Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzdelávanie pracovníkov

Vzdelávanie pracovníkov

Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov musí byť nepretržité. Kvalifikačnú prípravu v podniku predstavuje najmä:

  1. adaptácia nových pracovníkov
  2. zvyšovanie kvalifikácie
  3. rekvalifikáciu

1. Pracovná adaptácia – je zameraná na prispôsobenie nového pracovníka pracovným podmienkam, pracovnej činnosti, riadiacemu systému a organizácií práce v podniku. Z obsahového hľadiska priebeh tohto procesu tvoria:
Sociálna adaptácia – je zameraná na zaradenie pracovníka do existujúceho systému medziľudských vzťahov na pracovisku a v podniku.
Adaptácia na podnikovú kultúru – tvorí systém spoločných hodnôt a noriem, kt. sa prijali a rozvinuli v podniku a ovplyvňujú konanie, uvažovanie i vystupovanie pracovníkov.
Cieľom adaptácie na podnikovú kultúru je pomôcť novým pracovníkom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách a prispôsobiť sa im.

2. Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov – znamená obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností.

3. Rekvalifikácia – je každá, ale aj elementárna zmena kvalifikácie, ak umožní ďalšie alebo nové uplatnenie pracovníka alebo občana (môže byť čiastočná alebo úplná).

Vzdelávanie – musí byť organizované a systematické (zistenie potreby, zostavenie plánu, realizácia vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania)

Rozvoj pracovníka znamená jeho vzdelávanie z hľadiska budúcich potrieb podniku.

Pracovná kariéra je rozvojová postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva počas svojho života. Rozvoj kariéry je výsledkom vzájomného pôsobenia toho, čo si volí pracovník, a ponúkaných možností v podniku. Riadiť kariéru znamená informovať pracovníkov o pracovných možnostiach, vytvoriť plány kariéry a organizovať ich vzdelanie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk