referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Piatok, 26. februára 2021
Správa na úseku kultúry
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 383
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

Ďalšie orgány

Štátne  a neštátne  inštitúcie -  Matica slovenská,   kultúrne  fondy, orgány správy štátnych a neštátnych inštitúcií  kultúrno-osvetového a umeleckého charakteru.

4. Čo je knižnica a aké úlohy knižnice plnia?

Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, kt. je PO al. súčasťou PO a získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Úlohy: Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj a i. 

5. Aké knižnice tvoria knižničný systém?

A) Slovenská národný knižnica v Martine,

B) vedecké knižnice,

C) verejné knižnice,

D) akademické knižnice,

E) školské knižnice,

F) špeciálne knižnice.

6. Kto je oprávnený zriaďovať a zakladať knižnice?

Zriaďovateľom môže byť: ÚOŠS, samosprávny kraj, obec.

Zriaďovateľom al. zakladateľom knižnice podľa ustanovení Občianskeho zákonníka al. podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby môže byť: iná PO, FO. PO môže zriadiť knižnicu aj ako svoju súčasť.

7. Char. Slovenskú národnú knižnicu a úlohy, kt. plní + sídlo?

SNK – je PO, jej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, sídlo má v Martine.

Úlohy
 • je konzervačnou k. a depozitnou k. SR,
 • je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a bibliografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu      slovenskej kultúry a literatúry,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,
 • vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu al. jeho súborov, kt. by pre svoju mimoriadnu      hodnotu bolo možné navrhnúť za historický knižničný dokument al. fond, a i.

8. Čo je ISBN a ISSN a kto ich prideľuje?

ISBN – „International standard book numbering“, medzinárodná skratka neperiodických publikácií, prideľuje – SNK v MT, je to desaťmiestne číslo, slúži predovšetkým knižnému obchodu a jeho prostredníctvom je možné knihy objednávať a viesť skladovú agendu. Vrcholným celosvetovým orgánom je Medzinárodná agentúra ISBN so sídlom v Berlíne.

ISSN – „International standard serial number“, medzinárodná skratka periodických publikácií, prideľuje – Univerzitná knižnica v BA. Ide o systém medzinárodného štandardného čísla seriálu ISSN, ktorým sa registrujú podľa najnovšej definície „pramene na pokračovanie“, ktoré zahŕňajú seriály a integrujúce premene na pokračovanie. ISSN sa v knižniciach využíva na identifikáciu titulov, triedenie a kontrolu seriálov a zároveň zjednodušuje medziknižničný výpožičný systém, ako aj uľahčuje vyhľadávanie v katalógu.

9. Na čo slúžia divadlá a kto je ich zriaďovateľom al. zakladateľom?

Za divadlo zákon považuje kultúrnu a umeleckú ustanovizeň, ktorej hl. predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Za divadlo sa tiež považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, kt. zabezpečuje div. činnosť
v budove určenej na tento účel, bez vlastného stáleho umeleckého súboru.

Zakladá/zriaďuje: Ministerstvo kultúry ako ÚOŠS na úseku kultúry, Samosprávny kraj, obec – profesionálne divadlá ako PO. Iné profesionálne divadlá môže zriaďovať PO al. FO podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

10. Ako delíme divadlá? Charakterizuj ich.

A) št. profes. divadlá v pôsobnosti ministerstva,

B) št. profes. divadlá v pôsobnosti KÚ,

C) neštátne profes. divadlá,

D) neprofesionál. divadlá.

SND – štátna, profesionálna, reprezentatívna, národná kultúrna ustanovizeň so sídlom v BA. Štátna príspevková organizácia napojená na rozpočet MK SR. Je PO, na čele je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva/odvoláva minister kultúry na základe výberového konania.

11. Vymenuj úlohy Matice Slovenskej a uveď, kde má sídlo?

Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej

Sídlo – Martin

Úlohy

 • a) upevňovať slovenské vlastenectvo,
 • b) prehlbovať vzťah občanov k sl. štátnosti,
 • c) prednostne získavať slovakicálne dokumenty, ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo,
 • d) robiť základný slovakistický výskum,
 • e) podieľať sa na rozvoji miestnej a regionál. kultúry,
 • f)  pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt,
 • g) zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR,
 • h) posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národ. menšinám a etnic. skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou,
 • i) starať sa o zachovanie národného povedomia Slovákov – krajanov ijúcich v zahraničí,
 • j) združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete.
 • k) podporovať propagáciu SR aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí,
 • l) rozvíjať styky s Európ. a svet. organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany
     všeľudských hodnôt,
 • m) zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov,
 • n) spolupracovať so št. orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a spoloč. života, a i.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.