referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok VII. Dražobná zábezpeka.

1. Povinnosť zloženia dražobnej zábezpeky je určená po dohode dražobníka a navrhovateľa dražby.

2. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť najneskôr pred otvorením dražby.

3. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť priamo u dražobníka v hotovosti, na účet dražobníka alebo do notárskej úschovy najneskôr pred otvorením dražby alebo vo forme bankovej záruky, ktorú účastník preukáže najneskôr pred otvorením dražby. Dražobník je povinný umožniť vyššie spôsoby zloženia dražobnej zábezpeky. Dražobnú zábezpeku je možné po dohode s navrhovateľom ďalej zložiť platobnou kartou alebo šekom.

4. Výška dražobnej zábezpeky, spôsob a lehota na jej zloženia, číslo účtu alebo miesto, kde má byť dražobná zábezpeka zložená a doklad, ktorým účastník dražby preukáže zloženie dražobnej zábezpeky sú určené v oznámení o dražbe.

5. Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 1 500 000 Sk.

6. Vrátenie dražobnej zábezpeky a listín. Dražobník je povinný po skončení dražby vrátiť dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil alebo zabezpečiť jej vydanie z notárskej úschovy alebo vrátiť listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby. Dražobník ďalej vráti oprávneným osobám listiny, ktorými tieto preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohľadávok a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. V prípade, že sa dražba neskončí udelením príklepu, vráti dražobník listiny týmto oprávneným osobám bez zbytočného odkladu po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na vykonanie opakovanej dražby alebo po skončení opakovanej dražby.7.V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

Článok VIII. Povinnosti vydražiteľa.

1. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v lehote a spôsobom stanoveným v Oznámení o dražbe.

2. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť.

3. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť v lehote a spôsobom uvedeným v Oznámení o dražbe.

4. V prípade, že cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 200.000,-Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.V prípade, že cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 200.000,-Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 100.000,-Sk, hneď po udelení príklepu.

5. Ak vydražiteľ zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky dražobná zábezpeka sa k cene dosiahnutej vydražením nezapočítava a vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške vo vyššie uvedených lehotách. Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny.

6. Forma úhrady ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním, ani zmenkou.

7. Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.8.Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.