referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok IX. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Odovzdanie predmetu dražby.

1. Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby ku dňu udelenia príklepu.

Podnik. Časť podniku.

Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.

2. Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva. Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby. Písomné potvrdenie obsahuje označenie predmetu dražby, predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, navrhovateľa dražby, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu dražby, dražobníka a vydražiteľa, súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Súčasťou rovnopisu potvrdenia o nadobudnutí vlastníctva je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu Oznámenia o dražbe. To neplatí, ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou.

3. Ak je predmetom vydraženia nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo hnuteľná vec, pri ktorej najnižšie podanie predstavovalo viac ako 1.000.000,-Sk, obdrží vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením.

4. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník je povinný zaslať po zaplatení cenypredmetu dražby príslušnej správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.

5. Odovzdanie predmetu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby je dražobník povinný za podmienok stanovených v Oznámení o dražbe odovzdať vydražiteľovi bez zbytočného odkladu predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby. Ak je predmetom vydraženia nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

6. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Predchádzajúci vlastník a dražobník obdržia jedno vyhotovenie zápisnice a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

7. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

8. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Vydražiteľ nie je povinný uhradiť tie náklady, ktoré by ináč nevznikli a ktoré vznikli v dôsledku zavinenia predchádzajúceho vlastníka, majiteľa alebo dražobníka alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

9. Ak s predmetom dražby prechádzajú na vydražiteľa práva voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v Oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. V oznámení najmä uvedie označenie vydražiteľa a deň prechodu práva.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.