referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok V. Účastníci dražby.

1. Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa za účelom urobiť podanie a spĺňa podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Účastníkom môže byť:

-osoba spôsobilá na právne úkony. V prípade, že predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel, kde maloletá osoba alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, má spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby, je účastníkom dražby, avšak tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom,
-štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

2. Účastníkom dražby nesmú byť:

-osoby, ktoré nemôžu nadobúdať vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby (napr. nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cudzozemcami v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon),
-osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.
-osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže a nikto nesmie dražiť za tieto osoby.
-osoby, ktoré nezložili dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka a nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

Ďalej nesmie byť účastníkom dražby:

-dražobník,
-zamestnanci dražobníka,
-osoby blízke dražobníkovi a jeho zamestnancom,
-právnické osoby, ktoré ovláda dražobník alebo osoby dražobníkovi alebo zamestnancom blízke, v čase kedy sa uskutočňuje dražba,
-právnické osoby, v ktorých je dražobník alebo jeho zamestnanci alebo osoby dražobníkovi alebo jeho zamestnancom blízke, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom,
-právnické osoby ovládané osobami uvedenými predchádzajúcom odseku. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

3. Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať sa platným preukazom totožnosti (fyzické osoby) a tiež prípadne poverením konať za účastníka dražby (písomné plnomocenstvo). V prípade, že bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník dražby preukáže zloženie dražobnej zábezpeky výpisom z účtu účastníka dražby o odpísaní čiastky z účtu, poštovou poukážkou, alebo overenou kópiou záručnej listiny, preukazujúcou vznik bankovej záruky. Účastník dražby je oprávnený zložiť dražobnú zábezpeku na mieste v hotovosti k rukám dražobníkom poverenej osoby.

4. Účastník dražby podpíše pred otvorením dražby písomné prehlásenie o splnení podmienok uvedených v tomto článku dražobného poriadku a priloží k tomuto písomnému vyhláseniu doklady v zmysle tohto článku. Účastník dražby bude následne zapísaný do zoznamu účastníkov dražby, pričom mu podľa poradia príchodu bude udelené dražobné číslo.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.