referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Rodinné právo
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenuska311
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 823
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 0s
Pomalé čítanie: 34m 30s
 
20. Náhradná osobná starostlivosť
- pestúnska starostlivosť
- zverenie dieťaťa do výchovy inému
- ústavná starostlivosť

21. Náhradná rodinná starostlivosť
- je viacero osobitných na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich opatrení ,ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté deti v prípadoch ,ak ju rodičia nezabezpečia alebo nemôžu zabezpečiť
Zverené dieťa môže byť len fyzickej osobe s trvalým pobyt v SR:
- má spôsobilosť na právne úkony
- má osobné predpoklady najmä zdravotné
- osobnostné a morálne predpoklady
- zaručuje ,že to bude v záujme dieťaťa

22. Náhradná osobná starostlivosť zaniká
- dosiahnutím plnoletosti
- smrťou maloletého
- smrťou osoby ,ktorej bolo dieťa zverené
- rozhodnutím súdu
- rozvodom manželstva, ktorému bolo dieťa zverené

23. Majetkový opatrovník
- ak sú ohrozené záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním majetku súd môže na tento účel ustanoviť MO. Nemusí tomu predchádzať rozhodnutie súdu o obmedzení práv rodičov
- súd môže určiť MO aj obec
- určí sa opatrovnícky rozsah majetku ,ktorý bude spravovať ,musí súdu predkladať správu o nakladaní s majetkom
- MO nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká
- za výkon zodpovedá súdu
- opatrovník musí najneskôr do 2 mesiacov po skončení funkcie predložiť záverečný účet ,má pravo na odmenu ,ktorú určí súd

24. Ústavná starostlivosť
- náhradná osobná starostlivosť. alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou
- súd pred rozhodnutím vždy skúma ,či nemôže využiť náhradnú osobnú starostlivosť ak je vážne ohrozená výchova a rodičia nemôžu zabezpečiť riadnu výchovu
- súd môže predĺžiť ústavnú starostlivosť o 1 rok po dosiahnutí plnoletosti
- súd hodnotí 2 krát do roka ústavnú starostlivosť a jej účinky

25. Poručníctvo a opatrovníctvo
-ak obaja rodičia zomreli boli pozbavení rodinných práv
-rodičia nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-na základe toho súd určí poručníka ,ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu
-poručník sa nemusí osobne o dieťa starať ,ak sa stará osobne mu prináleží odmena

26., Zánik poručníctva
-dosiahnutím plnoletosti
-zánikom dôvodu
-rozhodnutím súdu
-smrťou

27. Opatrovníctvo
-ak obaja rodičia zomreli ,boli zbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rodičovských práv ,nemá dieťa zákonného zástupcu ,nemá kto chrániť jeho záujmy
-opatrovníkom môže byť fyzická osoba ,ktorá má právnu spôsobilosť a schopnosť náležíte sa starať o záujmy dieťaťa ,usmerňovať jeho konanie ,ako aj spôsob jeho života
-opatrovníctvo je čestnou funkciou a zodpovedá spoločnosti za výchovu ,opatrovníkom môže byt aj správny orgán

28.,Kolízny opatrovník
-je procesným opatrovníkom ad hoc pre určité konkrétne konanie alebo pre určitý právny úkon a nemožno ho stotožňovať s opatrovníkom v zmysle § 60 a 61 ZR opatrovník podľa § 60 a 61 ZR je hmotnoprávnym opatrovníkom ustanovený ad hoc
-v zmysle §3 l odseku 3 zákona o rodine KO ustanoví súd aj v prípade ,ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní zastupovať

29., Rozsah práv kolízneho opatrovníka
-určí súd uznesením tak ,aby boli chránené záujmy maloletého dieťaťa .Právo zastupovať maloleté dieťa zo zákona patrí rodine (obom rodičom ).Predpokladá sa ,že rodičia sa na výkone rodičovských práv a povinností voči dieťaťu dohodnú ,ako i na obsahu právneho úkonu
-vychádzame zo zásady ,že maloletému dieťaťu je potrebné poskytnúť zvýšenú ochranu jeho práv chrániť jeho záujmy ako zastúpeného dieťaťa

30.,Funkcia kolízneho opatrovníka
-spočíva v ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa ,v konaní pred súdom v konaniach vedených vo veciach starostlivosti súdu o maloletých alebo v schválení PU za maloletého ,v povinnosti objektívne chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa v konaní
-KO pri ochrane práv dieťaťa zohľadňuje aj názor dieťaťa k prejednávanej veci ak je to v jeho záujme

31.,Procesné postavenie kolízneho opatrovníka
-KO aj keď nie je účastníkom konania ,v konaní pred súdom ma postavenie účastníka konania ,ktoré ho oprávňujú k tomu ,že v priebehu konania sa zúčastňuje na pojednávaniach ,má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam ,ktoré vyšli v konaní najavo ,má právo podať voči rozhodnutiu odvolanie ,navrhuje procesné dôkazy ,ďalšie dokazovanie taktiež navrhuje súdu ,ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na názor dieťaťa k prejednávanej veci ,ktorú súd prezentuje

32.,Zánik opatrovníctva
-smrťou maloletého
-smrťou opatrovníka
-dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
-osvojením maloletého
-rozhodnutím súdu
-uvolnením opatrovníka z jeho funkcie

33., Pestúnska starostlivosť
-pestúnom sa môže stať len občan ,ktorý má predpoklady osobne sa starať a zverené dieťa ,je možné aj zverenie dieťaťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov ,pestúnmi môžu byť aj starí rodičia dieťaťa ,PS vzniká rozhodnutím súdu
-pestúnom patrí až do plnoletosti odmena za výkon pestúnskej starostlivosti

34., Zánik pestúnskej starostlivosti
-úmrtím dieťaťa
-úmrtím pestúna
-dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
-rozhodnutím súdu

35.,Osvojenie
-je prijatie dieťaťa za vlastné ,osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer ,aký je medzi rodičmi a deťmi ,osvojenie vzniká na návrh osvojiteľa rozhodnutím súdu
Podmienky:
1.,osvojiť možno len maloleté dieťa ,účelom osvojenia je uspokojiť rodičovské cítenie osvojiteľa
2., súd je povinný zistiť zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa
3., dieťa musí byť pred rozhodnutím súdu aspoň 9 mesiacov v starostlivosti budúcich osvojiteľov
4.,nemožno osvojiť dieťa ,ktoré je s osvojiteľom v takom príbuzenskom pomere ,že by sa pomer vytvorení osvojením javil ako nadbytočný alebo nevhodný
5.,medzi osvojeným dieťaťom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel
6., osvojiteľ môže byť len ten, kto má v plnom rozsahu spôsobilosť na právne úkony
7.,osvojitel musí svojím spôsobom života zaručiť ,že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti
8.,Spoločne dieťa môžu osvojiť len manželia
9., podmienka osvojenia je privolenie oboch rodičov dieťaťa ,ktorí majú rodičovské práva

36.,Zrušenie osvojenia
-možno ho zrušiť len výnimočne ,z dôležitých dôvodov a to len do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti o osvojení
-zrušením osvojenia zanikajú všetky práva a povinnosti medzi osvojiteľom a osvojencom zaniká aj príbuzenský pomer medzi osvojiteľskou rodinou a osvojencom ,obnovujú sa všetky práva a povinnosti rodičov a ich príbuzných voči dieťaťu a dieťaťu voči nim

37.,Práve následky osvojenia
1., Právne následky ,ktoré určujú postavenia osvojenca k jeho biolog.rodičom –práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou
2.,/-/-/ k jeho príbuzným –medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká taký vzťah ,aký je medzi dieťaťom a rodičom podľa zákona o rodine
-osvojitelia si musia uvedomiť ,že im vznikajú nové práva a povinnosti vyživovať osvojenca ,vychovávať ho ,spravovať jeho veci ,osvojenec nemôže uzatvoriť manželstvo s osvojiteľom ani s jeho blízkym príbuzným pokiaľ osvojenie trvá

38.,Medzištátne osvojenie
-túto problematiku ustanovuje haagsky dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnom osvojení z 29.5.1993 ,kt. SR ratifikovala v roku 2001. ,platný od 1.10.2001 ,počnúc týmto dňom sa SR zaviazala dodržať princípy ochrany detí v oblasti medzištátnych adopcií zakotvených v tomto dohovore

39.,Vyživovacia povinnosť
-človek uspokojuje spravidla svoje potreby sám ,ak sám nevie ,nemôže ,alebo nevládze ,uspokojujú ich celkovo alebo y časti príbuzný alebo iné osoby ,ktorým to predpisuje zákon o rodine ako následok rodinnoprávneho vzťahu
-výživne vyjadruje v peniazoch náklady na osobné potreby ,ktoré sa majú uspokojiť
-osobné potreby možno rozdeliť na potreby dvojakého druhu:
1.,potreba osobnej starostlivosti ,ktorá je iná u dojčaťa ,iná u dospievajúceho dieťaťa a iná u starého človeka ,odlišuje sa aj u chorých a zdravých
2., potreba stravy ,ošatenia ,bytu ,vzdelania
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.