referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok VI. Priebeh dražby

1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby sú uvedené v Oznámení o dražbe, ktorou dražobník vyhlasuje konanie dražby. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby musia byť určené tak, aby neobmedzovali účasť na dražbe.

2. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

3. Pred otvorením dražby je účastník dražby povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo. Ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Tomu, kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať sa účastníkom dražby, musí byť umožnené zúčastniť sa na dražbe.

4. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné, ktoré nesmie presiahnuť na jeden dražobný deň a osobu sumu vo výške 100 SKK. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť verejnosti umožnený najmenej desať minút pred začatím dražby. Účasť verejnosti na dražbe je limitovaná priestorom, v ktorom sa dražba vykonáva. Účasť verejnosti na dražbe nesmie obmedzovať účastníkov dražby pri podávaní ponúk. Dražobník, resp. osoba poverená dražobníkom je oprávnená vylúčiť osoby, ktoré narúšajú pokojný priebeh dražby a obmedzujú účastníkov pri podávaní ponúk.

5. Dražobník umožní účastníkom alebo verejnosti vstup do dražobných priestorov a zapíše účastníkov dražby do zoznamu účastníkom len do času stanoveného v Oznámení o dražbe ako čas otvorenia dražby.

6. Otvorenie dražby. Dražba sa otvára vyvolaním licitátora o otvorení dražby. Obsah vyvolania: označenie a popis predmetu dražby, odhadnutá alebo zistená cena predmetu dražby, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. V prípade, že predmetom dražby je kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť. Licitátor po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania vyzve účastníkov dražby k podávaniu ponúk.

7. Podávanie ponúk. Prvé podanie účastníka musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už učinené najmenej o stanovené minimálne prihodenie. V prípade, že žiaden z účastníkov dražby neurobí najnižšie podanie je licitátor oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania o sumu dohodnutú s navrhovateľom dražby. Možnosť zníženia najnižšieho podania bude podľa dohody dražobníka a navrhovateľa uvedená alebo neuvedená v Oznámení o dražbe. Licitátor je oprávnený znížiť sumu najnižšieho prihodenia o sumu a za podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní dražby. Suma a podmienky zníženia najnižšieho prihodenia budú podľa dohody dražobníka a navrhovateľa uvedené alebo neuvedené v Oznámení o dražbe. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak žiaden z účastníkov dražby napriek dvojitej výzve a vyhláseniu licitátora neurobí vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný.

Znenie výzvy licitátora: "Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep".

Rovnaké podanie.

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Žrebovanie sa uskutoční bez prerušenia dražby nasledovným spôsobom. Účastníci, ktorí urobili rovnaké podanie vložia do nepriehľadného obalu predloženého licitátorom lístky označené poradovým číslom účastníka. Licitátor za dohľadu účastníkov, ktorí urobili rovnaké podanie následne vyberie z priehľadnej žrebovacej nádoby, ku ktorej je otočený chrbtom, jeden lístok. Následne oznámi výsledok žrebovania a udelí príklep. Predkupné právo. Ak má niektorý z účastníkov dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva.Ak urobí niekoľko účastníkov dražby, ktorí majú k predmetu dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo, súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.8.Ukončenie dražby. Dražba je ukončená udelením príklepu. Dražbu licitátor ďalej ukončí, ak žiaden z účastníkov dražby neurobí najnižšie podanie ani po jeho prípadnom znížení.Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vráti dražobná zábezpeka (pokiaľ bola požadovaná), bankovým prevodom na účet, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi a to do dvoch pracovných dní odo dňa konania dražby.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.