referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Božidara
Nedeľa, 1. augusta 2021
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Článok XII. Opakovaná dražba

1. Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom dražby predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom; dražobník v tom prípade nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do desiatich dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby. Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.

2. Ak bolo Oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní dražobník oznámenie o konaní opakovanej dražby s náležitosťami uvedenými v §17 ods.1 písm. a) až f) zákona o dobrovoľných dražbách najmenej desať dní pred začatím dražby. V lehote najmenej desať dní pred začatím opakovanej dražby zašle dražobník oznámenie o opakovanej dražbe aj osobám, ktorým sa zasiela Oznámenie o dražbe v zmysle článku IV. tohto poriadku. Ustanovenia článku IV. tohto poriadku sa použijú primerane aj na opakovanú dražbu.

Článok XIII. Zodpovednosť.

1. Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby.

2. Navrhovateľ dražby zodpovedá za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť. Záložný veriteľ zodpovedá za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. Zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti podľa tohto odseku, sa nemožno zbaviť.

3. Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať. Dražobník zodpovedá i za škodu spôsobenú tretím osobám postupom licitátora; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

4. Navrhovateľ dražby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať.

5. Navrhovateľ dražby zodpovedá aj za škodu spôsobenú porušením oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách; tejto zodpovednosti sa zbaví, len ak preukáže, že o takýchto osobách nemohol vedieť ani s vynaložením náležitej starostlivosti.

6. Ak vykonala dražbu osoba, ktorá na to nebola oprávnená, zodpovedá za škodu spôsobenú uskutočnením dražby; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

7. Notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom centrálnom registri dražieb podľa osobitného zákona.

8. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia.

Všetky práva a povinnosti dražobníka, účastníkov dražby i ďalších osôb, ktoré budú na dražbe prítomné sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ustanoveniami tohto Dražobného poriadku.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.