Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právny štát

Sú to morálne normy, estetické, náboženské, politické.

Právna norma – je všeobecne záväzné pravidlo správania, vydané štátom v predpísanej forme a vynutiteľné štátnou mocou. Znaky:

a) sú vydané v osobitnej štátu uznanej forme
b) sú všeobecne záväzné
c) sú normatívne
d) ich zachovávanie je vynutiteľné štátnou mocou

Právne normy sú obsiahnuté vo väčších celkoch, ktoré nazývame právne predpisy. Každá väčšia skupina právnych predpisov tvorí odvetvie práva.

Odvetvia práva:

- verejné
- súkromné

Verejné a súkromné právo spolu vytvárajú systém platného práva daného štátu.

Právny štát

Štát – hierarchicky usporiadaný suverénny mocensko-riadici systém skladajúci sa z ľudí a inštitúcii, z ktorých prostredníctvom práva riadi spoločnosť. Znaky:

1. suverénna štátna moc
2. štátne územie
3. štátne občianstvo

Právny štát – je štát, v ktorom zákony vychádzajú z vôle ľudu prejavené vo všeobecných voľbách. Základom právneho štátu je demokraticky vytvorená ústava. Znaky právneho štátu:

1. Moc sama seba obmedzuje vopred stanovenými a všeobecne záväznými pravidlami to znamená, že zákony platia pre všetkých.
2. Občan môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú – človek nezávisí od toho, kto je pri moci, ale od zákona. Toto dáva občanovi dôveru v právo a právnu istotu.
3. štát rešpektuje ľudské a občianske práva a slobody. Politickou podmienkou fungovania právneho štátu je konsenzus.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk