referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Správa na úseku justície
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 520
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
z. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Znalca, tlmočníka a prekladateľa môžeme definovať ako fyzicku osobu splnomocnenú štátom na vykonávanie činností podľa zákona 382/2004 Z. z. a ktorá je zápísaná v príslušnom zozname. Nie je však vylúčené, aby v danej pozícií bola aj osoba, ktorá v takomto zozname zapísaná nie je, musí však spĺňať podmienky, aby za bola za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
ustanovená. Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Výkon všetkých analyzovaných funkcií podlieha registračnému konaniu. Teda ak sú splnené všetky zákonné podmienky, MS SR má povinnosť do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis rozhodnúť. O tejto skutočnosti nevyhotovuje písomné rozhodnutie. MS SR rozhoduje aj
o vyčiarknutí zo zoznamu. O vyčiarknutí zo zoznamu sa vyhotoví písomné rozhodnutie.

Ministerstvo spravodlivosti SR môže znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi pozastaviť výkon činnosti a to:

-fakultatívne (ak je trestne stíhaný za úmyselný TČ v súvyslosti s výkonom jeho povolania)
-obligatórne (ak viac ako 1 rok nevykonáva svoju činnosť)

MS SR vykonáva činnosti
o dohľadu
o vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti
o sťažností


Právne postavenie exekútorov v Slovenskej republike

z. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákonov 211/1997 Z. z., 353/1997 Z. z., 235/1998 Z. z., 240/1998 Z. z.,280/1998 Z. z., 415/2000 Z. z., 291/2001 Z. z., 483/2001
Z. z., 32/2002 Z. z., 356/2003 Z. z., 514/2003 Z. z., 589/2003 Z. z., a 613/2004 Z. z., 125/2005 Z. z., 300/2005 Z. z., 341/2005 Z. z.

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútorom môže byť len občan, ktorý:

  1. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
  2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
  3. je bezúhonný
  4. má aspoň 3-ročnú relevantnú prax
  5. zložil odbornú skúšku
  6. nie sú voči nemu uplatnené disciplinárne opatrenia podľa §10 ods. 1 písm. f) a g) Exekučného poriadku


Štátny dohľad nad činnosťou exekútorov vykonáva:

Ministerstvo spravodlivosti SR – sleduje dodržiavanie zákonnosti postupov exekútorov v jednotlivých veciach, uskutočňuje pravidelné a účelové previerky exekútorských úradov a spisov, zaoberá sa správami Slovenskej komory exekútorov. Taktiež
prijíma sťažnosti na Slovenskú komoru exekútorov.


Minister spravodlivosti:

o vymenúva a odvoláva exekútorov
o rozhoduje o zbavení exekútora mlčanlivosti
o môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania
o môže pozastaviť výkon funkcie exekútora za zákonom ustanovených podmienok
o prijíma sľub exekútorov....

Slovenská komora exekútorov – ako orgán samosprávy exekútorov môže na požiadanie ministerstva spolupôsobiť pri výkone štátneho dozoru. Sídlo komory je Bratislava a jej orgány sú konferencia exekútorov, prezídium komory, revízna komisia, disciplinárna komisia a vzdelávacia komisia. Komora tiež prešetruje sťažnosti proti činnosti exekútorov, pričom je povinná
sťažnosť vybaviť bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov od jej doručenia (podľa zákona je možné aj predĺženie tejto lehoty).
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.