Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákonník práce - obsah

Zákonník práce (zákon č.311/2001 Zb.)
Autor: Národná rada SR

Prvá časť – Všeobecné ustanovenia
•Pôsobnosť Zákonníka práce
•Zamestnávateľ
•Zamestnanec
•Zákaz diskriminácie
§ 13
(1) Zamestnancom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať.

No tak tá posledná veta ma trošku prekvapuje keď sa človek trochu zamyslí, koľko porušení tohto paragrafu si ani nevšímame. Napríklad taký fast-food ako je istá spoločnosť s maskotom šaša. Veľmi by ma zaujímalo prečo nemôže na Slovensku pracovať v tomto podniku občan, ktorý dovŕšil vek 40 rokov a spĺňa všetky podmienky alebo prečo nemohol v materskej škôlke pracovať muž ako učiteľ? Sú to bežné veci, ktoré nám už neprichádzajú ani trochu ako zarážajúce, veď ide o jasný príklad diskriminácie. Dnes sa veľa hovorí o rasových, etnických či náboženských typoch diskriminácie a takúto prehliadame. Takáto téma síce už asi nepatrí ku právu a zákonníku práce, ale veď samotné právo diskrimináciu zakazuje a samo základné princípy diskriminácie podporuje formou rôznych cenzusov, podmienok atď. Niečo podobné ako Veľká Francúzska revolúcia – Bratstvo, sloboda... a všetci vieme ako to bolo.
•Právne úkony
•Zmluva
•Platobná neschopnosť zamestnávateľa, uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa
•Informačná povinnosť
•Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
•Dohoda o sporných nárokoch
•Výklad niektorých pojmov

Druhá časť – Pracovný pomer
•Predzmluvné vzťahy
•Pracovná zmluva
•Pracovný pomer na kratší pracovný čas
•Preradenie na inú prácu
•Skončenie pracovného pomeru
•Zákaz výpovede
•Okamžité skončenie pracovného pomeru
•Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Tretia časť – Pracovný čas a čas odpočinku
•Pružný pracovný čas
•Nočná práca
•Dovolenka za kalendárny rok
•Dodatková dovolenka
•Spoločné ustanovenia o dovolenke

Štvrtá časť – Mzda, priemerný zárobok, náhrada mzdy a náhrada výdavkov
•Mzda
•Zrážky zo mzdy a poradie zrážok
•Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Piata časť – Prekážky v práci

Šiesta časť – Ochrana práce

Siedma časť – Starostlivosť o zamestnancov
•Vzdelávanie zamestnancov
•Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce
•Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou
•Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti
•Úprava pracovného času
•Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
•Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

Ôsma časť – Náhrada škody
•Predchádzanie škodám
•Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
•Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
•Rozsah a spôsob náhrady škody
•Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania
•Náhrada za stratu na zárobku v niektorých osobitných prípadoch
•Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch
•Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa
•Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

Deviata časť – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
•Dohoda o brigádnickej práci študentov

Desiata časť – Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
•Odborová organizácia
•Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie
•Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie
•Európska zamestnanecká rada zriadená na základe zákona

Jedenásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk