Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Personálne plánovanie a analýza práce

Personálne plánovanie a analýza práce

Personálne plánovanie – zabezpečuje komplexný a vyvážený prístup k ľudským zdrojom. Hl. úlohou je stanovenie potrebného počtu a štruktúry pracovníkov. Stanovenie potreby pracovníkov vychádza zo strategických cieľov podniku.

Základné postupy použ. pri stanovení potreby pracovníkov je expertný odhad, trendové postupy, ukazovateľové postupy.

Tradičné metódy využ. najmä na výpočet pracovníkov (robotníkov) – metóda normohodín, metóda noriem obsluhy, metóda obsluhovaných miest.

Analýzy práce – je široko rozvetvený proces skúmania práce a všetkých faktorov súvisiacich s prácou na danom pracovnom mieste.

Opis práce dáva ucelený obraz o potrebných činnostiach a zodpovedajúcich podmienkach na ich vykonávanie na určitom pracovnom mieste.

Špecifikácia požiadaviek na pracovníka určuje typ osoby vhodnej na danú prácu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk