referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok III. Predmet dražby.

1.Predmet dražby je špecifikovaný v Oznámení o dražbe, v ktorej dražobník uvedie presné označenie a popis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, pokiaľ podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, popis stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza, jeho odhadnutú alebo zistenú cenu.

2.Predmet dražby musí byť v Oznámení o dražbe označený spôsobom vylučujúcim zámenu s inými predmetmi dražby.

Článok IV. Oznámenie o dražbe.

1.Dražobník vyhlasuje konanie dražby Oznámením o dražbe, v ktorom uvedie:

-označenie dražobníka,
-miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
-údaj o tom, či ide o opakovanú dražbu,
-označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
-najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť (možnosť zníženia najnižšieho podania bude v Oznámení o dražbe uvedené len po dohode s navrhovateľom),
-ak dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, výšku, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky, a spôsob jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom,
-ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti, uvedenie tohto spôsobu,
-dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných veciach tiež miesto konania obhliadky a organizačné opatrenia na zabezpečenie obhliadky,
-pri spoločnej dražbe poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
-podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi, -meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.

2.Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby, ak ďalej nie je ustanovené inak.Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne 500.000,-Sk, uverejní dražobník oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Pre predmety dražby podliehajúce skaze je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia o dražbe primerane skrátiť.

3. Vo vyššie uvedených lehotách zašle dražobník Oznámenie o dražbe:

-navrhovateľovi dražby a v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi predmetu dražby,
-osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právok predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
-ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
-ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
-ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným navrhovateľom dražby,
-ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
-ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
-ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
-notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe,
-správcovi registra dražieb.

Dražobník vyvesí Oznámenie o dražbe spolu s prípadnými dodatkami pred otvorením vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.

4.Rovnopis oznámenia o dražbe je uložený u dražobníka a musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený. V prípade účasti notára na dražbe je rovnopis oznámenia o dražbe prílohou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.