referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Štvrtok, 21. januára 2021
Občianske právo
Dátum pridania: 31.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dexters
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 20 178
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 57.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 95m 10s
Pomalé čítanie: 142m 45s
 

PREKLÚZIA

Podstata preklúzie je zrejmá z jej účinkov ustanovených v §583, ktorý znie:“ K zániku práva, preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliada aj keď to dlžník nenamietne“ Z porovnania s premlčaním sú zrejmé tieto základné rozdiely: premlčaním právo nezaniká, dlžník musí premlčanie výslovne namietnúť a súd naň neprihliada z úradnej povinnosti, naproti tomu prekludovaná pohľadávka zaniká ex lege a súd na preklúziu prihliada z úradnej povinnosti. Zatiaľ čo premlčaná pohľadávka naďalej existuje, len jej plnenie nemožno vynútiť, ak dlžník premlčanie namietne.

Plnenie prekludovanej pohľadávky je plnením bez právneho dôvodu a preto je s ním spojené bezdôvodné obohatenie.

Napr. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo u prevádzkovateľa najneskôr „pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Je tu určená päťnásťdňová prekluzívna lehota. Márnym uplynutím päťnásťdňovej lehoty právo zaniká.

OBSAH VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Každé subjektívne vlastnícke právo charakterizuje tzv.triáda typických vlastníckych oprávnení patriacich do jeho obsahu. Ide o právo vec užívať a požívať jej plody a úžitky, právo vecou disponovať a právo vec držať ako aj právo na ochranu proti akémukoľvek neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva.

Primerane tomu obsah vlastníckeho práva vymedzuje aj Občiansky zákonník:“Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.

K obsahu vlastníckeho práva okrem oprávnení patria aj povinnosti, ktoré obmedzujú subjektívne vlastnícke právo. Z občianskoprávnych ustanovení, ktoré ukladajú vlastníkovi pri výkone jeho práva konkrétne povinnnosti, má prvoradý význam najmä úprava susedských vzťahov a dočasné obmedzenie vlastníckeho práva. Právnymi prostriedkami obmedzujúcimi vlastnícke právo sú aj záložné právo, vecné bremená a zádržné právo.

V ustanovení § 127 ods.1 prvá veta sa preto každému vlastníkovi veci ukladá povinnosť zdržať sa všetkého, čím by výkonom svojho práva nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

  • a)Zákon v § 127 ods.1 vlastníkovi veci výslovne ukladá povinnosť nad mieru primeranú pomerom neobťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi a tienením. Takisto nesmie dovoliť domácim zvieratám vnikať na susedov pozemok. Primerane tomu musí vlastník urobiť všetky opatrenia, aby k takémuto vnikaniu nedochádzalo.
  • b)V citovanom ustanovení sa vlastníkovi pozemku výslovne zakazuje nešetrne alebo v nevhodnom ročnom období odstraňovaťzo svojej pôdy korene stromu alebo vetvy presahujúce na jeho pozemok. Zákon teda priznáva vlastníkovi právo odstrániť korene stromu zo svojho pozemku, resp. vetvy presahujúce na jeho pozemok, za predpokladu, že tak urobí šetrným spôsobom a vo vhodnom ročnom období (mimo vegetačného obdobia), aby sa nezničil celý strom. Jeho zásah pri odstraňovaní koreňov stromov zo svojej pôdy alebo pri odstraňovaní prečnievajúcich vetiev stromu musí byť primeraný.
  • c)Zákon na inom mieste v súvislosti so spôsobmi nadobúdania vlastníctva v § 135a rieši aj problém vyskytujúci sa v susedských vzťahoch, a to problém, komu patrí ovocie nachádzajúce sa na prečnievajúcich vetvách alebo ovocie, ktoré už spadlo na susedov pozemok. Podľa citovaného ustanovenia vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, aj keď boli odddelené od hlavnej veci. Z toho pre riešenie uvedeného problému jednoznačne vyplýva, že ovocie je vlastníctvom toho, komu vlastnícky patrí strom alebo krík.
  • d)Napokon v § 127 ods.2 sa vlastníkovi veci zakazuje ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami vykonanými na svojom pozemku alebo stavbe bez toho, aby vlastník uskutočnil náležité opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku (nesmie napr. zbaviť susedovu stavbu náležitej opory výkopom na svojom pozemku)
  • e)V rámci občianskoprávnej úpravy susedských vzťahov sa osobitne rieši prípad, keď pri splnení určitých predpokladov môže súd vlastníkovi pozemku uložiť, aby svoj pozemok oplotil.Súd môže takto rozhodnúť len vtedy, keď je to potrebné a nebráni to účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb.(Takáto potreba môže vzniknúť napríklad preto, aby sa zabránilo vnikaniu hydiny a iných domácich zvierat na susedov pozemok alebo na pozemky viacerých susedov.. Súd ale musí skúmať, či oplotenie nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, aby sa prípadným oplotením neobmedzili ďalší susedia vo výkone vlastníckych práv.
  • f)Občianskoprávnym obmedzením vlastníckeho práva k pozemku a k stavbe je aj povinnosť ich subjektov umožniť vstup na svoje pozemky, prípadne stavby na nich stojace, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné na údržbu a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.

Ďalšie zákonné obmedzenie vlastníckeho práva obsahuje ustanovenie § 128 ods.1, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť, aby sa za určitých podmienok bez jeho privolenia použila vec. Môže sa tak stať dočasne, v nevyhnutnej miere a za náhradu, a to v dvoch prípadoch:

  • a)v stave núdze
  • b)v naliehavom verejnom záujme

V oboch prípadoch sa tak môže stať len za predpokladu, že účel nemožno dosiahnuť inak.

Vlastnícke právo možno obmedziť aj trvale, a to najmä vyvlastnením za podmienok ustanovených v § 128 ods.2.

NADOBÚDANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Všeobecne sa rozlišuje nadobudnutie vlastníckeho práva medzi živými a pre prípad smrti, z iného hľadiska sa rozlišuje prevod a prechod vlastníckeho práva a ďalej sa rozlišuje originálny (pôvodný) a derivatívny (odvodený) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva.

Použitie prvého kritéria vedie k jednoduchému odlíšeniu jedného spôsobu nadobudnutia vlastníckeho práva t.j. dedením.
Prevodom rozumieme nadobudnutie vlastníckeho práva na základe prejavu vôle zmluvou a prechodom nadobudnutie na základe iných právnych skutočnosti (na základe zákona,rozhodnutia štátneho orgánu, a aj dedením).

Pri prevode vlastníckeho práva treba rozlišovať dve fázy nadobudnutia. V prvej fáze dochádza k uzavretiu zmluvy, k vzniku obligačného vzťahu medzi scudziteľom a nadobúdateľom, ktorého obsahom je záväzok previesť vlastnícke právo na nadobúdateľa. Zmluva je právnym titulom vzniku vlastníckeho práva. V druhej fáze k perfektnej zmluve pristupuje ďalšia skutočnosť, ktorou je zásadne pri hnuteľných veciach ich odovzdanie a pri nehnuteľných veciach vklad do katastra nehnuteľnosti.
Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje až zavŕšením druhej fázy.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Súhrn zo zákonov
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9404 8061 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.