalé čítanie: 58m 0s
 
Osobitná zodpovednosť za škodu:
a., tými osobami,kt.nemôžu posúdiť následky svojho konania
b., úmyselným konaním proti dobrým mravom
c., prevádzkou dopr.prostriedkov
d., zvlášť nebezpečná prevádzka
e., na vnesených alebo odložených veciach

Náhrada škody:
-nahrádza sa:
a., skutočná škoda –je to hodnota o kt.sa majetok poškodeného zmenšil
b., ušlý zisk-je to čo by poškodený bol získal ,keby nenastala škodná udalosť

Škoda sa nahrádza:
a., v peniazoch
b., uvedením do predošlého stavu
c., naturálnym spôsobom

Ak vznikla škoda na zdraví nahrádza sa:
a. ,bolestné
b., náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
c., náhrada účelne vynaložených nákladov na liečenie
d., náhrada za stratu na zárobku (počas PN ,prípadne po skončení PN)
e., ak zomrie poškodený ,pozostalým sa poskytne náhrada výdavkov na pohreb a príspevok na výživu pozostalým

Záväzky zo spôsobenia škody:
-OP ukladá každému povinnosť počínať si tak ,aby nedochádzalo ku škodám na zdraví ,majetku ,prírode a životnom prostredí(ide o základný princíp)

Zodpovednosť:
-ide o následnú právnu povinnosť vznikajúca subjektom ,kt.poruší primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu pre neho zákona alebo inej právnej skutočnosti

Funkcie zodpovednosti:
-zodpov.zameraná na:
uhrádzanie majetkovej ujmy alebo zmiernenie nemajetkovej ujmy
-preventívno-výchovné pôsobenie

Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu :
-zavinenie protiprávny úkon
-ujma
-príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom ujmou a zavinením

Okolnosti ,ktoré protiprávnosť vylučujú:
-plnenie povinnosti (spojené s výkonom povolania-napr.usmrtenie pri výkone trestu)
-svojpomoc (svojpomocné správanie §602)
-konanie v nutnej obrane
-konanie v krajnej núdzi
-súhlas postihnutého

Subjekty zodpov.za škodu:
-fyz.osoba
-práv.osoba

Kto zodpovedá za škodu :
-fyz.osoba
-práv.osoba
-alebo osoby pod osobitnou ochranou zákona ako aj osoby ,kt.nad nimi vykonávajú dohľad(rodičia ,pestún, osvojiteľ

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vznesených alebo odložených veciach:

a., prevádzka ubytovacích služieb ubytovne,hotely a internáty (zodpovednosť sa tu nevzťahuje na osoby poskyt.trvalé ubytovanie)
b.,prevádzkovateľ činnosti spravidla spojených s odkladaním vecí (reštaurácia ,školy)nepatria sem samoobslužné predajne

Bezdôvodné obohatenie:
-bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu ,plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu ,ktorý odpadol ,ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov
-musia byť vyjadriteľné v peniazoch

Kedy nejde o bezdôvodné obohatenie:
-prijatie premlčaného dlhu
-prijatie dlhu neplatného pre nedostatok
-prijatie plnenia zo stávky alebo hry medzi fyzickými osobami
-vrátenie peňazí požičaných do stávky a hry

Vydanie bezdôvodné obohatenia:
-musí sa vydať všetko ,čo sa nadobudlo bezôv.obohatením ak to nie je dobre možné ,najmä preto ,že obohatenie spočívalo vo výkonoch ,musí sa poskytnúť peňažná náhrada
-s predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho ,poznať toho kto obohatenie získal ,nekonal dobromyseľne
-ten kto predmet BO vydáva má právo na náhradu potrebných nákladov ,kt.na vec vynaložil

Dedičské právo:
-v DP nám vystupuje:
a., poručiteľ(zomrelá osoba)
b., dedič(dedičia)

Pojem OP:
-v objektívnom zmysle je súhrnom právnych noriem ,kt.upravujú prechod a nadobúdanie majetkových práv po zomrelej osobe inými subjektami
-v subjektívnom zmysle je oprávnenie určitej osoby byť dedičom

Predmet dedenia:
-majetok poručiteľa ,kt.sa označuje ako dedičstvo –pozostalosť
-predstavuje aktívne a pasívne hodnoty
-dedičstvo u kt.pasíva prevyšujú aktíva je predĺženým dedičstvom

Zodpovednosť dediča:
-dedič je zodpovedný za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.