referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Správa na úseku kultúry
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 383
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

12. Čo sa považuje za verejné kultúrne podujatie (VKP) v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach?

  • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
  • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
  • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
  • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
  • tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

13. Kto môže usporiadať VKP a aké povinnosti má v súvislosti s jeho usporiadaním?

FO, PO – má oznamovaciu povinnosť, a to v lehote najmenej 7 dní pred konaním podujatia /písomne/ voči obci, v kt. územnom obvode má byť toto podujatie usporiadané. Ďalšou povinnosťou usporiadateľa je vytvoriť vhodné podmienky na zabezpečenie poriadku, dodržanie bezpečnostných predpisov a iných práv. predpisov, kt. sa vzťahujú na takéto podujatie, a v tomto smere utvoriť priaznivé predpoklady na jeho zdarné a úspešné uskutočnenie. Tiež má umožniť výkon dohľadu obcou.

14. Aké oprávnenia má v súvislosti s oznámeným VKP obec?

Obec určí zodpovednú osobu – dozor nad dodržiav. povinností určených obcou.

Podujatie možno zakázať/prerušiť – ak by ohrozovalo bezpečnosť, verejnú dopravu al. zásobovanie v obci, ak sa na
tomto podujatí porušujú ľud. práva a slobody, al. ak by bolo v rozpore s ústavou al. zákonmi. Orgán obce a tiež pri porušení
zákona aj policajt môže rozpustiť takéto ver. podujatie, ak sa usporiadateľom nepodarilo dané k. podujatie zabezpeč. tak, aby sa neohrozoval ver. poriadok. Obec k. podujatie zakáže, ak by bolo podozrenie, že sa jedná o akciu podporujúcu potlačovanie ľud. práv al. by podporovalo propagáciu zákonom zakázaných činností. Takéto rozhodnutie o zákaze al. prerušení sa oznamuje
ústne, v lehote do 3 dní sa vyhotoví pís. rozhodnutie – opr. prostr. proti rozhodnutiu nemá odklad. účinok. Za porušenie povinností možno usporiadateľovi uložiť sankcie. Uvedený režim sa nevzťahuje na podujatia konané v objektoch ozbrojených síl al. zborov.  

15. Na čo slúžia múzeá a galérie a kto môže byť ich zriaďovateľom a zakladateľom?

Múzeom al. galériou je špecializovaná PO, al. špecializovaný organizačný útvar PO, kt. na základe prieskumu a vedeckého
výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Z územného hľadiska rozoznávame múzeá a galérie - celoštátne, regionálne a miestne. 

Zriaďovateľ/zakladateľ

Celoštátne špecializované múzeum a galériu zriaďuje ÚOŠS ako PO, al., ich zriaďuje al. zakladá iná PO, pričom tieto plnia koordinačné a metodické funkcie v oblasti svojej špecializácie.

Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú PO, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

Regionálne múzeá a galérie s komplexnou múzejnou a galerijnou dokumentáciou sú PO, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj.

Miestne múzeá a galérie môže zriadiť obec.

16. Ako delíme múzeá a galérie z územného hľadiska?

Z územného hľadiska rozoznávame múzeá a galérie - celoštátne, regionálne a miestne. 

17. Je možné uskutočniť vývoz (dočasný al. trvalý) zbierkového predmetu do zahraničia? Ak áno, po splnení akých podmienok?

Áno, vývoz je možné uskutočniť. Podmienka – len so súhlasom MK SR.


18. Char. pamiatkovú starostlivosť a vymenuj orgány, kt. vykonávajú pôsobnosť na úseku PS?

PS – ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, kt. je SR viazaná.

Pamiatkový fond – súbor hnuteľných ale aj nehnuteľných vecí, kt. sú v rozsahu zákona vyhlásené za k. pamiatky, p. rezervácie a zóny.

Orgány – MK SR ako ÚOŠS na tomto úseku, v rámci MK bola zriadená Pamiatková inšpekcia ministerstva (plní funkciu dozorného orgánu), Pamiatková rada (odborný poradný a iniciatívny orgán MK SR pre zásadné otázky ochrany pamiatkového fondu), Archeologická rada (odborný poradný a koordinačný orgán MK SR pre archeologické výskumy, nálezy a náleziská), Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (poradný orgán ministerstva na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti FO oprávnených vykonávať pamiatkový výskum).

Pamiatkový úrad – PO so sídlom v BA, kt. je zriad. na výkon špecializovanej ŠS ako rozpočtová organizáciu štátu a napoj. finančnými vzťahmi na rozpočet MK SR. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom a ich zamestnancom a zároveň je zamestnávateľom týchto zamestnancov.

Krajský pamiatkový úrad – rozhoduje o právach a povinnostiach PO a FO na úseku ochrany pamiatkového fondu v prvom stupni na území príslušného kraja.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.