referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ignác
Sobota, 31. júla 2021
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok X. Zápisnica o vykonanej dražbe.

1. Dražobník je povinný po ukončení dražby vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby. Zápisnicu nie je povinný vyhotoviť, ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou. Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 1.000.000,-Sk.

2. V zápisnici o vykonaní dražby je dražobník povinný uviesť-dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť, -označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a odhad jeho ceny,-označenie navrhovateľa dražby, a ak je možné, aj označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,-najnižšie podanie,-označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),-vydražiteľa,-cenu dosiahnutú vydražením.Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis Oznámenia o dražbe a jeho prípadné dodatky, ak došlo k zmene údajov v Oznámení o dražbe.

3. Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíšu dražobník, licitátor a vydražiteľ. Ak odmietne vydražiteľ zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, uvedie to dražobník v zápisnici.

4. Ak na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie a dražba bude z tohto dôvodu ukončená, vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby primerane podľa bodu 2, tohto článku.

5. Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých predmetov musí byť umožnené podpísať zápisnicu hneď po vydražení.

6. Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám, ktorým zasiela Oznámenie o dražbe.

7. Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, notárska zápisnica obsahuje údaje uvedené v bode 2,3,4,5 tohto článku.

8. Ak bolo Oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj nasledovné údaje:

-dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
-označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a odhad jeho ceny,
-označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
-výšku ceny dosiahnutú vydražením alebo skutočnosť, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Článok XI. Zmarenie a neplatnosť dražby.

1. Ak vydražiteľ zmarí dražbu je dražobník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobám, ktorým sa zasiela Oznámenie o dražbe skutočnosť, že dražba bola zmarená. Ak bolo Oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj oznámenie o zmarení dražby. Ak vydražiteľ zmaril dražbu, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

2. Neplatnosť dražby. Ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa konania dražby. Súd určí neplatnosť dražby, ak je na tom naliehavý právny záujem.

3. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste.

4. Právoplatné rozhodnutie súdu o neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladuoznámi osobám, ktorým sa zasiela Oznámenie o dražbe. Oznámenie o neplatnosti dražby ďalej dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo Oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj oznámenie o neplatnosti dražby.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.