referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Definícia živností
Dátum pridania: 22.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matululienko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 721
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.

Problematika živnostenského podnikania je upravená v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom. Zákon neobsahuje zoznam činností, ktoré sa považujú za živnosť, ale naopak, definuje tie, ktoré živnosťou nie sú (§ 3 zákona).


Rozoznávame dva základné druhy živností:

1. Ohlasovacie živnosti
2. Koncesované živnosti

Právnu úpravu jednotlivých druhov živností obsahuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v § 19 – 27.

1. Ohlasovacie živnosti (§ 19 – 25)

Rozlišujeme ohlasovacie živnosti:
· remeselné,
· viazané,
· voľné.

Remeselné živnosti
Sú uvedené v prílohe č. 1 zákona. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Sú nimi:

Zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie, galvanizácia kovov, smaltovanie, opravy pracovných strojov, opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií, výroba a opravy protetických výrobkov, výroba a opravy ortopedickej obuvi, hodinárstvo, kamenárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, kožušníctvo, stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo, polygrafická výroba, murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, elektroinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, holičstvo a kaderníctvo, kozmetické služby, pohostinská činnosť.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore. Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.

Tieto živnosti sa pri splnení určených podmienok smú prevádzkovať na základe ohlásenia.

Viazané živnosti
Sú uvedené v prílohe č. 2 zákona. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak. Sú nimi napr.:

výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení,
revízia vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, očná optika, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb, a ich zmien, projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, letecká škola, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, vyučovanie v odbore umenia, čistenie a kontrola komínov, technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany, geodetické a kartografické činnosti, vykonávanie ohňostrojových prác, predaj pyrotechnickch predmetov tried II a III a podtriedy T1, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprievodca cestovného ruchu, masérske služby, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností, prevádzka malých plavidiel, činnosť autorizovanej osoby, verejné obstarávanie, inseminácia,
pedikúra, realitná činnosť, bezpečnostno-technické služby.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Voľné živnosti
Sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona. V praxi to znamená, že pre ne nie je ako podmienka prevádzkovania ustanovená žiadna odborná spôsobilosť.

2. Koncesované živnosti (§ 26 – 27 zákona)
Tieto živnosti sa smú prevádzkovať na základe koncesie. Ich výpočet obsahuje príloha č. 3 zákona. Sú nimi napr.:

Vývoj a výroba braní alebo streliva, opravy, úpravy, ničenie, nehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní, nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva, preprava zbraní a streliva, výskum, vývoj, výroba a spracovanie výbušnín, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne, cestná motorová doprava,
zasielateľstvo, veterinárna asanácia, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, organizovanie dobrovoľných dražieb.

Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.

Ako začať a čo potrebujem?

Prvotné rozhodnutie "Začnem podnikať" je len prvým krokom na ceste, ktorú je potrebné absolvovať k tomu, aby tento cieľ bol zrealizovaný pri splnení všetkých zákonných predpokladov.

1. krok
Prvým krokom by malo byť rozhodnutie, v akej oblasti budem podnikať – ide o voľbu predmetu podnikania. Nápomocný pri rozhodovaní o konkrétnych činnostiach môže byť Internet – stránka Obchodného registra alebo Živnostenského registra. Pri jednotlivých podnikateľských subjektoch je potrebné si všímať predmety podnikania.

2. krok
Keď máte určitú predstavu o tom, v akých predmetoch chcete podnikať, je potrebné si preveriť, či potrebujete splniť určité predpoklady (vzdelanie, prax a pod.) na výkon zvolenej živnosti. Informácie vám poskytnú na príslušnom obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania).

3. krok
Na vydanie živnosti budete potrebovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Tak isto budete musiet preukázať vzťah (vlastnícky alebo nájomný) k nehntueľnosti, v ktorej budete mať miesto podnikania (a prípadné prevádzkárne) – tento vzťah sa preukazuje Listom vlastníctva (ak ste vlastníkom) alebo nájomnou zmluvou (príp. zmluvou o budúcej zmluve, predmetom ktorej bude nájom priestorov). Akceptovanou formou je tiež písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete prevádzkovať živnosť.
Netreba zabudnúť, že ak bola nehnuteľnosť, v ktorej sa bude živnosť prevádkovať, oslobodená od dane z nehnuteľnosti, toto oslobodenie začiatkom podnikania zaniká. Vlastník je preto povinný ísť ohlásiť túto skutočnosť (vyplnením daňového priznania) na príslušný obecný, resp. miestny úrad. Pokiaľ sa nehnuteľnosť (napr. byt) využíva i na iné účely ako podnikanie (napr. žijete v nej), môžte ohlásiť, že podnikáte len v istej časti tejto nehnuteľnosti (určenej konkrétnou výmerou). Podrobnejšie vás budú informovať príslušní pracovníci obecného, resp. miestneho úradu.
Ak sa na prevádzkovanie živnosti vyžadujú osobitné osvedčenia, musíte predložiť aj tie (napr. vysokoškolský diplom).

4. krok
Ďalším krokom je samotné vybavenie živnostenského oprávnenia. Viac sa dozviete v sekcii Náležitosti ohlásenia živnosti a žiadosti o koncesiu.

5. krok
Po tom, ako vám príslušný obvodný úrad vydá živnostenské oprávnenie, ste povinný autorizovať si inšpekčnú knihu (dostanete ju kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb), ak ste si zriadili prevádzkáreň. Na autorizáciu potrebujete 50,- Sk kolok.

6. krok
Keď máte splnené povinnosti voči obvodnému úradu, musíte sa registrovať u príslušného správcu dane. Viac sa dozviete v životnej udalosti Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov.

7. krok
Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Z uvedeného dôvodu sa musíte navštíviť vašu zdravotnú poisťovňu, a ohlásiť jej skutočnosť, že ste sa stali samostatne zárobkovo činnou osobou.
Čo sa týka sociálneho poistenia (dôchodky, nezamestnanosť) – tak isto musíte ísť nahlásiť do Sociálnej poisťovne začiatok podnikania. Sociálne poistenie je však pre vás minimalne v prvom roku len dobrovoľné (v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov). O dôchodkovom poistení sa dozviete v životnej situácii Podnikatelia a dôchodkové zabezpečenie.


Živnostenský úrad
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú:
· živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a krajské úrady,
· Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.  V praxi to znamená, že záujemca o vykonávanie živnosti sa dostáva pri ohlásení, resp. žiadosti o vydanie koncesie, do kontaktu s obvodným úradom, miestne príslušným podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Kto teda hodlá podnikať, je povinný ohlásiť začiatok prevádzkovania živnosti či požiadať o vydanie koncesnej listiny, živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo bydliska. Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

Vydanie živnostenského listu
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá najneskôr do 7 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.

Vydanie koncesnej listiny
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.