Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestné právo

Súhrn právnych noriem, ktoré určujú, ktoré zo spoločensky škodlivého správania a činov sú trestným činmi a určuje za ne trest.

Trestné právo:

-hmotné – konkrétne stanovuje základné povinnosti občanov voči štátu a spoločnosti. Vymedzuje ktorým konaniam sa má občan vyhýbať a kt. má dodržiavať.
-procesné– upravuje činnosť orgánov činných v trestnom konaní

Predmet TP– vzťahy medzi štátom a páchateľom trest. činu ktoré sú regulované trest. právom. Trestný zákon vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť.

Princíp primeranosti – zásada ľudských práv a slobôd, aby nedochádzalo k porušeniu práv.

Pôsobnosť trestného Zákona – časová – podľa zákona, kt. je pre páchateľa výhodnejší v rozmedzí 2 rokov, platí len na SR.
–osobná – rovnako pre všetkých občanov SR okrem poslancov NR a sudcov.
Trestná zodpovednosť – následok trestného činu je trestná zodpovednosť, vzniká ako následok protiprávneho konania, realizuje sa vznesením obvinenia ( 14 rokov, ovládal svoje konanie).

Trestný čin je nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone,
subjekty TČ:

1,páchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
2,spolupáchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
3,účastníctvo

-organizátor -
-návodca - nenaplnili skutkovú podstatu činu
- pomocník -
-urobí/ neurobí niečo, čím umožní páchateľom naplniť skutkovú podstatu činu

Cieľom trestného práva je obrániť fyzické a právnické osoby, spoločnosti, ich práva.

Stupne porušenia zákonnosti:

- priestupok – upravený zákonom o priestupkoch
- zavinené konanie ohrozujúce alebo porušujúce záujmy spoločnosti
- trestný čin

Pramene trestného práva sú ústava, trestný zákon, pokiaľ sa jedná o hmotné TP a trestný poriadok, pokiaľ sa jedná o procesne TP.

Deliktuálna zodpovednosť: hranica je 14 rokov – súhrn podmienok, pri splnení ktorých vzniká páchateľovi TČ povinnosť strpieť sankciu, ktorú stanovuje zákon

0-15 maloletí, zodpovedá zákonný zástupca
14-18 mladiství, znížená sadzba trestu (snaha prevychovať)
18- .. plná zodpovednosť

Zavinenie má tieto formy:

- 1. úmysel – DOLUS –

priamy: predstavuje prípad, keď páchateľ trest. činu chcel ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom.
nepriamy: je to stav, keď páchateľ trest. činu vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom a bol s tým aj uzrozumený

- 2. nedbanlivosť – CULPA -

vedomá: (vedel, že rýchlou jazdou môže ublížiť) pri nej páchateľ vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že k porušeniu práva nedôjde
nevedomá: páchateľ trest. činu nevedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom, ale v nadväznosti okolnosti ako aj pomery o tom vedieť mal a mohol.

Systém tr. práva – predstavuje trestno-právne normy upravujúce základné zásady, pravidlá a inštitúty trestnej zodpovednosti, ktoré sú utriedené v jednotlivých hlavách tr. zákona.

Funkcie:

ochranná – ochrana spoločnosti pred páchateľmi
regulatívna – napomáha nám ku kvalifikovaniu skutku o aký tr. čin ide
preventívna – predchádzanie tr. činnosti
represívna – zabezpečuje účel tr. zákona a účel trestu.

Princípy:

zákonnosť – žiadny tr. čin bez zákona, tr. činom je len konanie, kt. je v tr. zákone
humanizmus – spojený s právami páchateľa a ochranou jeho práv a slobôd
rovnosť ochrany – všetkým sa poskytuje rovnaká trestno-právna ochrana. Druhy tr. činov : pokračujúce – páchateľ rovnakým spôsobom napáda ten istý objekt v blízkom časovom období
trvajúci čin – konanie páchateľa, ktoré trvá určitú dobu
hromadný čin – viac útokov na 1 alebo viac objektov.

Skutková podstata činu – skutkom rozumieme jedinečný reálny dejový priebeh, ktorý má svoj počiatok, priebeh a zakončenie. Skutková podstata vyjadruje určitý skutkový dej, ktorý vyvolala určitá fyzická osoba porušením zákona za čo musí niesť trestnú zodpovednosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk