Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Práva a povinnosti spotrebiteľa - odev

Povinnosti predajcu:

- označiť tovar cenou
-poskytnúť spotrebiteľovi informácie o výrobku
-poskytnúť návod v slovenskom jazyku
-vystaviť DOKLAD O ZAPLATENÍ vyhotovený registračnou pokladnicou
-na požiadanie predviesť tovar

DOKLAD O ZAPLATENÍ TOVARU

- po zaplatení sa tovar stáva majetkom kupujúceho, o zaplatení tovaru dostáva kupujúci doklad o zaplatení
- predávajúci zo zákona o ochrane spotrebiteľa nie je povinný vystaviť takýto doklad, takáto povinnosť mu vzniká až na žiadosť kupujúceho
- keďže boli zavedené registračné pokladnice, predávajúci je povinný vydať doklad o zaplatení vyhotovený touto pokladnicou
- doklad o zaplatení nadobúda veľký význam pri reklamácii určitého tovaru, na ktorý. sa doklad vzťahuje, poprípade keby si niekto chcel dať zakúpený tovar odpísať zo základu dane...

Predaj poškodeného tovaru

- v predchádzajúcich prípadoch sme predpokladali, že predajca predáva kvalitný tovar bez žiadnej závady, ale môžme sa stretnúť aj s poškodeným tovarom
- tento sa musí nachádzať oddelene od ostatného a jeho znížená kvalita musí byť viditeľne označená, táto závada musí byť uvedená aj na doklade o zaplatení a keďže o chybe vieme, nie je možné tento tovar už následne reklamovať.

Osobitné formy predaja

- tovar nie je možné získať len kúpou v obchode, ale dá sa aj objednať z katalógu alebo ho predávajúci ponúka priamo v našom byte
- výhodou nákupu z katalógu je to, že zákazník nemusí vykročiť z domu a na druhej strane tovar nemusí presne zodpovedať našej predstave z obrázka
- v prípade nespokojnosti je potrebné tovar reklamovať, ale pred objednávaním je dôležité dôkladne si prečítať reklamačné podmienky
- lepšiu možnosť oboznámiť sa s tovarom má kupujúci prostredníctvo podomového predaja, kde ale predávajúci vyvíja určitý nátlak na zákazníka, ktorý. je potom pod tlakom

Zákaz diskriminácie

- predávajúci nesmie kupujúceho diskriminovať tým, že mu napríklad nepredá určitý druh tovaru
- ak sa v predajni nachádza tovar, ktorý si už niekto rezervoval, alebo zaplatil, predávajúci ho musí zreteľne označiť
- za diskrimináciu sa nepovažuje to ak kupujúci nespĺňa stanovené podmienky, napr. predaj alkoholu alebo cigariet deťom

Reklamovanie tovaru:

-tovar musí mať vadu, kvôli ktorej nie je možné tovar ďalej používať
-predávajúci má zodpovednosť za kvalitu tovaru, ak spotrebiteľ odhalí chybu v záručnej lehote (2-roky zákonom stanovená ZÁRUČNÁ LEHOTA, môže byť predĺžená predajcom ,ale nevzťahuje sa na potraviny )
-môže tovar reklamovať ak sa jedná o ODSTRÁNITEĽNÚ CHYBU ale aj o NEODSTRÁNITEĽNÚ CHYBU
-chyba sa nedá následne reklamovať : ak tovar, ktorý je nekvalitný , má obmedzené úžitkové vlastnosti je viditeľne označený zníženou kvalitou na doklade o zapletení

ZÁRUČNÁ LEHOTA

- začína plynúť vtedy keď kupujúci prevezme zakúpenú vec a uvedie ju do prevádzky
- zákon nestanovuje ako má spotrebiteľ dokázať dátum nákupu tovaru
- najčastejšie je to pokladničný blok s pečiatkou alebo iným bližším určením predávajúceho
- keď uplynie lehota na uplatnenie reklamácie, spotrebiteľovi zaniká možnosť reklamácie

ODSTRANITEĽNÉ CHYBY

- možno opravou odstrániť
- výrobca je povinný túto chybu odstrániť, čas počas ktorého bola chyba odstraňovaná sa neráta do záručnej lehoty, čiže v tomto čase záručná lehota neplynie
- ak by sa závada na tom istom výrobku opakovala viackrát(3-4) spotrebiteľ môže žiadať späť svoje peniaze alebo nový výrobok

NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

- ak má tovar takúto chybu spotrebiteľ má nárok na vrátenie tovaru, na výmenu za bezchybný kus alebo na poskytnutie primeranej peňažnej zľavy
- od času výmeny za nový tovar začne znova plynúť záručná lehota
- predávajúci nemá právo nútiť kupujúceho kúpiť si iný tovar v rovnakej hodnote ak by kupujúci chcel peniaze

Miesto uplatnenia reklamácie

- uplatňujeme ju v predajni, kde sme si tovar kúpili a prítomný musí byť pracovník zodpovedný za prijímanie reklamácií
- v jednoduchších prípadoch sa hneď rozhodne o opodstatnenosti reklamácie, inokedy treba čakať dlhšie na posúdenie opodstatnenosti reklamácie najviac však 30 dní
- pri reklamácii žiadame, aby nám predávajúci vystavil písomný doklad uvedením dátumu reklamácie, charakteristikou reklamovaného nedostatku i spôsobom riešenia reklamácie
- ak predávajúci odmietne prijať reklamáciu, je potrebné tovar reklamovať písomne- uvedieme opodstatnené fakty- dátum nákupu, fotokópiu bloku, výskyt chyby, návrh riešenia, ak pošleme aj reklamovaný tovar je potrebné ho aj poistiť

Štátne skúšobne

Ich úlohou je schvaľovať domáce i dovážané výrobky a priraďovať im v súlade s EU faktormi na kvalitu skúšobné osvedčenia o ich kvalite

Slovenská obchodná inšpekcia je hlavným kontrolným orgánom

-sledujú sféru obchodu a služieb
-prijíma sťažnosti a podnety spotrebiteľov


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk