referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Rodinné právo
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenuska311
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 823
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 0s
Pomalé čítanie: 34m 30s
 
40.,Výživné
1., vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov detí
2., vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
3 .,/-/medzi manželmi
4.,v rámci výživného upravuje zákon o rodine tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela –nejde tu o výživu v plnom rozsahu
5., príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej ženy- počas tehotenstva

41.,Vyživovacie vzťahy
-na spôsobe vyživovacej povinnosti sa môžu subjekty dohodnúť v prípade ,že sa nedohodnú rozhodne súd na návrh
-ak ide maloleté dieťa súd rozhodne aj bez nároku ,právo na výživné sa nepremlčuje

42.,Zánik vyživovacej povinnosti
-zánik rodinnoprávnych vzťahov
-ak sa dieťa má schopnosť samo živiť
-priamo zo zákona
-strata schopnosti plniť vyživovaciu povinnosť
-uplynutím času nevydatej matke

43.,Rozsah vyživovacej povinnosti
-rovnaká životná úroveň (manželia)
-slušná výživa(detí voči rodičom)
-primeranej výživy (rozvedený manžel)
-nutnej výživy (ostatný príbuzný)

44.,Náhradné výživné
-NV je náhrada poskytovaná štátom v prípade ,ak si vyživovaciu povinnosť neplní jeden z rodičov ,prípadne iná osoba ,NV je poskytované len pre nezaopatrené dieťa

45.,Predmet uprav. zákona o náhradnom výživnom
-upravuje právne vzťahy pri poskytovaní náhradného výživného pre dieťa
-konanie o náhradnom výživnom
-konanie o uplatnení náhrady za poskytnuté náhradné výživné

46.,Vymedzenie pojmov
-náhradné výživné je suma poskytovaná štátom na zabezpečenie výživy oprávnenej osobe v prípade ,ak si vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba
-oprávnená osoba je dieťa ,ktorému bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenom dohodou
-povinná osoba je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba ,ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu
-žiadateľ je rodič ,oprávnená osoba ,iná fyzická alebo právnická osoba ,ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo sudom schválenou dohodou platiť výživné pre oprávnenú osobu
-penále je 25% sumy poskytnutého náhradného výživného za príslušný mesiac ,ktorý príslušný orgán vymáha spolu s náhradou za poskytované náhradné výživné

47.,Zamestnanec ÚPSVR a jeho úlohy
-overí trvalý pobyt oprávnenej osoby podľa OP (u maloletého podľa OP rodiča
-zistí ,či oprávnenie osobe bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou
-zistí ,či si povinný najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace neplnil vyživovaciu povinnosť v plnej výške alebo čiastočne
-zistí ,či už žiadateľ podal návrh na výkon rozhodnutia
-poučí žiadateľa ,aby podal žiadosť len ak uplynuli najmenej 3 mesiace od podania návrhu na výkon rozhodnutia
-zistí ,či bol podaný návrh na začatie trestného stíhania povinného za neplnenie vyživovacej povinnosti
-poučí žiadateľa o povinnosti informovať príslušný orgán o každej zmene ,kt. je rozhod. na vyplácanie náhradného výživného bez zbytočného odkladu ,najneskôr do 8 dní a ,že neplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zastavenie výplaty náhradného výživného (napr. ukončenie štúdia ,o začatí platenia výživného na základe výkonu rozhodnutia ,o rozhodnutí súdu o zmene výšky výživného alebo o zrušení výživného
-upozorní ,že v prípade záškoláctva stráca oprávnený nárok na poskytovanie náhradného výživného (podmienkou riadeného plnenia povinnej školskej dochádzky nie je splnená ,ak má dieťa 15 neospravedlnených hodín
-upozorní žiadateľa ,že na výzvu je povinný poskytnúť úradu informácie do 5 dní
-upozorní na zastavenie poskytovania náhradného výživného ,v prípade ,ak príjem žiadateľa fyz. osôb ,kt. príjmy sa spoločne posudzujú prekročí 2,2 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu .Sumu ,ktorú nemožno prekročiť je potrebné uviesť v odôvodnení rozhodnutia
-vyplní tlačivo žiadosti
-ak si žiadateľ uplatňuje náhradné výživné od viacerých povinných ,vyplní taký počet žiadostí ,koľko je povinných

48.,Konanie o náhradnom výživnom
-začína sa doručením žiadosti o náhradné výživné ,žiadosť musí byť zaevidovaná ,ak žiadosť neobsahuje všetky prílohy podľa § 6 odsek 2 je potrebné žiadateľa vyzvať na jej doplnenie v stanovenej lehote a vo výzve ho poučiť ,že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov ÚPSVR konanie zastaví podľa § 30 ods.1 písmeno d správneho poriadku

49.,Posudzovanie nároku na náhradné výživné
-neplnenie výživného v plnej výške povinnou osobou v lehote a spôsobom tak ,ako je upravená splatnosť jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno zabezpečiť výkonom rozhodnutia, počas najmenej troch mesiacov

50.,K vyplnenej žiadosti je potrené doložiť tieto prílohy:
-právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenou dohodou ,kt. bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné alebo osvedčenú kópiu rozhodnutia alebo dohody (úrad do spisu zakladá kópiu overenú podľa originálu ,pri osobnom odovzdaní kópií rozhodnutia alebo dohody podľa originálu overí pracovník úradu
-potvrdenie súdu alebo exekútora v prípade ,že výkon rozhodnutia nie je možné nariadiť alebo nariadenie nie je možné realizovať
-potvrdenie centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o tom ,že nie je možné vymáhať výživné z cudziny
-potvrdenie školy alebo zariadenia ,v ktorom sa oprávnená osoba pripravuje na budúce povolanie o tom ,že si oprávnená riadne plní školskú dochádzku- iba povinnú školskú dochádzku
-do príjmu sa zaratávajú aj rodinné prídavky aj bónus a posudzuje sa ja príjem nebiologického rodiča
-zmenu výšky príjmu je žiadateľ povinný preukázať podľa § 8 odst.1
-preukazuje príjem výpisom z daňového priznania a k dani z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ,respektíve čestným prehlásením o výške príjmu za mesiac ,v ktorom bola podaná žiadosť ,ak žiadateľ požiada o výživné aj za 3 kalendárne mesiace predchádzajúceho kalendárneho mesiaca ,v ktorom bola žiadosť podaná
-ak je žiadateľ právnická osoba ,posudzuje sa pre nárok len príjem dieťaťa
-ak je žiadateľ iná osoba posudzuje sa pre nárok na náhradné výživné príjem dieťaťa a príjem ,ktoré na dieťa poberá iná osoba
-príjem pre účely náhradného výživného sa určuje podľa ustanovenia §4 zákona č. 601/2003 Zz

51.,Posudzovanie nároku na náhradné výživné
-riadne plnenie školskej dochádzky oprávnenou osobou
-trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR

52.,Výška náhradného výživného
-poskytuje žiadateľovi vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou ,najviac však vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa určené osobitným predpisom

53.,Vymáhanie náhradného výživného z cudziny
-centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v BA a súd poskytuje súčinnosť účastníkovi na základe pokynov centra sa o vzťahy SR k štátu ,ktoré sú základnými stranami Dohovoru o vymáhaní výživného v cudzine ,Dohodou o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí a vyživovacej povinnosti k deťom a o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti

54.,Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately
-ponúknutie pomoci deťom ,rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo sprostredkovanie pomoci pri riešení výchovných alebo rodinných problémov
-sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa s rodinu, zisťujú príčinu ich vzniku a vykonávajú opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov
-organizujú alebo sprostredkúvajú účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov v rodine, v škole na pomoc rodičom pri riešení sociálnych problémov ,výchovných problémov
-plní úlohy v trestnom konaní
-zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti vo vývine mladistvého, životných udalostiach, ktoré ovplyvnili jeho správanie ,o vzťahoch v rodine, v škole
-udržiava písomný a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu a odňatia slobody, výkonu ochrannej výchovy a spolupôsobí pri jeho prevýchove a riešení jeho osobných rodinných a sociálnych problémov
-podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie v výkonu trestu odňatia slobody z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy ,najmä pri uľahčení návratu do rodiny ,hľadá možnosti pokračovania v príprave na povolanie
-poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní
-spolupracuje so zariadením ,v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť ochrannú výchovu alebo výchovné opatrenie, udržiava osobný a písomný kontakt s dieťaťom umiestneným v tomto zariadení
-motivuje k liečbe drogovej závislosti a iných závislostí ,udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby resocializácie-vykonáva ďalšie opatrenia SPOD
55.,Sociálna kuratela detí
-SK detí zabezpečuje orgán SPOD maloletého, ktorý sa dopustil spáchania trestného činu
-mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti
-dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku
-dieťa, ktoré je členom skupiny, ktoré so svojím negatívnym vplyvom ohrozuje
-dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závisle na drogách
-dieťa hrajúce hazardné hry ,Internet, počítačové hry
-dieťa, ktoré sa pre poruchy javí ako problematické najmä v škole, v skupine, u rodičov alebo inej plnoletej fyzickej osoby
-dieťa ,u ktorého sa prejavujú poruchy správania sa, zanedbávania školskej dochádzky, úteky z domova
56.,Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
-po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby
-ak je účastník probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov
-ak zneužíva drogy alebo je závislá na drogách
-po zániku ústavnej starostlivosti
-ak bola prepustené zo zdrav.zariadenia na liečbu drogových alebo iných závislostí
-ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie
-osobitná pozornosť a pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby venuje mladým dospelým
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.