Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Občianske právo

História OP:
OP patrí k základným aj najstarším právnym odvetviam v histórii práva .Vzniklo v podmienkach starého Ríma ,odkiaľ pochádza aj jeho názov ius civile ,kt.sa použ.doteraz.Ius civile sa postupným vývojom stalo základom súkromného práva ,v rámci kt. vznikli abstraktné právne inštitúty akými sú vlastnícke právo ,držba ,kúpna zmluva ,nájom ,darovanie,dedenie .

Pojem OP:
Je to právne odvetvie ,upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy ,pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu .

Osobné vzťahy:
Ochrana telesnej integrity ,osobné slobody ,občianske cti ,ochrana prejavov osobnosti ,zvuk. a obrazových záznamov ,ochrana mena fyzickej osoby ako aj názov právnickej osoby

Znaky OP:
Základný znak:
-účastníci majú rovnaké postavenie
-žiaden subjekt nemá výhodnejšie postavenie ,čo platí aj na štát
Druhý znak:
-dispozičná autonómia
-žiaden zo subjektov nedisponuje donucovacou mocou

Právna autonómia subjektov:
a.,slobodná možnosť mať či nadobúdať a využívať majetok (vlastnícka sloboda)
b.,slobodná možnosť nakladania s majetkom ,majet.hodnotami a právami (zmluvná sloboda)
c.,slobodné možnosti rozvoja osobnosti a jeho tvorivej duševnej činnosti (sloboda tvorby)

Rozdelenie OP:
hmotné –vlastnícke práva ,záväzkové
procesné –o odporcovi a navrhovateľovi

Systém OP:
-všeobecná časť
-vecné práva
-dedičské právo
-záväzkové právo
-osobné a osobno-majetkové práva

Pramene OP:
-ústava SR
-občiansky zákonník –základný prameň
-právne normy upravujúce spoločenské vzťahy ,kt. tvoria predmet OP

Právne skutočnosti:
-možno ich triediť podľa rôznych kritérií .Za základné kritérium triedenia PS sa považuje ich vzťah k vôli ľudí =)ich vzťah k správaniu ľudí .Podľa toho sa delia na:
subjektívne –závislé od správania ľudí
objektívne-smrť/narodenie=)nezávislé od správania

Právne úkony:
-prejav vôle smerujúci k zmene ,vzniku alebo zániku tých práv a povinností ,kt.právne predpisy s takýmto prejavom spájajú

Znaky právnych úkonov:
-prejav vôle (aj konkludentný prejav inak než výslovný –kývnutie)
-zameranie prejavu vôle
-uznanie prejavu vôle právnym poriadkom
-nastúpenie právnych následkov (t.j vznik ,zmena ,zánik právnych povinností)

Druhy právnych úkonov:
-typické -(častý výskyt)alebo pomenované právne úkony –pracovné zmluvy
-atypické -(majú malý spoločenský význam)nie sú výslovne regulované

Z hľadiska počtu druhy PÚ:

-jednostranné (prejav jednej strany)
-dvojstranné (prejav dvoch zhodný jednostranných úkonov)
-viacstranné (prejavy viacerých účastníkov zmluvy)

Náležitosti PÚ:
-náležitosti subjektu osoby (predpokladom je spôsobilosť na právne úkony )
-náležitosti vôle (vôľa musí byť daná ,slobodná ,vážna a bez omylu)
-náležitosti prejavu (musí byť zrozumiteľný a určitý )
-náležitosti pomeru vôle a prejavu (musí byť vôľa aj prejav vo vzájomnom pomere-zhode)
-náležitosti predmetu (čo je možné a čo je dovolené )

Obsah PÚ:
-podstatné zložky (vyžadujú sa pre platnosť PÚ)
-pravidelné zložky (pravidelne sa vyskytujú,nemajú vplyv na platnosť )dojednanie o mieste
alebo čase plnenia
-náhodné zložky (vyskytujú sa len náhodne)
Právne následky vadnosti PÚ:
-zdanlivé právne úkony (akoby sa nestali)
-vadné úkony (neplatnosť úkonu ,možno odstúpiť od zmluvy )
-neplatnosť úkonov (priamo zo zákona ,neplatnosť sa nevyhlasuje ,hladí sa naň akoby sa
neurobil):
-absolútna (priamo zo zákona )
-relatívna (spôsobuje následky akoby bol platný ,je platný do tej doby ,pokiaľ sa oprávnená osoba nedovolá jeho neplatnosti )

Právna spôsobilosť:
-znamená mať práva a povinnosti ,ktoré vznikajú narodením a zanikajú smrťou
-spôsobilosť na PÚ môže byť obmedzená čiastočne alebo úplne o čom rozhoduje vždy súd.Spôsobilosť na PÚ vzniká v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti a uzatvorením manželstva pred dovŕšením 18r.

Subjekty PÚ:
-fyzické osoby
-štát
-právnické osoby (organizácie)

Zastúpenie:
-zákonné zastúpenie (priamo zo zákona u osôb nespôsobilých na PÚ)
-zmluvné (na základe splnomocnenia na jeden úkon alebo generálne )
-splnomocnenie na všetky úkony súvisiace s tou istou osobou

Význam času v OP:
-čas je veľmi dôležitý pri vzniku a zániku práv a povinností
Lehoty delíme na :
-subjektívne ( 1 alebo 2 r.)plynie odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode a o tom ,kto za ňu
zodpovedá
-objektívne (3roky ,u statkov 10r.)plynie odo dňa keď došlo k udalosti ,z kt.vznikla škoda respektíve odo dňa keď došlo k bezdôvodnému obohateniu

Počítanie lehôt :
-dňové ,týždňové ,mesačné ,ročné

Premlčanie :
-pri premlčaní povinnosť plniť nezaniká
-premlčanie je neuplatnenie práva v zákonom stanovenej premlčacej lehote

Preklúzia:
-vzniká pri neuplatnení práv v určitom čase ,súd na ňu prihliada z úradnej povinnosti
-tu povinnosť zaniká ,pretože by došlo k bezdôvodnému obohateniu

Občiansko-právne vzťahy:
-majetkové vzťahy medzi občanmi
-vzťahy medzi fyzickými osobami ,vzťahy medzi fyz. a právnickými osobami ,medzi fyzickými osobami a štátom
-ďalšie vzťahy za predpokladu ,že ich upravuje iný zákon
-OP vzťahy vznikajú najčastejšie na základe PÚ-najmä zmlúv vznikajú aj na základe iných právnych skutočností (smrť ,narodenie ,plynutie času )alebo na základe protiprávnych úkonov
(napr.spôsobením škody )

Účastníci občiansko-právnych vzťahov:
-právnické osoby
-fyzické osoby

Vecné práva:
a.,vlastníctvo
b.,spoluvlastníctvo
c.,vecné práva k cudzím veciam ,ku kt.patria :
-záložné právo
-práva zodpovedajúce vecným bremenám
-zádržné právo

Pojem vecné právo :
-možno ho vymedziť ako absolútne subjektívne právo zabezpečujúce priame právne ovládanie individuálnej určenej veci

Vlastníctvo:
-veci rozdeľujeme z právneho hľadiska na:
a. ,hnuteľné
b., nehnuteľné –pozemky a budovy ,kt.sú pevným základom spojené so zemou ,všetky ostatné veci sú hnuteľné

Obsah vlastníckeho práva:
-ide o právo vec užívať a použ.jej plody a úžitky
-právo vec držať
-právo s ňou disponovať

Subjekty a predmet vlastníckeho práva :
-fyzické osoby
-právnické osoby
-štát
-výnimku tvorí vlastníctvo nerastného bohatstva ,podzemné vody ,prírodné liečivá ,vodné toky ,kt.môže vlastniť štát pretože majú slúžiť na zabezpečenie potrieb spoločnosti

Ochrana vlastníckeho práva:
-žaloba na vydanie veci =)ide o reindikačnú žalobu ,kde sa vec nachádza vo faktickej moci inej osoby než je vlastník ,pričom táto osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu (len vtedy je úspech )
- zapieracia žaloba=)vlastník veci sa zapieracou žalobou domáha ochrany svojho vlastníckeho práva proti tomu ,kto ho neopráv.zásahmi vo výkone vlastníckeho práva ruší inak než neoprav.zadržiavaním veci

Nadobúdanie vlastníctva:
1.,zmluvou -kúpnou
-darovacou
2.,dedením
3.,rozhodnutím štátneho orgánu –majetky získané reštitúciou alebo vyvlastnením
4.,vydržaním –ak má niekto vec v držbe a je dobromyslený o tom ,že mu vec patrí a užíva ju nepretržite po stanovenú dobu (u hnuteľných vecí 3r.,u nehnut.10 r.)stáva sa jej vlastníkom ak to vysloví súd
5.,nájdením veci –kto nájde vec nepozná vlastníka ,musí ju odovzdať štátnemu orgánu (polícia.OÚ)ak sa pôvodný vlastník neprihlási o vec do 1 roka ,tak sa vlastníkom stáva štát nálezcovi patrí nálezné vo výške 10% hodnoty veci
6.,prírastkom-vlastníkom prírastku sa stáva majiteľ (vlastník veci)

Zánik vlastníckeho práva :
-na základe zmluvy
-na základe právneho úkonu
-smrťou vlastníka
-stratou veci
-uplynutím vydržacej doby
-na základe rozhodnutia súdu
-zánikom veci v dôsledku zničenia

Spoluvlastníctvo:
1.,podielové
2.,bezpodielové

1.,charakt.ho spoluvlastnícke podiely .Podiel vyjadruje mieru akou sa spoluvlastník podieľa právach a povinnostiach spoločnej veci .Podiel jednotlivých spoluvlastníkov býva najčastejšie vyjadrený zmluvou .

Zánik podielového vlastníctva:
-dohodou
-ak nie je dohoda rozhodne súd na návrh jedného z vlastníkov

2.,vzniká uzavretím manželov spoločne a nerozdielne .Do BSM patrí vlastníctvo všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí nadobudnutých počas manželstva do BSM nepatria dary ,dedičstvo ,osobné veci osobnej potreby

Zánik BSM:
-zánikom manželstva
-vo výnimočných prípadoch počas manželstva(ak jeden z manželov podniká tak sa spolu dohodnú spísaním zmluvy

Vysporiadanie BSM:
-rozdelenie majetku prislúcha manželom ,ak sa nedohodnú na návrh jedného z nich rozhodne súd

Dohodnuté BSM manželov:
-manželia sa môžu dohodnúť odchylne od zákona ,napr.kto bude spravovať spoločný majetok

Držba:
-znaky:
a., faktické ovládanie veci
b., nakladanie s vecou ako s vlastnou čo predpokladá vôľu držiteľa mať vec pre seba
Oprávnená a neoprávnená držba:
-oprávnená: oprávneným držiteľom je každý ,kto s vecou nakladá ako so svojou a je vzhľadom na všetky okolnosti dobromyslený v tom ,že mu vec alebo právo patrí

-neoprávnená: za neoprávneného držiteľa možno považovať každého, ktorý vec ovláda ,užíva ,nakladá s vecou ako s vlastnou a preto nie je vzhľadom na všetky okolnosti ani nemôže byť dobromyslený ,že mu vec alebo právo patrí

Vecné práva k cudzím veciam:
Záložné právo:

-slúži na zabezpečenie pohľadávky pre prípad ,že nebude včas splnená ,ak dlh nie je včas zaplatený ,veriteľ má právo záloh predať a z výťažku uspokojiť svoju pohľadávku

Funkcia záložného práva:

-plní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu

Predmet záložného práva:
-záloh (hnuteľná alebo nehnuteľná vec)alebo právo

Subjektom záložného práva:
-záložný veriteľ ,ktorému patrí pohľadávka zabezpečená zálohou
-subjekt povinnosti je záložca ten, kt.dáva do zálohy

Vznik záložného práva:
-na základe písomnej zmluvy ,schválenej dedičskej dohody alebo zo zákona
-zmluvou písomnou (notárom spísaná ,overená a schválená súdom

Obsah záložného práva:
-rôzne práva a povinnosti t.j záložného veriteľa záložcovi

Zánik záložného práva:
a., zánikom zálohu t.j zničením ,spotrebovaním
b., zložením ceny záložnej veci záložcom
c., vzdaním sa záložného práva záložným veriteľom
d., uplynutím času ,na ktoré bolo záložné právo v zmluve

Vecné bremená:
-je to obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby ,pričom vlastník je povinný niečo strpieť ,niečoho sa zdržať alebo niečo konať

Subjekt vecných bremien:
-vlastník nehnuteľnosti (fyzická osoba ,,právnická osoba,štát)

Predmet vecných bremien:
-nehnuteľná vec

Vznik vecných bremien:
-priamo zo zákona(ak je to vo verejnom záujme)
-rozhodnutím súdu
-vecné bremená sa zriaďujú písomnou zmluvou a na vznik treba vklad do katastra nehnuteľností
Zánik vecných bremien:
-zo zákona
-rozhodnutím príslušného orgánu
-smrťou alebo zánikom právnej osoby
-zánikom nehnuteľnosti
-uplynutím času

Kataster nehnuteľností:
-účinnosť od 1.1.1993 –predtým geodézia

Zápisy do katastra nehnuteľností:
-vklad: spôsobuje vznik ,zánik možno ho vykonať len na základe rozhodnutia katas.úradu ,začína na návrh účastníka
-záznam: týka sa právnych vzťahov ,ktoré vznikli
-zo zákona dedením
-rozhodnutím štátneho orgánu
-príklepom na verejnej dražbe
-prírastok a spracov.
-dohodou o vysporiadaní BSM
-nájomnou zmluvou
-potvrdená verejnou listinou
-poznámka: slúži na vyznačenie určitej skutočnosti súvisiacej s právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam

Zádržné právo:
-spočíva v tom ,že kto je povinný vydať vec ,môže ju zadržať dočasne ,aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu ,komu je inak povinný vec držať

Funkcia zádržného práva:
-slúži na zabezpečenie pohľadávky

Rozdiel medzi záložným a zádržným právom:
-predmetom zádržného práva je vec hnuteľná a nie pohľadávka
-zádržné právo nemôže zabezpečiť všetky pohľadávky
-zádržné právo nemá uhradzovaciu ale iba zabezpečovaciu funkciu
-zádržné právo nevzniká zmluvou ale svojpomocným zadržaním veci

Vznik zádržného práva:
-jednostranným prejavom vôle veriteľa zadržať vec

Zánik zádržného práva:

-spolu so zánikom zabezpečenej pohľadávky
-poskytnutím dostatočnej zábezpeky ,kt.má zádržné právo nahradiť

Zodpovednosť za škodu:
-všeob.zodpovednosť za škodu=)každý má povinnosť správať sa tak aby nedochádzalo ku škodám na zdraví ,na majetku ,na prírode a životnom prostredí
-kto vie ,že hrozí škoda musí primerane zakročiť na odstránení tejto škody.Každý zodpovedá za škodu ,ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.Zo zodpovednosti za škodu sa môže viniť ten kto preukáže,že za škodu nezodpovedá
Osobitná zodpovednosť za škodu:
a., tými osobami,kt.nemôžu posúdiť následky svojho konania
b., úmyselným konaním proti dobrým mravom
c., prevádzkou dopr.prostriedkov
d., zvlášť nebezpečná prevádzka
e., na vnesených alebo odložených veciach

Náhrada škody:
-nahrádza sa:
a., skutočná škoda –je to hodnota o kt.sa majetok poškodeného zmenšil
b., ušlý zisk-je to čo by poškodený bol získal ,keby nenastala škodná udalosť

Škoda sa nahrádza:
a., v peniazoch
b., uvedením do predošlého stavu
c., naturálnym spôsobom

Ak vznikla škoda na zdraví nahrádza sa:
a. ,bolestné
b., náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
c., náhrada účelne vynaložených nákladov na liečenie
d., náhrada za stratu na zárobku (počas PN ,prípadne po skončení PN)
e., ak zomrie poškodený ,pozostalým sa poskytne náhrada výdavkov na pohreb a príspevok na výživu pozostalým

Záväzky zo spôsobenia škody:
-OP ukladá každému povinnosť počínať si tak ,aby nedochádzalo ku škodám na zdraví ,majetku ,prírode a životnom prostredí(ide o základný princíp)

Zodpovednosť:
-ide o následnú právnu povinnosť vznikajúca subjektom ,kt.poruší primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu pre neho zákona alebo inej právnej skutočnosti

Funkcie zodpovednosti:
-zodpov.zameraná na:
uhrádzanie majetkovej ujmy alebo zmiernenie nemajetkovej ujmy
-preventívno-výchovné pôsobenie

Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu :
-zavinenie protiprávny úkon
-ujma
-príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom ujmou a zavinením

Okolnosti ,ktoré protiprávnosť vylučujú:
-plnenie povinnosti (spojené s výkonom povolania-napr.usmrtenie pri výkone trestu)
-svojpomoc (svojpomocné správanie §602)
-konanie v nutnej obrane
-konanie v krajnej núdzi
-súhlas postihnutého

Subjekty zodpov.za škodu:
-fyz.osoba
-práv.osoba

Kto zodpovedá za škodu :
-fyz.osoba
-práv.osoba
-alebo osoby pod osobitnou ochranou zákona ako aj osoby ,kt.nad nimi vykonávajú dohľad(rodičia ,pestún, osvojiteľ

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vznesených alebo odložených veciach:

a., prevádzka ubytovacích služieb ubytovne,hotely a internáty (zodpovednosť sa tu nevzťahuje na osoby poskyt.trvalé ubytovanie)
b.,prevádzkovateľ činnosti spravidla spojených s odkladaním vecí (reštaurácia ,školy)nepatria sem samoobslužné predajne

Bezdôvodné obohatenie:
-bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu ,plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu ,ktorý odpadol ,ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov
-musia byť vyjadriteľné v peniazoch

Kedy nejde o bezdôvodné obohatenie:
-prijatie premlčaného dlhu
-prijatie dlhu neplatného pre nedostatok
-prijatie plnenia zo stávky alebo hry medzi fyzickými osobami
-vrátenie peňazí požičaných do stávky a hry

Vydanie bezdôvodné obohatenia:
-musí sa vydať všetko ,čo sa nadobudlo bezôv.obohatením ak to nie je dobre možné ,najmä preto ,že obohatenie spočívalo vo výkonoch ,musí sa poskytnúť peňažná náhrada
-s predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho ,poznať toho kto obohatenie získal ,nekonal dobromyseľne
-ten kto predmet BO vydáva má právo na náhradu potrebných nákladov ,kt.na vec vynaložil

Dedičské právo:
-v DP nám vystupuje:
a., poručiteľ(zomrelá osoba)
b., dedič(dedičia)

Pojem OP:
-v objektívnom zmysle je súhrnom právnych noriem ,kt.upravujú prechod a nadobúdanie majetkových práv po zomrelej osobe inými subjektami
-v subjektívnom zmysle je oprávnenie určitej osoby byť dedičom

Predmet dedenia:
-majetok poručiteľa ,kt.sa označuje ako dedičstvo –pozostalosť
-predstavuje aktívne a pasívne hodnoty
-dedičstvo u kt.pasíva prevyšujú aktíva je predĺženým dedičstvom

Zodpovednosť dediča:
-dedič je zodpovedný za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva
Nadobúdanie dedičstva:
-Občiansky zákonník pozná 2 dedičské dôvody:
1.,závet(testament)má prednosť pred dedením zo zákona
2.,zákon

Dedenie zo závetu:
a., vlastnou rukou-holografický závet-musí byť písaný vlastnoručne poručiteľom (nemôže ho diktovať musí sa uviesť deň,mesiac,rok písania závetu,musí ho vlastnoručne podpísať)
b.,závet vo forme notárskej zápisnice-spisuje ho notár podľa vole poručiteľa a ukladá sa na notárstve
c.,závet napísaný inak –poručiteľ ho musí vlastnoručne podpísať pred 2 svedkami ,kt.sa tiež podpisujú na závet.Svedkom nemôžu byť budúci dedičia .Ak poručiteľ nemôže čítať alebo písať ,musia závet podpísať 3 svedkovia. Závet musí obsahovať deň,mesiac,rok spísania a príslušné podpisy.
Napísaný závet môže byť zrušený:
1.,neskoršie platným závetom
2.,odvolaním závetu(písomne)
3.,zničením listiny ,na kt.je závet

Náležitosti závetu:
-určenie dediča
-určenie majetku
-určenie dedičských podielov ,ak je ich viac

Dedenie zo zákona:
a., poručiteľove deti a manžel/ka-každý z nich rovnakým dielom .Ak nededí niektoré z detí ,nadobúdajú podiel jeho potomkovia
b., ak nededia poručiteľovi potomkovia ,dedí v 2 skupine manžel/ka ,poručiteľovi rodičia a ostatní ,kt.žili s poručiteľom aspoň jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Manžel/ka dedí polovicu a ostatní pomerne.
c.,ak nededí manžel/ka ani žiadny z rodičov ,dedia poručiteľovi súrodenci a osoby ,ktoré s ním žili v domácnosti 1 rok pred smrťou .Ak nededí niektorí zo súrodencov ,dedia podiel jeho deti narovnako
d.,ak žiadny dedič nededí v 3 skupine ,ak nededí žiaden z nich ,tak dedia prarodiča ,starí rodičia

Odmietnutie dedičstva:
-dedič môže dedičstvo odmietnuť ústne alebo písomným vyhlásením pred súdom alebo notárom Každý dedič musí prejaviť stanovisko k dedičstvu ,vyjadrí sa, či ho prijíma alebo odmieta .Takto vyjadrené stanovisko nemožno meniť .Odmietnutie dedičstva sa vzťahuje na celý dedičský podiel
-štát nemôže odoprieť dedičstvo ,ak ho dedič odmieta hovoríme tomu odúmrť
Vydedenie:
Poručiteľ môže vydediť toho ,kto:
a., mu neposkytol potrebnú pomoc v chorobe,starobe alebo iných závažných prípadoch
b., trvalo neprejavil o poručiteľa skutočný záujem ,aký by mal prejaviť
c., bol odsúdení za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v dĺžke min 1 rok
d., sústavne a trvalo vedia neusporiadaný život
-vydedenie musí byť vykonané písomne tzv.listinou o vydedení-je napadnutelná

Dedičská nespôsobilosť:
-znamená ,že nededí ten ,kto sa dopustil zavrhnutiahodného konania proti poručiteľovej vôli alebo úmyselného trestného činu proti poručiteľovi(ublíženie na zdraví,pokus o vraždu)alebo proti jeho manželovi-ke alebo deťom. Takáto osoba zo zákona nebude dediť ,iba ak by mu poručiteľ jeho činy odpustil.

Neopomenutelní dedičia:
-potomkovia sa nazývajú neopomenutelní dedičia

Záväzkové právo:
-pojem :v objektívnom slova zmysle predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich záväzkoprávne vzťahy-záväzkové oprávnenia a povinnosti

Prvky záväzkoprávneho vzťahu:
-musí mať aspoň dva subjekty(veriteľ ,dedič)
-musí mať každý iné postavenie (jeden z nich je veriteľom druhého a druhý je dlžníkom prvého)

Záväzkový vzťah:
-je právny vzťah ,z ktorého veriteľovi vznikne na splnenie pohľadávky a dlžníkovi vznikne povinnosť na plnenie-záväzok,dlh
Subjektom sú:
a., veriteľ
b., dlžník

Vznik záväzkov:
-z právnych úkonov
-zo spôsobenia škody
-z bezdôvodného obohatenie
-z iných skutočností

Aké záväzky poznáme:
-jednoduché(veriteľ ,dlžník)
-viacstranné(viac veriteľov ,viac dlžníkov)

Predmet záväzkoprávnych vzťahov:
-predmetom záväzku je plnenie
-spočíva v:
a., jednorázovom plnení
b., opakujúcom plnení(platba nájomníkov,poistného)
c., trvajúcom plnení(po dlhší čas,nájomná zmluva)

Spoločné záväzky:
1.,solidárné-sú také pri ktorých je niekoľko dlžníkov ,kt.sa zaviazali na to isté plnenie a veriteľ môže žiadať celé plnenie od ktoréhokoľvek z nich
2.,delené–na dlžníckej strane je každý dlžník povinný splniť veriteľom iba svoj diel a veriteľ nemá právo od neho viac požadovať ,pri delených záväzkoch na veriteľskej stranemá každý veriteľ právo požadovať iba diel ,kt.mu patrí
3.,nedelitelné-ak je pri nedeliteľnosti plnenia zo záväzkov oprávnených viac veriteľov ,môžu pohľadávku uplatniť zásadne len všetci veritelia spoločne a môžu ich dlžníci uspokojiť len plnením spoločným ,to znamená ,že pri uplatnení pohľadávky ako aj pri jej splnení sa vyžaduje spolupôsobenie všetkých veriteľov

Knihy záväzkov:
-môžu byť dvojaké:
-zmeny subjektov záväzku=)mení sa buď osoba veriteľa alebo osoba dlžníka
a.,postúpenie pohľadávky- mení sa osoba veriteľa na základe písomnej zmluvy postúpi veriteľ svoju pohľadávku inej osobe ,kt.stáva stáva novým veriteľom .Súhlas dlžník nie je potrebný ,ale má byť o tom upovedomený
b., prevzatie dlhu-mení sa osoba dlžníka .Do záväzk.vzťahu namiesto dlžníka nastupuje iná osoba.V tomto prípade sa vyžaduje súhlas veriteľa
c., pristúpenie k záväzku §533-534-pristúpenie k pôvodnému dlžníkovi nový dlžník

Zmeny v obsahu záväzku:
-menia sa práva a povinnosti subjektov ,pri týchto zmenách sa najčastejšie mení miesto plnenia ,spôsob plnenia alebo čas plnenia. Obsah záväzkov možno meniť:
a., dohodou
b., omeškaním dlžníka-dlžník je v zásade povinný splniť záväzok včas,riadne a dojednaným spôsobom,ak to neurobí dostáva sa do omeškania
c.,omeškanie veriteľa –veriteľ sa dostane do omeškania ,ak neprijal riadne plnenie od dlžníka alebo preposkytol súčinnosť na splnení dlhu

Zabezpečenie záväzkov :
-určenie ,zmluvná pokuta–záložná zmluva ,dohoda a zrážkach zo mzdy
-záložná zmluva(na určitú vec)
-prevod práv (písomnou formou na majetkovú hodnotu)
-postúpením pohľadávky (dlžník postúpi veriteľovi svoju pohľadávku )
-zábezpeka(predá vec na úver)
-uznanie dlhu

Čo je vada:
-rozumie sa pod ňou všetko čo znižuje možnosť využitia upotrebenia veci

Zodpovednosť za vady:
-fyzické a právnické osoby

Zánik záväzkov:
-splnenie dlhu ,dohoda, nemožnosť plnenia, uplynutie času smrťou veriteľa alebo dlžníka, započítanie, výpoveď, neuplatnenie práva

Zmluvy:
-kúpna zmluva
-účastníkmi sú predávajúci a kupujúci
Predávajúcemu vzniká povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva .kupujúci má povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu

Predmet kúpy:
-veci hnuteľné nehnuteľné
-môžu byť veci ,kt.v časti uzavretie zmluvy ešte neexistujú ,ide o 2 prípady o tzv.kúpu veci budúcej alebo tzv.kúpu nádeje
-vec budúca: zaväzuje sa kupujúci ,že zaplatí za veci ,ktoré mu predávajúci skutočne odovzdá
-kúpa nádeje: zaväzuje sa kupujúci ,že zaplatí vec bez ohľadu na to ,či sa jeho očakávanie splní ,prípadne čiastočne splní alebo môže byť zmarené

Kúpna cena:
-predstavuje odplatu , že predmet kúpy a vyjadruje jeho peňažný ekvivalent
-splatnosť možno dohodnúť súčasne s odovzdanou vecou
-neskoršie (úver)
-vopred

Vznik kúpnej zmluvy:
-vzniká po dohode kupujúceho a predávajúceho o predmete a cene

Zánik kúpnej zmluvy:
-jej splnením

Darovacia zmluva:
-účastníci- darca
- obdarovatel

Zmluva o dielo:
-účastníci- objednávateľ ,zhotovitel
-zmluva o dielo je odplatným typom a preto v nej nesmie chýbať cena za vykonanie diela
-v prípade ,že by chýbala cena ,išlo by o iný právny vzťah a to o darovanie alebo priateľskú

Určenie ceny:
-odhadom(kde nesmie v konečnom dôsledku presiahnuť o 10 až 20% odhadnutej ceny)
-pevnou sumou(bez súhlasu objednávateľa sa nemôže meniť ,ak nesúhlasí objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť

Vznik zmluvy o dielo:
-vzniká dohodou zmluvných strán o podstatných zložkách ,kt. je vymedzenie predmetu ,odmena za vykonanie na nebez. zhotovitela
-zánik:splnením,odstúpením od zmluvy

Nájomná zmluva:
-predmetom nájmu môže byť aj hnuteľná aj nehnuteľná vec
-prenajímateľ ju prenecháva na dočasné užívanie nájomcovi a ten mu za to musí zaplatiť nájomné

Druhy nájmov:
-nájom bytu
-nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie
-podnájom bytu
-nájom a podnájom nebytových priestorov

Vznik:
-zásadne nájomnou zmluvou
-konkludentne(ak nájomca užíva vec po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci na súd do 30 dní)
-súdnym rozhodnutím

Zánik:
-uplynutím doby
-pri nájmoch uzavretých na dobu neurčitú môže zaniknúť iba výpoveďou

Výpovedné lehoty:
-pri nájmoch poľnohospodárskych a lesných pozemkov je 1 rok
-pri iných nehnuteľnostiach sú to 3 mesiace
-pri nájme hnuteľných vecí 1 mesiac

Verejná súťaž:
-ide o jednostranný neadresovaný právny úkon fyzickej alebo právnickej osoby ,kt.verejne vyhlasuje súťaž na určité dielo alebo výkon za čo sľubuje cenu

Všeobecne o práve duševného vlastníctva:
-patria sem:
*autorské právo
*právo výkonných umelcov
*právo výrobcov zvukových záznamov
*právo organizácií rozhlasu a TV

Pojem duševné vlastníctvo:
-pojem DV vymedzuje článok 2.odsek VIII medzinárodného dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva ,kt.je na základe vyhlášky MZV.č 69/1975 Zb. a čl.152 odsek Ústavy SR súčasťou nášho právneho poriadku takto:“ v tomto dohovore sa DV rozumejú práva na:lit.,umel.,ved. diela
-výkony výkonných umelcov ,zvukové záznamy a rozhl. a TV vysielanie
-vynálezy zo všetkých oblastí ľudskej činnosti
-vedecké objavy
-priemyselné vzory a modely
-továrenské ,obchodné známky a známky služieb ,ako aj obchodné mená a obchodné názvy
-ochrana proti nekalej súťaží
-všetky ostatné práva vzťahujúce sa na duševnú činnosť v priem.,vedeckej,literárnej a umeleckej oblasti

Miesto práva DV v systéme práva:
-špecifickosť: matérie ho však vyčleňujú ako samostatnú pedag.disciplínu v rámci odvetvia OP ,v kt.je ťažisko právnej regulácie vymedz.oblasti spoločenských vzťahov

Základná funkcia:
-základná funkcia DV je prispievať k vytváraniu podmienok na tvorbu a spoloč. i nových kultúrnych a hospodárskych hodnôt so zreteľom na rozmanitosť jeho podnetov je zrejmé,že každé z práv zahrňovaných pod tento strešný pojem plní aj svoje osobitné funkcie
Delenie:
-DV v oblasti kultúry a DV v oblasti hospodárstva

V oblasti kultúry:
-lit.,umel.,vedecké diela
-výkony výkonných umelcov
-zvukové záznamy ,rozhlasové aj TV vysielanie

Autorské právo:
-predmetom je ochrana autorského diela
-autor.dielo je unikátnym indiv.výtvorom abs.spojený so svojím tvorcom v tom zmysle,že môže pochádzať len od neho a od nikoho iného

Autorstvo a spoluautorstvo:
-autorstvo prislúcha všetkým zúčastneným spoločne nerozdielne

Autorské zmluvy:
-autor udeľuje privolenie na používanie diela zmluvou

Systém autorských zmlúv:
-zmluva o rozširovaní diela §22-26 AZ
-nakladateľské zmluvy § 24-25
-zmluvy o verejnom vykonávaní diela §26

Trvanie autorského práva:
-vo väčšine štátov zúčastnených na medzinárodnej autorskoprávnej ochrane určená trvaním autorovho života a 50 rokov po jeho smrti
-po uplynutí stanovenej doby ochrany sa autorovo dielo stáva podľa §35 ods.2 AZ voľným ,čo znamená ,že ktokoľvek je oprávnený uvádzať dielo na verejnosť príslušným spôsobom
-§ 19 ods. 3 AZ to môže urobiť bez povinnosti žiadať privolenie kohokoľvek a bez povinnosti poskytnúť odmenu za také použitie

Duševné vlastníctvo v oblasti hospodárstva:
-priem.vlastníctvo rozumie v najširšom poňatí a vzťahuje sa nielen na prenájom a na obchod vo vlastnom zmysle slova ale aj na poľnohospodársky a ťažobný priemysel a na všetky umelé alebo prirodzené výrobky víno,obielie,ovocie,pivo..

Patentové právo:
-predmetom PP ochrany je vynález preto sa PP bežne nazýva aj vynálezcovské právo .Názov PP odvodený od toho ,že na rozdiel od ochrany autorského diela ochrana vynálezcu nevzniká samým momentom vytvorenia vynálezu ale až udelením patentu

Pojem vynález:
-vynálezcovskú činnosť treba rozumieť v súlade s ustanovením § v zmysle technickej tvorivosti
-tvorivosť je imanentne obsiahnutá vo vynálezcovskej činnosti a vymedzenie je jedným z najvýznamnejších právne kategorizovaných výsledkov tvorby

Zmluvy v patentovom práve
-na základe zmluvy a dohody

Trvanie patentovej ochrany:
-právo z patentu podľa §21 PZ 20 r od podania prihlášky

Zlepšovateľské právo:
-môže byt v podstate každé zdokonalenie ,ktoré prijme zamestnávateľ .Ako je zrejmé z ustanovenia § 72 PZ ,zlepšovateľská činnosť sa nemusí týkať len oblasti techniky

Obchodné meno:
-označenie(indiv.znak podnikateľa ,ktorý má značný hosp.význam najmä vtedy ,ak sa s ním dlhodobo spája,záruka kvality ponúkaných výr.výkonov ,tovarov a služieb
-osobitnosť v porovnaní s inými predmetmi priemyselnoprávnej ochrany spočíva najmä vo vzniku ochrany obchodného mena
Ochranná známka:

-OZ slúži na rozlišovanie jednotlivých výrobkov a služieb
-v priemere sa odhaduje ,že dobrá OZ zvyšuje cenu tovaru asi o 10 až 15%

Označenie pôvodu výrobkov:
-na rozdiel od ochrannej známky ,kt.prichádza do úvahy prakticky pri všetkých výrobkoch a službách ,označenie pôvodu výrobkov je aktuálne iba pri takých výrobkoch ,pri ktorých sú ich špecifické vlastnosti dané prostredím ,v ktorom sa výrobok produkuje

Súťažné právo:
-SP nie je predmetom ,nehmotným statkom či ideálnym objektom právnych vzťahov ale zabezpečuje záujmy všetkých súťažiacich v konkurenčnom prostredí trhového hosp. a to tým ,že vytvára pre túto konkurenciu vo voľnej súťaží aj právne súťažné prostredie

Ochrana proti nekalej súťaži:
-NS sa rozumie také konanie v hosp.súťaži ,kt.je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom
Občianske právo procesné :
-je to súhrn právnych noriem ,ktoré upravujú postup sudu a účastníkov (právnické o.,fyzické o.,)v občianskosúdnom konaní ,kde sa rozhoduje o právach ,povinnostiach a oprávnených záujmoch

Súdny poriadok upravuje:
-všeobecné ustanovenia
-činnosť súdu pred začatím konania
-konanie v 1.stupni
-opravné prostriedky
-správne súdnictvo
-výkon rozhodnutia
-záverečné ustanovenia

Prvky občianskeho procesu:
a., subjekty civilného procesu (súd a účastníci konania)
b., procesnoprávne vzťahy (ide o podanie žaloby alebo o začatie konania bez návrhu)
c., procesné úkony subjektov civilného procesu (sú to úkony subjektov konania-súdy a účastníci)

Pôsobnosť noriem civilného procesného práva:
-časová-platí nový zákon aj v konaniach ,ktoré boli začaté pred jeho účinnosťou
-miestna-zásada ,že sa postupuje podľa slovenského procesného práva
-osobná-slovenské procesné predpisy sa vzťahujú na všetky subjekty ,ktoré sú subjektami súdneho konania

Druhy civilného procesu:
a., občianskosúdne základné konanie ,ktoré sa člení:
sporové- účelom je poskytovanie ochrany pri konflikte dvoch protichodných spravidla hmotných záujmoch
nesporové –účastníci zásadne nie sú procesnými protivníkmi,tu má záujem štát a spoločnosť

Zásady občianskosúdneho konania:
1.,zásada právnej preferencie
2.,zásada zákonnosti
3., zásada spravodlivosti
4., zásada rovnoprávnosti účastníkov konania
5., zásada hospodárnosti
6., zásada matriálnej (objektívnej)pravdy
7., zásada voľného hodnotenia dôkazov
8., zásada sudcovskej nezávislosti
9., zásada dvojstupňovitosti konania(odvolacia zásada)

Subjekty civilného procesu:
-subjekty oprávnené na rozhodovanie (súd,notár,súdny komisár)
-účastníci konania(všetci zúčastnení)
-prokuratúra (zástupca štátu)
-iné subjekty(o kt.sa rozhoduje o ich procesných právach)

Organizácia súdnictva:
-delenie súdov :všeobecný -všeobecný: najvyšší súd SR
osobitný krajské súdy
okresné súdy
vojenské súdy
-osobitný :ústavný súd špeciálny súd

Právomoc a príslušnosť súdov:
a., trestná
b., občianskoprávna(civilná)

Príslušnosť súdov:
-vecná
-funkčná
-miestna

Vylúčenie sudcov:
-o vylúčení sudcu rozhodne nariadený súd v senáte
-o vylúčení zapisovateľa ,znalca ,tlmočníka rozhoduje predseda senátu
-o vylúčení notára rozhoduje súd

Hlavnými účastníkmi v súdnom procese sú:
-navrhovateľ
-odporca(žalovaný)
-tzv. vedľajší účastník
-svedkovia,znalci,tlmočníci

Nástupcovia účastníkov:
-zákonní(účastník nemá vek ,spôsobilosť)
-zastúpenie na základe rozhodnutia súdu (opatrovník)
-na základe splnomocenstva

Úkony súdov:
-všetky rozhodnutia ,opatrenia od začiatku súdu až po jeho ukončenie

Úkony súdu:
1.,dožiadanie súdu
2.,doručenie
3.,uverňovanie vyhlášok
4.,súd poveruje notára ,ako súdneho komisára na vykonanie úkonov v dedičskom konaní

Miesto a čas procesných úkonov:
-súd vykonáva úkony vo svojom sídle ,dokazovanie možno vykonať aj mimo budov ak je svedok hospitalizovaný ,odcestovaný na dlhšiu dobu

Doručovanie:
-do vlastných rúk (doporučene),náhradné doručenie(prostredníctvom pošty)

Predvolanie:
-písomne,telefonicky,telegraficky

Predvedenie:
-ak sa bez ospravedlnenia osoba nedostavila ne predvolanie
-predvolaný musí byť poučený o možnosti predvedenia

Poriadkové opatrenia:
-poriadková pokuta (ak neuposlúchne pokyny súdu)
-vykázanie z miesta konania súdu (narušenie priebehu súdu ,alebo sa prejednáva vec služobného alebo štátneho tajomstva )

Notár:
-je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť ,kt.je:
spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
osvedčovanie právne významných skutočností
konanie vo veciach úschov

Súdny exekútor:
-fyzická osoba ,kt. SR zverila časť oprávnení na nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí

Prokurátor v občianskoprávnom procese má právo:
-podať návrh na začatie občianskosúdneho konania
-vstúpiť do už začatého občianskosúdneho konania vo veciach:
spôsobilosti na právne úkony
vyhlásenie za mŕtveho
zápisu do obchodného registra
výchovy maloletých
opatrovníctva
konkurzu vyrovnania
zastupovať štát v konaní pred súdom
podať oprávnený prostriedok proti rozhodnutiu súdu v občianskosúdnom konaní

Dôkazy:
-medzi najčastejšie dôkazné prostriedky patrí:
a.,výsluch svedkov
b.,listiny(dôkazy listinné)
c.,obhliadka(veci-zbrane,miesta,výnimočne osôb)
d.,znalecký posudok
e.,vyjadrenia rôznych orgánov a inštitúcií
f.,výsluch účastníkov

Činnosť súdu pred začatím konania:
-zmierovacie konanie je upravené ako činnosť súdu pred začatím konania ,zmierovacie konanie nemôže byť o rozvode ,neplatnosti manželstva

Predbežné opatrenie:
-nariadi sa súdom provizórna dočasná úprava pomerov účastníkov konania s cieľom umožniť
ničím nerušné rozhodovanie o veci samotnej

Druhy predbežných opatrení:
-platenie výživného v nevyhnutnej miere(maloletá osoba)
-odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti tretej osoby
-poskytnutie časti pracovnej odmeny (aspoň časti)

Zánik a zrušenie predbežného opatrenia:
-ak navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na začatie konania
-ak sa návrhu vo veci samej nevyhovelo
-ak sa návrhu vo veci vyhovelo a uplynulo 15 dní od vykonateľnosti
-ak neuplynul určený čas ,po ktorom malo predbežné opatrenie trvať

Zrušenie predbežného opatrenia:
-ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené
-dodatočne sa zistí ,že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli
-odpadol právny záujem
-povinný dobrovoľne splnil vymáhaný návrh

Dokazovanie v civilnom procese:
-súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykon.dôkazov

Úloha súdov pri dokazovaní:
a.,určiť ,kt.z týchto skutkových tvrdení majú podstatný význam pre rozhodovanie vo veci samej
b.,vylúčiť tvrdenia ,ktoré tento význam nemajú
c.,zistiť,ktoré skutkové zistenia možno urobiť na základe zhodného tvrdenia účastníkov konania
d.,vylúčiť tvrdenia o tých skutočnostiach ,pri ktorých sa dokazovanie nevykonáva z dôvodov uvedených v zákone

Dôkaz:
-chápe sa ako výsledok dokazovania dosiahnutý určitým dôkazným prostriedkom
-od dôkazov odlišujeme :protidôkaz ,ktorého účelom je oslabenie dôkazu tak,že obsahom protidôkazu dôjde k takému zníženiu prahu pravdivosti dôkazu ,kt.zabráni jeho použitiu v prospech účastníka ,ktorý dôkaz navrhol

Štádiá dokazovania v civilnom procese:
-navrhovanie dôkazných prostriedkov(tie musí každý)
-zaobstarávanie dôkazných prostriedkov(svedecké výpovede,znalecký posudok atď.)
-hodnotenie dôkazných prostriedkov (voľné hodnotenie dôkazov,ide o zásadu)

Zastupovanie účastníka:
-zákonné-účastník nemá vek ale spôsobilosť
-zastupovanie na základe rozhodnutia súdu
-zastupovanie na základe splnomocenstva(splnomocňuje ho sám účastník)

Žaloba a jej náležitosti:
-začína ním sporové konanie
-náležitosti:
meno,zamestnanie,bydlisko
pravdivé opísanie rozhod.skut.
označenie dôkazov
určiť čoho sa žaloba domáha

Zákonné lehoty pre procesné úkony súdu:
-súd je povinný:
a.,konať vo veci najneskôr do 30 dní od podania žaloby
b.,rozhodnúť vo veci ochrany osobnosti najneskôr do 1 roka

Trovy súdneho konania:
-účastník ,ktorý nemal v spore úspech ,hradí účastníkovi ,ktorý mal v spore úspech trovy konania podľa rozhodnutia súdu ,buď úplne alebo čiastočne
-trovy konanie tvoria –poplatky za znalecký posudok,svedočné,cestovné ,ktoré je možné uplatniť najneskôr do 3 dní od konania

Rozlíšenie:
-trovy štátu (trovy dôkazov)
-trovy účastníkov konania (súdne poplatky na trovy svedkov)
-hotové výdavky (ktoré vynakladá účastník konania s podaním žaloby ,cestovné)

Oslobodenie od poplatkov:
-konanie ,kde je verejný záujem ale sa to vzťahuje na štát ...nadácie,obce,mestá,maloleté osoby

Súdne rozhodnutie:
1.,rozsudok
2.,uznesenie
3.,platobný rozkaz-dá sa podať odpor

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí:
a.,doručenie rozsudku
b.,proti rozsudku nemožno podať odvolanie –ak odvolanie nebolo podané v zákonnej lehote ,pri vzdaní sa práva na odvolanie,zákon nepripúšťa odvolanie

Opravné prostriedky:
1.,odvolanie-riadný opravný prostriedok
2.,obnova konania-mimoriadny opravný prostriedok
3.,dovolanie- mimoriadny opravný prostriedok (obnova konania,dovolanie)

Účel opravných prostriedkov:
-je zákonom predpísaným spôsobom dosiahnuť nápravu právnych alebo skutkových pochybení
Prípustnosť odvolania :
-proti každému rozsudku súdu prvého stupňa (pokiaľ to výslovne nevylučuje )
-odvolanie možno podať proti:
rozsudku Najvyššieho súdu
rozsudkom odvolávacieho súdu

Náležitosti odvolania:
-proti,kt.rozhodnutie smeruje (číslo)
-v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda
-v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
-čoho sa odvolávateľ domáha

Účinky odvolania:
-odkladný-výkon ihneď nezačína až po právoplatnosti
-devolutívny-spôsobuje ,že o odvolaní zásadne rozhoduje odvolávací súd ako súd druhej dištancie

Náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie:
a.,označenie exekútora (sídlo,meno ,úrad)
b.,ozn.účastníkov ich procesným postavením (totožnosť osoby,jej zamestnávateľa)
c.,ozn.zástupcu ,kt.môže byť zákonným zástupcom na základe úradného rozhodnutia ,alebo to môže byť zástupca na základe splnomocenstva
d.,vymedzenie vymáhaného nároku,jeho procesné opísanie
e.,tvrdenie,že povinný dobrovoľne nesplnil to ,čo mu uložilo vykon.rozhodnutie
f.,návrh na vydanie upovedomenia príkazu
g.,dátum a podpis

Začatie exekučného konania:
-začína dňom keď bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie
-25-

Subjekty exekučného konania:
-exekútor
-exekučný súd
-súd príslušný rozhodovať exekučné spory
-účastníci exekučného konania
-iné subjekty ex.konania

Exekútor:
-je to osoba splnomocnená na vykonanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí t.j. na exekučnú činnosť
-vykonáva svoju činnosť aj ako slobodné povolanie
-je teda fyzická osoba,kt. SR zverila časť oprávnení prislúchajúcich aj všeobecným súdom na nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí po splnení zákonom ustanovených podmienok
-exekútor je viazaný rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní

Účastníci exekučného konania:
-oprávnený
-povinný
-ak súd rozhodne o trovách konanie exekúcie ,účastníkom je aj poverený exekútor

Iné subjekty exekúcie:
-fyzické osoby
-právnické osoby a orgány ,ktoré majú v exekučnom konaní uložené povinnosti alebo v tej spojitosti s ex.konaním môžu uplatňovať určité hmotné a procesne práva.

Exekučný titul:
-predovšetkým vykonateľné rozhodnutie
-notárske zápisnice a dohody

Odklad exekúcie-dôvody:
a.,sociálny dôvod (len fyz.osoby)
b.,existencia predpokladu ,že exekúcia bude zastavená
c.,dobrovoľné postupné splácanie pohľadávky
-oprávnený nesmie byť povolením odkladu vážne poškodený

Zastavenie exekúcie:
-pod zastavením exekúcie sa rozumie procesný úkon ex.súdu smerujúci k trvalému upusteniu od vykonania exekúcie

Lehota na podanie námietok:
-14 dňová a začína plynúť od upovedomenia o začatí exekúcie
-námety proti trovám sa podávajú do 3 dňovej lehoty
-včas podané a odôvodnené námietky proti exekúcii majú odkladný účinok ,kým sa o námietkach nerozhodne nemožno vydať exekučný príkaz a pokračovať vo vykonávaní exekúcie

Exekučné trovy:
-exekútor má nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku ,nárok sa skladá z odmeny ,náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času
-oprávnený má nárok na náhradu trov exekúcie ak bol úspešný
-povinný má nárok na náhradu trov výlučne ak dôjde k zastaveniu exekúcie ktorú procesne zavinil oprávnený

Dražba:
-záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinný zložiť zábezpeku vo výške polovice ceny zistenej znaleckým posudkom
-zábezpeku musí zložiť každý záujemca

Konkurzné konanie:
-subjekty konkurzného konania:
konkurzný súd
účastníci konkurzu (úpadca,likvidátor,dlžník)
predbežný správca a správca konkurznej podstaty
iné subjekty

Predbežný správca:
-je náhradou za dohodovacie konanie ,ktoré sa ukázalo ako neefektívny nástroj na uskutočňovanie konkurzných konaní
-procesnými predpokladmi ustanovenia predbežného správcu sú:
-okolnosti nasvedčujúce tomu ,že dlžník je v úpadku alebo ak je to potrebné na zistenie alebo na zabezpečenie dlžníkovho majetku

Práva a povinnosti predbežného správcu:
-zistenie dlžníkovho majetku
-preskúmanie obchodných kníh dlžníka
-oprávnenie prostredníctvom súdu požiadať o vykonanie daňovej kontroly
-právo na súčinnosť osôb
-právo na odmenu
-zachovať mlčanlivosť (mlčan.ho môže zbaviť len súd)
-udeľovanie súhlasu na nakladanie s majetkom dlžníka ,ktorý je predpokladom platnosti každého právneho úkonu dlžníka

Správca konkurznej podstaty:
-je subjektom konkurzného konania
-vyberá sa zásadne zo zoznamu správcov ,ktorých vedie konkurzný súd
-za správcu môže súd ustanoviť iba fyzickú osobu, u ktorej niet pochýb o jej nezaujatosti vo veci

Povinnosti správcu:
-zisťovanie konkurznej podstaty t.j. majetku ,ktorý patrí do podstaty
-správa a speňaženie konkurznej podstaty
-ak správca neplní svoje povinnosti ,súd mu uloží poriadkovú pokutu
-z dôležitých dôvodov môže súd na návrh niektorého z účastníkov alebo aj správcu alebo aj bez návrhu zbaviť správcu funkcie

Vypratanie bytu:
-ak vykonateľné rozhodnutie ukladá aby povinný vypratal byt ,môžu nastať tieto situácie:
a.,povinný musí vypratať byt bez toho ,aby mu súd ,ktorý vyniesol vykonané rozhodnutie priznal bytovú náhradu
b,povinný má podľa obsahu výroku exekučného titulu právo na náhradné ubytovanie
c.,povinného možno z bytu vypratať len vtedy ,ak sa preukáže ,že má zabezpečený náhradný byt

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk