referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Dražobný poriadok
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: racesss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 

Článok II. Výklad pojmov.

1.Dražba.

Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku a zaplatení v lehote cenu dosiahnutú vydražením, príklepom prechádza vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby alebo je dražba verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie,Spoločná dražba. Spoločnou dražbou je dražba hnuteľných vecí, pri ktorých u žiadnej z nich nepresahuje najnižšie podanie sumu vo výške 500.000 SKK. Dražobník určuje poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražené. Spoločná dražba sa otvára vyhlásením licitátora o otvorení spoločnej dražby.

2.Dražobná zábezpeka.

Dražobná zábezpeka je zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme. Výška a forma dražobnej zábezpeky je uvedená v Oznámení o dražbe.

3.Vyvolanie.

Vyvolanie je vyhlásenie licitátora o otvorení dražby a výzva účastníkom dražby k podávaniu ponúk. Obsah vyvolania: označenie a popis predmetu dražby, odhadnutá alebo zistená cena predmetu dražby, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. V prípade, že predmetom dražby je kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť. Pri spoločnej dražbe obsahuje vyvolanie poradové číslo predmetu dražby.

4.Otvorenie dražby.

Otvorenie dražby je vyvolanie licitátora o otvorení dražby alebo spoločnej dražby.

5.Podanie.

Podanie je ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o najnižšie prihodenie, ak v oznámení o vykonaní dražby nie je uvedené inak. Ak boli zamestnancami dražobníka rozdané účastníkom dražby čísla, musí byť ponuka urobená ústne a zdvihnutím čísla. Podanie je úplné až ústnou ponukou.

6.Príklep.

Príklep je úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom.

7.Vydražiteľ.

Vydražiteľom je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.

8.Výťažok dražby.

Výťažkom dražby je suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo.

9.Zmarenie dražby.

Zmarenie dražby je neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v stanovenej lehote.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.