referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Referendum ako forma priamej demokracie
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gordon
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 437
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

4.1. Referendum na území Slovenskej republiky

Právo zúčastniť sa referenda na území SR majú občania SR, ktorí najneskôr počas konania referenda dosiahli vek 18 rokov a zdržiavajú sa na území SR. Nemusia pritom hlasovať v mieste svojho trvalého bydliska, môžu si vybaviť hlasovací preukaz na obecnom, resp. mestskom úrade.
Spôsob vyhlásenia referenda a jeho priebeh upravuje 2.oddiel V. hlavy Ústavy SR a Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

4.2. Vlastná realizácia referenda

Pri vlastnej realizácii referenda zohrávajú dôležitú úlohu obe, ktorých povinnosťou je oboznámiť občanov o konaní referenda najneskoršie 15 dní pred jeho konaním a ďalej zabezpečiť vytvorenie okrskov. Obec tiež zostavuje zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie. Priebeh referenda po organizačnej stránke a zisťovania výsledkov volieb zabezpečujú a na to sa vytvárajú orgány pre referendum, ktorými sú: Ústredná komisia pre referendum SR, Okresné komisie pre referendum SR a Okrskové komisie pre referendum SR, ktoré dozerajú na dodržiavanie právnych predpisov, rozhodujú o sťažnostiach, vyhotovujú zápisnice a plnia ďalšie úlohy v súlade s platnými právnymi predpismi a tie, ktoré im uloží Ústredná komisia pre referendum SR. Dôležitú úlohu zohrávajú aj orgány štátnej správy, Štatistický úrad SR a Ministerstvo vnútra, ktoré vyhotoví vzory tlačív na hlasovanie, zabezpečí ich vytlačenie a spolupôsobí pri zabezpečovaní miestnosti na hlasovanie.

Referendum sa koná v ten istý deň na celom území SR. Prezident republiky môže určiť, že sa referendum koná vo dvoch dňoch. Koná sa v určený deň od 07. do 22. hodiny, pri dvoch dňoch sa začína o 14. hodine a končí sa o 22. hodine a druhý deň sa začína o 7. hodine a končí sa o 14. hodine. Ustanovenia „referendového“ zákona o čase konania referenda utvárajú podmienky na účasť maximálne možného počtu oprávnených občanov na hlasovaní v referende. Hodina na ukončenie hlasovania v okrskoch na konanie refernda ustanovená v § 4 ods. 2 zákona o spôsobe vykonania referenda je pevná a nemožno ju posúvať na skoršiu hodinu.

Na hlasovanie a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach okrsky na vykonanie referenda. Okrsky pre referendum sú časti územia obce (mestskej časti), ktoré zahrňujú určitý počet obyvateľov obce, ktorý hlasujú na jednom mieste. Pre každý okrsok musí byť určená príslušná miestnosť, v ktorej oprávnení občania prevezmú od členov okrskovej komisie hlasovací lístok. Každá miestnosť na hlasovanie v referende musí byť označená tak, aby bolo jednoznačné, pre ktorý okrsok je určená.

Pri zostavovaní zoznamov vychádzajú obce najmä z evidencie obyvateľstva vedenej podľa zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občana. Na zostavenie zoznamu obce vychádzajú aj napr. z matričných zápisov o narodení osôb, ktoré v čase volieb dovŕšia 18 rokov veku, z evidencií vlastníkov bytových domov, príp. evidencie nájomníkov.. Pri skúmaní, či určitá osoba je občanom SR, a teda môže byť zapísaná do zoznamu, by mali obce vychádzať predovšetkým z miesta narodenia dotknutej osoby. Ak je narodená mimo územia SR, nemusí byť potencionálne občanom SR.

Členom komisie môže byť každý oprávnený občan, ktorý v čase vyhlásenia referenda dovŕšil aspoň 18 rokov veku a v čase konania referenda sa bude zdržiavať na území SR. Členovia komisií pre referendum všetkých stupňov sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu. Zákon o spôsobe vykonania referenda určuje, že komisia je spôsobilá uzášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa požaduje za zamietnutý. Náležitosti hlasovacieho lístka upravuje zákon o spôsobe vykonania referenda v § 15. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky Ústrednej komisie pre referendum SR a odtlačkom pečiatky obce, v mestách, ktoré sa členia na mestské časti odtlačkom pečiatky mestskej časti. Občan obdrží hlasovací lístok až v miestnosti určenej na hlasovanie v referende. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie ani iná forma nie je prípustná. Pri hlasovaní je rešpektovaná zásada tajnosti..

Po ukončení hlasovania sa uzavrú miestnosti na hlasovanie a predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. Ihneď po skončení zisťovania výsledku hlasovania v okrsku vyhotoví okrsková komisia dva rovnopisy zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku. Predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá okresnej komisii pre referendum. Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v referende v okrese vyhotovuje okresná komisia a v SR Ústredná komisia pre referendum.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Záver

Zakotvenie referenda v ústave býva obvykle znakom demokratickosti daného politického systému, i keď na vhodnosť používania referenda, najmä jeho funkčnosť, môžu byť rôzne názory.
Referendum v parlamentnej demokracii možno charakterizovať ako najvýznamnejší spôsob prejavu priamej demokracie. Pozitívne treba hodnotiť už sám fakt existencie legislatívneho zakotvenia referenda a jeho inštitucionalizáciu, čo umožňuje občanom priamy podiel na štátnej moci.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Referendum (slovník), Doc. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Epos 2000 , Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisoch. , Zákon NRSR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona NRSR č. 158/1994 Z.z. a zákona NRSR č.269/1995 Z.z.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.