Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodinné právo

1. POJEM,PREDMET,PRAMENE A ZÁKLADNÉ ZÁSADY RP
-je samostatným odvetvím slovenského právneho poriadku, ktorý upravuje osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi a deťmi a vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Všetky tieto vzťahy a vzťahy s nimi súvisiace sa nazývajú rodinno–právne vzťahy. Sú typické tým, že majú osobný, emocionálny, morálny, majetkový a dlhodobý charakter.

2. Predmet RP
-predmetom RP je úprava osobných a s nimi spojených majetkových vzťahov medzi manželmi, rodičmi a deťmi a ich prostredníctvom aj vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Upravuje tiež vzťahy náhradnej rodinnej výchovy

3. Pramene RP
-základným prameňom RP je zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z)
-zákon o rodine má štruktúru:
základné zásady RP:
*časť manželstvo
*časť vzťahy medzi rodičmi a deťmi
*časť výživné
*časť záverečné ustanovenia
-k ďalším prameňom RP patrí zákon o pestúnskej starostlivosti ,zákon o matrikách a niektoré časti zákona o sociálnom zabezpečení a pod.

4. Základné zásady RP
- manželstvo spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. Obaja sú si v ňom rovní .Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
- rodina založená manželstvom je základným článkom spoločnosti. Spoločnosť má všestranne chrániť rodinné vzťahy
- materstvo je najčastejším poslaním ženy
- spoločnosť poskytuje materstvu ochranu a starostlivosť ,predovšetkým hmotnou podporou matky a detí a pomocou pri ich výchove
- rodičia sú zodpovední za všestranný duševný a telesný rozvoj svojich detí a za ich výchovu: spoločnosť dbá o výchovu detí a uspokojenie ich potrieb
- všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich možností a schopností zabezpečovať zvyšovanie životného štandardu

5. Manželstvo
- manželstvo je právom upravené životné spoločenstvo muža a ženy
- je dobrovoľné a trvalé životné spoločenstvo, spočívajúce na pevných citových základoch
- manželstvo je súčasne spoloč., morálnym ,biolog. A právnym vzťahom medzi mužom a ženou ,ktoré vzniká určitým predpísaným zákonným spôsobom

6. Vznik manželstva
- manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením m+ž pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi alebo náboženským spoločenstvom ,že spolu vstupujú do manželstva a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti 2 svedkov
- civilný sobáš
- cirkevný sobáš

7. Doklady povinné pre snúbencov
- rodný list
- občiansky preukaz
- doklad o tom ,že predchádzajúce manželstvo zaniklo (úmrtný list alebo rozhodnutie súdu)
- ak je niektorý zo snúbencov maloletý ,musí predložiť rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo
- ak je niektorý zo snúbencov cudzinec ,musí predložiť osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo
- ak manželstvo uzatvorí namiesto snúbenca splnomocnenec –zástupca musí predložiť splnomocnenie ,ktoré musí byť aj notársky overené
- okrem samotného vyhlásenia o dobrovoľnom vstupe do manželstva ,musia snúbenci vyhlásiť :
* že im nie sú známe okolnosti ,ktoré by uzavretie manželstva vylučovali
* že im je známi zdravotný stav
* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo si každí ponechá svoje doterajšie priezvisko
* aké bude priezvisko ich spoločných detí

8. Okolnosti, ktoré vylučujú uzatvorenie manželstva
a., existencia manželstva niektorého zo snúbencov
b., blízky príbuzenský vzťah medzi snúbencami
c., manželstvo nemôžu uzatvoriť predkovia a potomkovia ,ani súrodenci. Táto zásada platí aj pre vzťahy, ktoré vznikli osvojením
d., nedostatok veku- spôsobilosť uzatvoriť manželstvo vzniká v plnom rozsahu 18 rokom veku, ostatné vo veku od 9 do 18r. môžu uzatvoriť manželstvo iba povolením súdu
e., duševná porucha niektorého zo snúbencov, pre ktorú by mohla byť ohrozená jeho spôsobilosť na právne úkony

9. Zdanlivé manželstvo
a., ak chýba vyhlásenia snúbencov o dobrovoľnom vstupe do manželstva
b., ak manželstvo uzatvorí osoba mladšia ako 16r.
c., ak uzatvoria manželstvo osoby rovnakého pohlavia

10. Vzťahy medzi manželmi
- uzatvorením manželstva vznikajú manželom práva a povinnosti osobného i majetkového charakteru. Základnou povinnosťou manželov je žiť spolu, byť si verní, navzájom si pomáhať a uzatvárať zdravé rodinné prostredia, dohodnúť sa na všetkých podstatných záležitostiach tákajúcich sa rodiny, môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť na súd. Majú právo sa navzájom zastupovať v bežných záležitostiach týkajúcich sa rodiny alebo druhého manžela
- uzavretím manželstva vzniká tiež komplex majetkových vzťahov medzi manželmi, ktorého základom je bezpodielové spoluvlastníctvo

11. Zánik manželstva
- smrťou jedného z manželov
- vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho
- rozvodom

12. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- tvoria ťažisko právnej úpravy rodinného práva .Maloleté deti majú právny nárok na výchovu a všestranný rozvoj a to predovšetkým v prostredí rodiny

13. Vznik právneho vzťahu medzi rodičmi a deťmi
- vzniká narodením alebo osvojením

14. Zákon ustanovuje 3 vyvrátiteľné podmienky
a., domienka - otcom dieťaťa je manžel matky=domienka svedčiaca manželovi matky .Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva ,do 300 dní po uzavretí manželstva, za otca sa pokladá manžel matky aj keby bolo zrejmé ,že nie je biologickým otcom dieťaťa
b.,domienka - za otca dieťaťa sa považuje muž ,ktorému otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred úradom ,ktorý vedie matriku alebo pred súdom
c., domienka - otcovstvo sa určí súdom- za otca sa pokladá muž ,ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa, menej ako 180 dní a viac ako 300 dní(kritická doba)pokiaľ jeho otcovstvo nevylučuje závažné okolnosti

15. Zapretie otcovstva
- otcovstvo môže zaprieť:
* manžel v lehote 3r.,odkedy sa dozvie, že jeho manželke sa narodilo dieťa
* matka dieťaťa môže zaprieť, že otcom je jej manžel v lehote 3r.od narodenia dieťaťa
* generálny prokurátor môže zaprieť otcovstvo vždy, ak to vyžaduje spoločenský záujem, najmä záujem maloletého dieťaťa. Nie je viazaný žiadnou lehotou

16. Práva a povinnosti rodičov a detí
- usmerňovať konanie dieťaťa
- zastupovať dieťa
- spracovať veci dieťaťa

17. Povinnosti detí
- povinnosťou detí je pomáhať rodičom ak s nimi žije v spoločnej domácnosti
- povinnosťou detí je prispievať na úhradu potrieb rodiny ak má príjem

18. Účasť štátu na výkone práv a povinností
- činnosť správnych orgánov
- oddelenie starostlivosti o deti na obvodných úradoch- majú možnosť urobiť opatrenia v prípade nedostatočnej starostlivosti rodičov
- činnosť súdov- súdy rozhodujú o obmedzení alebo zbavení rodičovských práv

19. Výchovné opatrenia
- ak je potrebné v záujme detí súd môže rozhodnúť o uložení výchovných opatrení:
a., vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa
b., určí na výchovu maloletého dieťaťa a dohľad za súčinnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí ,obce a školy
c., uloží maloletému obmedzenia v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabránenie škodlivých vplyvov
d., uloží maloletému a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu
- ak tieto opatrenia neviedli k náprave súd odníme dieťa z osobnej starostlivosti rodičov a to aj proti ich vôli a to na :
a., pobyt v zariadení najdlhšie 6 mesiacov
b., pobyt v špecializovaných zariadeniach najdlhšie 6 mesiacov
c., pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých
Súd následne sleduje vývin po uplynutí doby určenej
20. Náhradná osobná starostlivosť
- pestúnska starostlivosť
- zverenie dieťaťa do výchovy inému
- ústavná starostlivosť

21. Náhradná rodinná starostlivosť
- je viacero osobitných na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich opatrení ,ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté deti v prípadoch ,ak ju rodičia nezabezpečia alebo nemôžu zabezpečiť
Zverené dieťa môže byť len fyzickej osobe s trvalým pobyt v SR:
- má spôsobilosť na právne úkony
- má osobné predpoklady najmä zdravotné
- osobnostné a morálne predpoklady
- zaručuje ,že to bude v záujme dieťaťa

22. Náhradná osobná starostlivosť zaniká
- dosiahnutím plnoletosti
- smrťou maloletého
- smrťou osoby ,ktorej bolo dieťa zverené
- rozhodnutím súdu
- rozvodom manželstva, ktorému bolo dieťa zverené

23. Majetkový opatrovník
- ak sú ohrozené záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním majetku súd môže na tento účel ustanoviť MO. Nemusí tomu predchádzať rozhodnutie súdu o obmedzení práv rodičov
- súd môže určiť MO aj obec
- určí sa opatrovnícky rozsah majetku ,ktorý bude spravovať ,musí súdu predkladať správu o nakladaní s majetkom
- MO nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká
- za výkon zodpovedá súdu
- opatrovník musí najneskôr do 2 mesiacov po skončení funkcie predložiť záverečný účet ,má pravo na odmenu ,ktorú určí súd

24. Ústavná starostlivosť
- náhradná osobná starostlivosť. alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou
- súd pred rozhodnutím vždy skúma ,či nemôže využiť náhradnú osobnú starostlivosť ak je vážne ohrozená výchova a rodičia nemôžu zabezpečiť riadnu výchovu
- súd môže predĺžiť ústavnú starostlivosť o 1 rok po dosiahnutí plnoletosti
- súd hodnotí 2 krát do roka ústavnú starostlivosť a jej účinky

25. Poručníctvo a opatrovníctvo
-ak obaja rodičia zomreli boli pozbavení rodinných práv
-rodičia nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-na základe toho súd určí poručníka ,ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu
-poručník sa nemusí osobne o dieťa starať ,ak sa stará osobne mu prináleží odmena

26., Zánik poručníctva
-dosiahnutím plnoletosti
-zánikom dôvodu
-rozhodnutím súdu
-smrťou

27. Opatrovníctvo
-ak obaja rodičia zomreli ,boli zbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rodičovských práv ,nemá dieťa zákonného zástupcu ,nemá kto chrániť jeho záujmy
-opatrovníkom môže byť fyzická osoba ,ktorá má právnu spôsobilosť a schopnosť náležíte sa starať o záujmy dieťaťa ,usmerňovať jeho konanie ,ako aj spôsob jeho života
-opatrovníctvo je čestnou funkciou a zodpovedá spoločnosti za výchovu ,opatrovníkom môže byt aj správny orgán

28.,Kolízny opatrovník
-je procesným opatrovníkom ad hoc pre určité konkrétne konanie alebo pre určitý právny úkon a nemožno ho stotožňovať s opatrovníkom v zmysle § 60 a 61 ZR opatrovník podľa § 60 a 61 ZR je hmotnoprávnym opatrovníkom ustanovený ad hoc
-v zmysle §3 l odseku 3 zákona o rodine KO ustanoví súd aj v prípade ,ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní zastupovať

29., Rozsah práv kolízneho opatrovníka
-určí súd uznesením tak ,aby boli chránené záujmy maloletého dieťaťa .Právo zastupovať maloleté dieťa zo zákona patrí rodine (obom rodičom ).Predpokladá sa ,že rodičia sa na výkone rodičovských práv a povinností voči dieťaťu dohodnú ,ako i na obsahu právneho úkonu
-vychádzame zo zásady ,že maloletému dieťaťu je potrebné poskytnúť zvýšenú ochranu jeho práv chrániť jeho záujmy ako zastúpeného dieťaťa

30.,Funkcia kolízneho opatrovníka
-spočíva v ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa ,v konaní pred súdom v konaniach vedených vo veciach starostlivosti súdu o maloletých alebo v schválení PU za maloletého ,v povinnosti objektívne chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa v konaní
-KO pri ochrane práv dieťaťa zohľadňuje aj názor dieťaťa k prejednávanej veci ak je to v jeho záujme

31.,Procesné postavenie kolízneho opatrovníka
-KO aj keď nie je účastníkom konania ,v konaní pred súdom ma postavenie účastníka konania ,ktoré ho oprávňujú k tomu ,že v priebehu konania sa zúčastňuje na pojednávaniach ,má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam ,ktoré vyšli v konaní najavo ,má právo podať voči rozhodnutiu odvolanie ,navrhuje procesné dôkazy ,ďalšie dokazovanie taktiež navrhuje súdu ,ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na názor dieťaťa k prejednávanej veci ,ktorú súd prezentuje

32.,Zánik opatrovníctva
-smrťou maloletého
-smrťou opatrovníka
-dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
-osvojením maloletého
-rozhodnutím súdu
-uvolnením opatrovníka z jeho funkcie

33., Pestúnska starostlivosť
-pestúnom sa môže stať len občan ,ktorý má predpoklady osobne sa starať a zverené dieťa ,je možné aj zverenie dieťaťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov ,pestúnmi môžu byť aj starí rodičia dieťaťa ,PS vzniká rozhodnutím súdu
-pestúnom patrí až do plnoletosti odmena za výkon pestúnskej starostlivosti

34., Zánik pestúnskej starostlivosti
-úmrtím dieťaťa
-úmrtím pestúna
-dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
-rozhodnutím súdu

35.,Osvojenie
-je prijatie dieťaťa za vlastné ,osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer ,aký je medzi rodičmi a deťmi ,osvojenie vzniká na návrh osvojiteľa rozhodnutím súdu
Podmienky:
1.,osvojiť možno len maloleté dieťa ,účelom osvojenia je uspokojiť rodičovské cítenie osvojiteľa
2., súd je povinný zistiť zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa
3., dieťa musí byť pred rozhodnutím súdu aspoň 9 mesiacov v starostlivosti budúcich osvojiteľov
4.,nemožno osvojiť dieťa ,ktoré je s osvojiteľom v takom príbuzenskom pomere ,že by sa pomer vytvorení osvojením javil ako nadbytočný alebo nevhodný
5.,medzi osvojeným dieťaťom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel
6., osvojiteľ môže byť len ten, kto má v plnom rozsahu spôsobilosť na právne úkony
7.,osvojitel musí svojím spôsobom života zaručiť ,že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti
8.,Spoločne dieťa môžu osvojiť len manželia
9., podmienka osvojenia je privolenie oboch rodičov dieťaťa ,ktorí majú rodičovské práva

36.,Zrušenie osvojenia
-možno ho zrušiť len výnimočne ,z dôležitých dôvodov a to len do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti o osvojení
-zrušením osvojenia zanikajú všetky práva a povinnosti medzi osvojiteľom a osvojencom zaniká aj príbuzenský pomer medzi osvojiteľskou rodinou a osvojencom ,obnovujú sa všetky práva a povinnosti rodičov a ich príbuzných voči dieťaťu a dieťaťu voči nim

37.,Práve následky osvojenia
1., Právne následky ,ktoré určujú postavenia osvojenca k jeho biolog.rodičom –práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou
2.,/-/-/ k jeho príbuzným –medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká taký vzťah ,aký je medzi dieťaťom a rodičom podľa zákona o rodine
-osvojitelia si musia uvedomiť ,že im vznikajú nové práva a povinnosti vyživovať osvojenca ,vychovávať ho ,spravovať jeho veci ,osvojenec nemôže uzatvoriť manželstvo s osvojiteľom ani s jeho blízkym príbuzným pokiaľ osvojenie trvá

38.,Medzištátne osvojenie
-túto problematiku ustanovuje haagsky dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnom osvojení z 29.5.1993 ,kt. SR ratifikovala v roku 2001. ,platný od 1.10.2001 ,počnúc týmto dňom sa SR zaviazala dodržať princípy ochrany detí v oblasti medzištátnych adopcií zakotvených v tomto dohovore

39.,Vyživovacia povinnosť
-človek uspokojuje spravidla svoje potreby sám ,ak sám nevie ,nemôže ,alebo nevládze ,uspokojujú ich celkovo alebo y časti príbuzný alebo iné osoby ,ktorým to predpisuje zákon o rodine ako následok rodinnoprávneho vzťahu
-výživne vyjadruje v peniazoch náklady na osobné potreby ,ktoré sa majú uspokojiť
-osobné potreby možno rozdeliť na potreby dvojakého druhu:
1.,potreba osobnej starostlivosti ,ktorá je iná u dojčaťa ,iná u dospievajúceho dieťaťa a iná u starého človeka ,odlišuje sa aj u chorých a zdravých
2., potreba stravy ,ošatenia ,bytu ,vzdelania
40.,Výživné
1., vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov detí
2., vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
3 .,/-/medzi manželmi
4.,v rámci výživného upravuje zákon o rodine tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela –nejde tu o výživu v plnom rozsahu
5., príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej ženy- počas tehotenstva

41.,Vyživovacie vzťahy
-na spôsobe vyživovacej povinnosti sa môžu subjekty dohodnúť v prípade ,že sa nedohodnú rozhodne súd na návrh
-ak ide maloleté dieťa súd rozhodne aj bez nároku ,právo na výživné sa nepremlčuje

42.,Zánik vyživovacej povinnosti
-zánik rodinnoprávnych vzťahov
-ak sa dieťa má schopnosť samo živiť
-priamo zo zákona
-strata schopnosti plniť vyživovaciu povinnosť
-uplynutím času nevydatej matke

43.,Rozsah vyživovacej povinnosti
-rovnaká životná úroveň (manželia)
-slušná výživa(detí voči rodičom)
-primeranej výživy (rozvedený manžel)
-nutnej výživy (ostatný príbuzný)

44.,Náhradné výživné
-NV je náhrada poskytovaná štátom v prípade ,ak si vyživovaciu povinnosť neplní jeden z rodičov ,prípadne iná osoba ,NV je poskytované len pre nezaopatrené dieťa

45.,Predmet uprav. zákona o náhradnom výživnom
-upravuje právne vzťahy pri poskytovaní náhradného výživného pre dieťa
-konanie o náhradnom výživnom
-konanie o uplatnení náhrady za poskytnuté náhradné výživné

46.,Vymedzenie pojmov
-náhradné výživné je suma poskytovaná štátom na zabezpečenie výživy oprávnenej osobe v prípade ,ak si vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba
-oprávnená osoba je dieťa ,ktorému bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenom dohodou
-povinná osoba je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba ,ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu
-žiadateľ je rodič ,oprávnená osoba ,iná fyzická alebo právnická osoba ,ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo sudom schválenou dohodou platiť výživné pre oprávnenú osobu
-penále je 25% sumy poskytnutého náhradného výživného za príslušný mesiac ,ktorý príslušný orgán vymáha spolu s náhradou za poskytované náhradné výživné

47.,Zamestnanec ÚPSVR a jeho úlohy
-overí trvalý pobyt oprávnenej osoby podľa OP (u maloletého podľa OP rodiča
-zistí ,či oprávnenie osobe bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou
-zistí ,či si povinný najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace neplnil vyživovaciu povinnosť v plnej výške alebo čiastočne
-zistí ,či už žiadateľ podal návrh na výkon rozhodnutia
-poučí žiadateľa ,aby podal žiadosť len ak uplynuli najmenej 3 mesiace od podania návrhu na výkon rozhodnutia
-zistí ,či bol podaný návrh na začatie trestného stíhania povinného za neplnenie vyživovacej povinnosti
-poučí žiadateľa o povinnosti informovať príslušný orgán o každej zmene ,kt. je rozhod. na vyplácanie náhradného výživného bez zbytočného odkladu ,najneskôr do 8 dní a ,že neplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zastavenie výplaty náhradného výživného (napr. ukončenie štúdia ,o začatí platenia výživného na základe výkonu rozhodnutia ,o rozhodnutí súdu o zmene výšky výživného alebo o zrušení výživného
-upozorní ,že v prípade záškoláctva stráca oprávnený nárok na poskytovanie náhradného výživného (podmienkou riadeného plnenia povinnej školskej dochádzky nie je splnená ,ak má dieťa 15 neospravedlnených hodín
-upozorní žiadateľa ,že na výzvu je povinný poskytnúť úradu informácie do 5 dní
-upozorní na zastavenie poskytovania náhradného výživného ,v prípade ,ak príjem žiadateľa fyz. osôb ,kt. príjmy sa spoločne posudzujú prekročí 2,2 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu .Sumu ,ktorú nemožno prekročiť je potrebné uviesť v odôvodnení rozhodnutia
-vyplní tlačivo žiadosti
-ak si žiadateľ uplatňuje náhradné výživné od viacerých povinných ,vyplní taký počet žiadostí ,koľko je povinných

48.,Konanie o náhradnom výživnom
-začína sa doručením žiadosti o náhradné výživné ,žiadosť musí byť zaevidovaná ,ak žiadosť neobsahuje všetky prílohy podľa § 6 odsek 2 je potrebné žiadateľa vyzvať na jej doplnenie v stanovenej lehote a vo výzve ho poučiť ,že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov ÚPSVR konanie zastaví podľa § 30 ods.1 písmeno d správneho poriadku

49.,Posudzovanie nároku na náhradné výživné
-neplnenie výživného v plnej výške povinnou osobou v lehote a spôsobom tak ,ako je upravená splatnosť jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno zabezpečiť výkonom rozhodnutia, počas najmenej troch mesiacov

50.,K vyplnenej žiadosti je potrené doložiť tieto prílohy:
-právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenou dohodou ,kt. bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné alebo osvedčenú kópiu rozhodnutia alebo dohody (úrad do spisu zakladá kópiu overenú podľa originálu ,pri osobnom odovzdaní kópií rozhodnutia alebo dohody podľa originálu overí pracovník úradu
-potvrdenie súdu alebo exekútora v prípade ,že výkon rozhodnutia nie je možné nariadiť alebo nariadenie nie je možné realizovať
-potvrdenie centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o tom ,že nie je možné vymáhať výživné z cudziny
-potvrdenie školy alebo zariadenia ,v ktorom sa oprávnená osoba pripravuje na budúce povolanie o tom ,že si oprávnená riadne plní školskú dochádzku- iba povinnú školskú dochádzku
-do príjmu sa zaratávajú aj rodinné prídavky aj bónus a posudzuje sa ja príjem nebiologického rodiča
-zmenu výšky príjmu je žiadateľ povinný preukázať podľa § 8 odst.1
-preukazuje príjem výpisom z daňového priznania a k dani z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ,respektíve čestným prehlásením o výške príjmu za mesiac ,v ktorom bola podaná žiadosť ,ak žiadateľ požiada o výživné aj za 3 kalendárne mesiace predchádzajúceho kalendárneho mesiaca ,v ktorom bola žiadosť podaná
-ak je žiadateľ právnická osoba ,posudzuje sa pre nárok len príjem dieťaťa
-ak je žiadateľ iná osoba posudzuje sa pre nárok na náhradné výživné príjem dieťaťa a príjem ,ktoré na dieťa poberá iná osoba
-príjem pre účely náhradného výživného sa určuje podľa ustanovenia §4 zákona č. 601/2003 Zz

51.,Posudzovanie nároku na náhradné výživné
-riadne plnenie školskej dochádzky oprávnenou osobou
-trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR

52.,Výška náhradného výživného
-poskytuje žiadateľovi vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou ,najviac však vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa určené osobitným predpisom

53.,Vymáhanie náhradného výživného z cudziny
-centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v BA a súd poskytuje súčinnosť účastníkovi na základe pokynov centra sa o vzťahy SR k štátu ,ktoré sú základnými stranami Dohovoru o vymáhaní výživného v cudzine ,Dohodou o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí a vyživovacej povinnosti k deťom a o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti

54.,Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately
-ponúknutie pomoci deťom ,rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo sprostredkovanie pomoci pri riešení výchovných alebo rodinných problémov
-sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa s rodinu, zisťujú príčinu ich vzniku a vykonávajú opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov
-organizujú alebo sprostredkúvajú účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov v rodine, v škole na pomoc rodičom pri riešení sociálnych problémov ,výchovných problémov
-plní úlohy v trestnom konaní
-zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti vo vývine mladistvého, životných udalostiach, ktoré ovplyvnili jeho správanie ,o vzťahoch v rodine, v škole
-udržiava písomný a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu a odňatia slobody, výkonu ochrannej výchovy a spolupôsobí pri jeho prevýchove a riešení jeho osobných rodinných a sociálnych problémov
-podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie v výkonu trestu odňatia slobody z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy ,najmä pri uľahčení návratu do rodiny ,hľadá možnosti pokračovania v príprave na povolanie
-poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní
-spolupracuje so zariadením ,v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť ochrannú výchovu alebo výchovné opatrenie, udržiava osobný a písomný kontakt s dieťaťom umiestneným v tomto zariadení
-motivuje k liečbe drogovej závislosti a iných závislostí ,udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby resocializácie-vykonáva ďalšie opatrenia SPOD
55.,Sociálna kuratela detí
-SK detí zabezpečuje orgán SPOD maloletého, ktorý sa dopustil spáchania trestného činu
-mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti
-dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku
-dieťa, ktoré je členom skupiny, ktoré so svojím negatívnym vplyvom ohrozuje
-dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závisle na drogách
-dieťa hrajúce hazardné hry ,Internet, počítačové hry
-dieťa, ktoré sa pre poruchy javí ako problematické najmä v škole, v skupine, u rodičov alebo inej plnoletej fyzickej osoby
-dieťa ,u ktorého sa prejavujú poruchy správania sa, zanedbávania školskej dochádzky, úteky z domova
56.,Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
-po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby
-ak je účastník probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov
-ak zneužíva drogy alebo je závislá na drogách
-po zániku ústavnej starostlivosti
-ak bola prepustené zo zdrav.zariadenia na liečbu drogových alebo iných závislostí
-ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie
-osobitná pozornosť a pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby venuje mladým dospelým

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk