Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hodnotenie pracovníkov

Hodnotenie pracovníkov

Hodnotenie pracovníkov – znamená ich systematické posudzovanie podľa pracovných výsledkov, znalostí, spôsobilosti, správania a osobných vlastností potrebných pre úspešný priebeh práce. Výsledky hodnotenia pracovníkov slúžia ako východisko pre opatrenia zamerané na:

 1. zvyšovanie výkonu
 2. stimulovanie pracovníkov
 3. odmeňovanie podľa skutočného výkonu
 4. vzdelávanie a rozvoj kariéry pracovníkov
 5. rozmiestňovanie pracovníkov
 6. organizačné usporiadanie
 7. personálne plánovanie

Hodnotenie sa obyčajne vykonáva 1x ročne, v malých a stredných podnikoch polročne alebo štvrťročne.
Kritériá hodnotenia:

 1. pracovné výsledky (pr. množstvo práce, kvalita práce, nepodarkovosť, ...)
 2. pracovné správanie (pr. prístup k plneniu úloh, rešpektovanie pravidiel, ...)
 3. sociálne správanie (pr. úroveň spolupráce, správanie k nadriadeným, ...)
 4. znalosti, spôsobilosti, potreby, vlastnosti (odborné znalosti, fiz. dispozícia, tvorivosť, ...)

Metódy hodnotenia:

 1. číselné hodnotenie (na základe bodovacej alebo známkovacej stupnice)
 2. verbálne hodnotenie
 3. hodnotenie plnenia stanovených cieľov
 4. hodnotenie kritických prípadov (dobré a zlé správanie sa pracovníkov)
 5. hodnotenie na základe hodnotiacich dotazníkov
 6. hodnotiaci rozhovor – vedúci oboznámi pracovníka s výsledkami hodnotenia a ich dôsledkami

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk