Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákon o rodine - obsah

Zákon o rodine (zákon 36/2005 Zb.)
Zákon je účinný od 11.2.2005

Základné zásady: 4 články

Prvá časť: Manželstvo
•Prvá hlava – Vznik manželstva
•Druhá hlava – Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

(1)Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.
(2)Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak skoršie manželstvo zaniklo alebo ak súd rozhodol o tom, že skoršie manželstvo je neplatné.

•Tretia hlava – Vzťahy medzi manželmi
•Štvrtá hlava – Zánik manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného manžela za mŕtveho
•Piata hlava – Rozvod manželstva

Druhá časť: Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
•Prvá hlava – Rodičovské práva a povinnosti
•Druhá hlava – Ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine
•Tretia hlava – Náhradná starostlivosť
•Štvrtá hlava – Poručníctvo a opatrovníctvo

Tretia časť: Výživné
•Prvá hlava – Druhy vyživovacích povinností a rozsah výživného
o Prvý oddiel – Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
o Druhý oddiel – Vyživovacia povinnosť detí k rodičom
o Tretí oddiel – Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
o Štvrtý oddiel – Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
o Piati oddiel – Príspevok na výživu rozvedeného manžela
o Šiesty oddiel – Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
•Druhá hlava – Spoločné ustanovenia

Štvrtá časť – Určenie rodičovstva a osvojenie
•Prvá hlava – Určenie rodičovstva
o Prvý oddiel – Určenie materstva
o Druhý oddiel – Určenie a zapretie otcovstva
•Druhá hlava – Osvojenie

Piata časť – Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Pri tomto zákone mi nedalo moc práce, aby som si trošku zašpekuloval. Marí sa mi, že v poslednom období niekto spomínal istú zaujímavú skutočnosť o manželstvách na Malte... za predpokladu, že malťanské manželstvo sa nedá zrušiť, resp. manželia sa nemôžu rozviesť – skúsim sa vžiť do polohy muža, ktorý sa rozhodne si zobrať Malťanku na Malte bez manželskej zmluvy a vzápätí sa aj rozvedú, tu na Slovensku. Tento muž si nájde opäť priateľku a kto by to bol čakal, opäť Malťanku, samozrejme tiež slobodnú, ale tu na Slovensku. Rozhodne sa ísť na svadobnú cestu do rodnej zeme svojej manželky – na Maltu! Nachádza sa tu jeho prvá manželka, ktorá je podľa malťanského práva stále vydatá za tohto muža. Lenže za neho je vydatá už aj jeho druhá malťanská žena – tým pádom prichádza ako človek, ktorý má bigamný vzťah s dvoma ženami (teoreticky by týmto spôsobom mohol mať takýto vzťah aj s desiatimi alebo 14, ak je to jeho šťastné číslo). No, ale zaujímavejšia situácia by vznikla, keby sa obe tieto Malťanky rozhodli zmeniť svoje občianstvo na slovenské, teda veľmi do toho nevidím, ale ak som to správne pochopil tak by sa tento bigamný/polygamný vzťah preniesol na Slovensko. Alebo minimálne vzniká otázka, ktorý stav je nadradený, teda, ktorý stav im ostane po zmene občianstva – budú obe vydaté za toho istého muža alebo sa jednoduchým zmenením občianstva stanú rozvedenými, a tým pádom vznikne pre tú prvú druhý krát ten istý spor o majetok? Pokiaľ nastane prvý prípad, tak tu vzniká množstvo otázok a problémov od dedenia až po rodinný vzťah týchto dvoch žien. Ak by nastal ten druhý stav, ktorý nie je o nič menej zaujímavý, tak potom sa bude rozhodovať, o akom majetku? Tiež by ma zaujímalo, čo uvedú ako dôvod. Neplánujem nič podobného, ani nie som fanúšik polygamných vzťahov, ale myslím, že by sme sa takýmto problémom vyhli, keby sme bigamiu/polygamiu povolili – takýmto spôsobom by sme takéto problémy narobili iným štátom... Pokojne sa mohlo stať, že som to všetko zle pochopil, ale snaha sa hádam cení.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk