Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skrátene formy konania o priestupkoch

Vymedzenie pojmu priestupok

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia:

a)primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b)nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácií odstrániť inak.

Skrátené formy prejednania priestupkov

Zákon o priestupkoch obligatórne stanovuje povinnosť prejednať priestupok v prvom stupni. na ústnom pojednávaní.

Existuje však prípad, kedy prestáva byť princíp objektívnej (materiálnej) pravdy determinantom zásadám priestupkového konania. Týmto prípadom je inštitút skráteného konania o priestupku. Zákon o priestupkoch ustanovuje skrátené blokové a rozkazné konanie za jedinú výnimku, kedy zásada hospodárnosti a rýchlosti dominuje nad objektívnym zistením skutkovej reality.

Prelom princípu objektívnej (materiálnej) pravdy je však len čiastočný, pretože prípadnú neobjektívnosť skráteného konania (účastníkom konania často ponímanú ako nespravodlivosť), vyrovnáva legálna možnosť pokračovať po skrátenom konaní na riadnom prvostupňovom ústnom pojednávaní, pričom sa na predchádzajúce skrátené konanie neprihliada.Blokové konanie

Ide o konanie skrátené, zjednodušené, rýchlejšie a menej formálne ako prejednanie priestupku na ústnom pojednávaní. V blokovom konaní sa postupuje podľa všeobecných ustanovení zákona o priestupkoch.

Blokové konanie sa uplatňuje pri menej závažných priestupkoch, hoci to zákon o priestupkoch takto výslovne neustanovuje. Jeho účelom je predovšetkým zvýšiť výchovný účinok tým, že páchateľ je bezprostredne po spáchaní priestupku postihnutý blokovou pokutou a tým je teda významné aj z hľadiska bezprostredného účinku na páchateľa priestupku. Uvedené blokové konanie je možné uskutočniť, ak:

-priestupok bol spoľahlivo zistený,
-na vybavenie veci nestačí dohováranie,
-obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť
-nejedná sa o návrhový priestupok.

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.

Obvinený z priestupku nemá právnu povinnosť zaplatiť pokutu v blokovom konaní.

V prípade, že nie je ochotný pokutu v blokovom konaní zaplatiť, prejedná jeho priestupok príslušný správny orgán v neskrátenom konaní. Skrátené konanie spočíva v tom, že sa obvinený z priestupku nepredvoláva, nekoná sa o jeho priestupku ústne pojednávanie,
nevypočúvajú sa svedkovia, nevydáva sa písomné rozhodnutie.

Zaplatením blokovej pokuty blokové konanie právoplatne končí. Nemožno sa proti pokute odvolať ani podať iný riadny opravný prostriedok. Z hore uvedeného je možné vyvodiť, že na zavedenie blokového konania sa nevyžaduje, aby bol páchateľ priestupku pri svojom proti právnom konaní, a aby sa toto konanie postihlo na mieste. Prikláňame sa preto k názoru, že v blokovom konaní možno vybaviť priestupkovú vec kedykoľvek, teda aj po začatí neskráteného priestupkového konania, ak sú splnené už spomínané zákonné podmienky. Príslušný správny orgán musí konštatovať, že existujú všetky predpoklady, že v prvom rade spoľahlivo zistil stav veci. Z povahy veci vyplýva, že v blokovom konaní by sa mali vybavovať menej závažné priestupky, čo možno vyvodiť aj z dikcie" ak nestačí dohováranie". Ako jedinú sankciu možno v blokovom konaní uložiť pokutu a to všeobecne do 1.000,- Sk ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak. V blokovom konaní možno za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu do 2.000,- Sk.

Pri ukladaní blokovej pokuty sa prihliada najmä na:

-spôsob spáchania priestupku, t.j. či páchateľ spáchal priestupok komisívne alebo omisívne, (konaním alebo opomenutím konania),
-následky priestupku t.j. či objekt priestupku bol ohrozený alebo porušený, ak bol porušený, či ide o prechodnú (odstrániteľnú) alebo trvalú poruchu, ďalej aká je výška škody, následky priestupku, majetkové a iné ujmy, ktoré vznikli v dôsledku priestupku;
-okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, t.j. subjektívne a objektívne okolnosti, ktoré závažnosť priestupku znižujú (napr. páchateľ spáchal priestupok v duševnom rozrušení, pod vplyvom ťaživých osobných pomerov, pod tlakom závislosti) alebo zvyšujú (páchateľ páchal priestupok dlhší čas, porušil svoju osobnú povinnosť, spáchal viac priestupkov, bol za obdobné priestupky v minulosti potrestaný). Ak je páchateľ priestupku ochotný zaplatiť pokutu v blokovom konaní, neznamená to, že tak musí urobiť ihneď. Ak nemôže pokutu zaplatiť napr. preto, že nemá u seba potrebnú sumu v hotovosti, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením, akým spôsobom má pokutu zaplatiť.

Pri súbehu priestupkov je neprípustná tzv. sčítacia metóda za priestupky toho istého páchateľa v jednom a tom istom konaní. Ak páchateľ spácha napr. tri priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pričom jeden z nich nie je možné prejednať v blokovom konaní, nemožno uložiť blokovú pokutu, ale je potrebné spísať všetky priestupky na oznámenie o priestupku a zaslať na prejednanie miestne a funkčne príslušnému správnemu orgánu.

Ukladanie sankcií mladistvým

Mladistvým je osoba, ktorá dovŕšila v čase spáchania priestupku vek pätnásť rokov neprekročila vek osemnásť rokov. Je ním aj osoba, ktorá sa stala plnoletou pred dovŕšením osemnásť rokov uzavretím manželstva.

Priestupok mladistvého nie je možné prejednať v rozkaznom konaní, musí byť prejednaný ústne. Horná hranica pokuty je u mladistvých znížená na polovicu, pričom však nesmie byť vyššia ako 4.000, Sk. V blokovom konaní vo všeobecnosti nesmie byť vyššia ako 500,- Možno mu však uložiť pokutu do 1.000,- Sk, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon umožňuje uložiť v blokovom konaní pokutu vyššiu ako 1.000.- Sk. Vzhľadom na to, že zákon o priestupkoch umožňuje za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu v blokovom konaní do 2.000,- je možné mladistvému za takýto priestupok uložiť v blokovom konaní pokutu do 1.000,- Sk. Mladistvému možno uložiť pokutu vrátane blokovej pokuty aj keď nie je zárobkovo činný. Zákaz činnosti je možné mladistvému uložiť najdlhšie na dobu l roka, ak nebráni výkon tejto sankcie jeho príprave na povolanie. V praxi sa najčastejšie jedná o študentov dopravných, poľnohospodárskych a iných odborných škôl, kde súčasťou výučby študenta je vedenie motorových vozidiel a tým aj príprava na budúce povolanie.

V konaní o priestupku mladistvého s osobitnými ustanoveniami priestupkového zákona súvisia tieto procesné pravidlá:

» právo zákonného zástupcu zúčastniť sa na vlastnú žiadosť úkonov pri objasňovaní priestupkov; toto právo má tiež advokát alebo iný zástupca, ktorého si zákonný zástupca zvolil;
» povinnosť správneho orgánu vyrozumieť o nariadení ústneho pojednávania zákonného zástupcu mladistvého a orgán starostlivosti o dieťa a tiež im oznámiť rozhodnutie o priestupku;
» právo zákonného zástupcu a orgánu starostlivosti o dieťa odvolať sa proti rozhodnutiu o priestupku v prospech mladistvého.

Orgány oprávnené prejednať priestupok v blokovom konaní

a)orgány Policajného zboru – priestupky proti poriadku v štátnej správe
b)obce – priestupky proti verejnému poriadku
c)orgány štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce
d)orgány hygienickej služby
e)orgány štátneho dozoru vo veciach životného prostredia
f)orgány Železničnej polície – priestupky na úseku železničnej dopravyRozkazné konanie

Popri blokovom konaní je druhou formou skráteného zjednodušeného konania o priestupku rozkazné (mandátne) konanie, ktorého zmyslom je skrátiť konanie tým, že rozhodovať možno bez nariadenia ústneho pojednávania a bez vykonávania dôkazov.

Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§ 13 ods. 2).

Podmienky rozkazného konania:

-je nepochybné, že obvinený sa priestupku dopustil
-vec nebola vybavená v blokovom konaní
-nejedná sa o návrhový delikt
-obvinený má plnú spôsobilosť na právne úkony
-nejedná sa o mladistvého

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Oznamuje sa vždy písomne. V rozkaznom konaní, ak nepostačí k náprave priestupcu pokarhanie, možno uložiť pokutu do 4.000, Sk.

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní od jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz ruší a správny orgán pokračuje v konaní ústnym pojednávaním o priestupku. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie, (s výnimkou pokarhania) alebo vyššiu výmeru sankcie než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti. Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia. Pokutu teda možno vymáhať exekučne, len čo uplynie lehota ustanovená obvinenému z priestupku na dobrovoľné zaplatenie pokuty.

V rozkaznom konaní nemožno uložiť sankciu zákazu činnosti, ani prepadnutie veci a to ani pri tých priestupkoch, pri ktorých zákon takúto sankciu umožňuje uložiť.

Zdroje:
H. Achbergerová, J. Pažítka – Základy priestupkového práva hmotného a procesného, BA 2001, ISBN 80-8054-171-X -
Zákon č. 372/1990 Zb. SNR o priestupkoch -
Diplomová práca č. PA-17-2/8-DP-2003 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk