Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správa na úseku kultúry

Zákonné vymedzenia

 • 460/1992 Zb. – Ústava SR, v znení neskorších predpisov,
 • 416/2001 Z. z. – o prechode niektorých pôsobností z orgánov ŠS na obce a VÚC,v znení neskorších predpisov,
 • 384/1997 Z. z. – o divadelnej činnosti, v znení neskorších predpisov,
 • 618/2003 Z. z. – o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • 16/2004 Z. z. – o Slovenskej televízii, v znení neskorších predpisov,
 • 619/2003 Z. z. – o Slovenskom rozhlase, v znení neskorších predpisov, a iné.

1. Definuj pojem „kultúra“.

Def. od Škultétyho – k. možno char. ako cieľavedomú, organizujúcu, výkonnú, nariaďovaciu a kontrolnú činnosť uskutočňovanú normami správneho práva splnomocnenými subjektami na napĺňanie verejnej kultúrnej politiky – pre naše potreby postačuje pojmové vymedzenie: súhrn cieľavedomej, tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti v procese civilizácie.

2. Uveď, aké úseky zahrňujeme pod kultúru.

 • umenie,
 • osvetová činnosť,
 • divadelná činnosť,
 • pamiatková starostlivosť,
 • vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
 • činnosť hromadných informačných prostriedkov,
 • knižničná činnosť,
 • múzejná činnosť,
 • zabezpečovanie podmienok na realizáciu autorského zákona,
 • určité druhy výroby a obchodu v oblasti kultúry,
 • veci cirkví a náboženských spoločností.

3. Vymenuj orgány ŠS a samospr. na úseku k. a char. ich pôsobnosť.

ŠS

Vláda Slovenskej republiky – ako kolekt. orgán riadi aj celkový výkon správy kultúry, koordinuje činnosť špeciálnych orgánov
správy, pôsobí formou externej ale aj internej normotvorby napr. vyhlasovaním národných k. pamiatok. Ďalej riadi a kontroluje výkon ŠS na úseku k. miestnymi orgánmi ŠS so všeobecnou pôsobnosťou. Vydáva: VZPP a IP. Svojim nariadením vyhlasuje národné kultúrne pamiatky. Úrad vlády SR ako ÚOŠS v oblasti kontroly vykonáva kontrolnú činnosť aj na úseku kultúry
v celom svojom rozsahu.

Ministerstvo kultúry – ÚOŠS SR pre umenie, št. jazyk a písomníctvo, pre krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitnú kultúru, vrátene cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a jemu príbuzných práv a pre výrobu a obchod v kultúre.

MK SR je rozpočtovou organizáciou, kt. je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na ŠR. Je PO, sídlo má v BA, v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové a príspev. organizácie ak osobitný predpis neustanovuje inak a zakladá iné PO.

 • vypracúva koncepciu št. kultúrnej politiky,
 • určuje priority št. kult. politiky,
 • riadi výkon ŠS vo veciach kultúry,
 • vykonáva ŠS v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a št. dohľad vo veciach k.,
 • zabezpečuje a riadi finančné hospodárenie a realizáciu rozpočtovej politiky rezortu kultúry,
 • vykonáva politiku zamestnanosti v rozsahu svojej spôsobnosti, a i.

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Pôsobí tu aj tajomník (tajomníci).

MK sa pri plnení úloh riadi Ústavou SR, zákonmi a ďalšími VZPP, uzneseniami vlády SR,...

MK SR pri plnení svojich úloh spolupracuje a vymieňa si potrebné informácie a podklady s ministerstvami, OÚOŠS a inými orgánmi a organizáciami.

Minister kultúry SR – schvaľuje štatúty  umeleckých fondov. Na základe zákonných splnomocnení zriaďuje múzeá, galérie a divadlá celoslovenského významu. Na základe a v medziach zákonných splnomocnení vydáva VZPP na úseku k. 

Samospráva

Obec – vykonáva pôsobnosť verejno-správneho char. vo veciach k. v rozsahu ustanovenom zákonom o obecnom zriadení (tzv. originálna samosprávna pôsobnosť). Vytvára podmienky pre kultúrnu, osvetovú a záujmovú umeleckú činnosť. Na obec je
prenesený výkon ŠS na niektorých úsekoch k. (napr. vo vzťahu k divad., osvetovej a i. činnosti). Obce vedú obecné kroniky, vykonávajú výstavbu, údržbu a správu miestnych k. zariadení, miestnych histor. pamiatok, zabezpeč. ochranu k. pamiatok, zabezpeč. tiež rozvoj k. života v obci. Plnia úlohu ohlasov. úradu vo veciach VKP, príp. môžu konanie VKP zakázať. 

VÚC – obdobne ako obce vykon. pôsobnosť vo vymedzených veciach k. v rámci originálnej samosprávnej pôsobnosti i delegovaného výkonu ŠS. Vo vzťahu ku k. ustanovizniam, zariadeniam a inštitúciám im je zverený výkon verejnej správy, pokiaľ majú regionálny význam a sú tiež ich zriaďovateľom. 

Krajské  a  obvodné  úrady  -  pôsobnosť  na úseku správy kultúry vyplýva zo zákona o organizácii miestnej  štátnej správy.  
Zastupovanie štátu pri schvaľovaní koncepcie rozvoja   jednotlivých oblastí života,ochrana kultúrnych pamiatok, rozvoj vzdelania, vydávanie súhlasu na vývoz kultúrnych pamiatok, atď.


Ďalšie orgány

Štátne  a neštátne  inštitúcie -  Matica slovenská,   kultúrne  fondy, orgány správy štátnych a neštátnych inštitúcií  kultúrno-osvetového a umeleckého charakteru.

4. Čo je knižnica a aké úlohy knižnice plnia?

Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, kt. je PO al. súčasťou PO a získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Úlohy: Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj a i. 

5. Aké knižnice tvoria knižničný systém?

A) Slovenská národný knižnica v Martine,

B) vedecké knižnice,

C) verejné knižnice,

D) akademické knižnice,

E) školské knižnice,

F) špeciálne knižnice.

6. Kto je oprávnený zriaďovať a zakladať knižnice?

Zriaďovateľom môže byť: ÚOŠS, samosprávny kraj, obec.

Zriaďovateľom al. zakladateľom knižnice podľa ustanovení Občianskeho zákonníka al. podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby môže byť: iná PO, FO. PO môže zriadiť knižnicu aj ako svoju súčasť.

7. Char. Slovenskú národnú knižnicu a úlohy, kt. plní + sídlo?

SNK – je PO, jej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, sídlo má v Martine.

Úlohy
 • je konzervačnou k. a depozitnou k. SR,
 • je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a bibliografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu      slovenskej kultúry a literatúry,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,
 • vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu al. jeho súborov, kt. by pre svoju mimoriadnu      hodnotu bolo možné navrhnúť za historický knižničný dokument al. fond, a i.

8. Čo je ISBN a ISSN a kto ich prideľuje?

ISBN – „International standard book numbering“, medzinárodná skratka neperiodických publikácií, prideľuje – SNK v MT, je to desaťmiestne číslo, slúži predovšetkým knižnému obchodu a jeho prostredníctvom je možné knihy objednávať a viesť skladovú agendu. Vrcholným celosvetovým orgánom je Medzinárodná agentúra ISBN so sídlom v Berlíne.

ISSN – „International standard serial number“, medzinárodná skratka periodických publikácií, prideľuje – Univerzitná knižnica v BA. Ide o systém medzinárodného štandardného čísla seriálu ISSN, ktorým sa registrujú podľa najnovšej definície „pramene na pokračovanie“, ktoré zahŕňajú seriály a integrujúce premene na pokračovanie. ISSN sa v knižniciach využíva na identifikáciu titulov, triedenie a kontrolu seriálov a zároveň zjednodušuje medziknižničný výpožičný systém, ako aj uľahčuje vyhľadávanie v katalógu.

9. Na čo slúžia divadlá a kto je ich zriaďovateľom al. zakladateľom?

Za divadlo zákon považuje kultúrnu a umeleckú ustanovizeň, ktorej hl. predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Za divadlo sa tiež považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, kt. zabezpečuje div. činnosť
v budove určenej na tento účel, bez vlastného stáleho umeleckého súboru.

Zakladá/zriaďuje: Ministerstvo kultúry ako ÚOŠS na úseku kultúry, Samosprávny kraj, obec – profesionálne divadlá ako PO. Iné profesionálne divadlá môže zriaďovať PO al. FO podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

10. Ako delíme divadlá? Charakterizuj ich.

A) št. profes. divadlá v pôsobnosti ministerstva,

B) št. profes. divadlá v pôsobnosti KÚ,

C) neštátne profes. divadlá,

D) neprofesionál. divadlá.

SND – štátna, profesionálna, reprezentatívna, národná kultúrna ustanovizeň so sídlom v BA. Štátna príspevková organizácia napojená na rozpočet MK SR. Je PO, na čele je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva/odvoláva minister kultúry na základe výberového konania.

11. Vymenuj úlohy Matice Slovenskej a uveď, kde má sídlo?

Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej

Sídlo – Martin

Úlohy

 • a) upevňovať slovenské vlastenectvo,
 • b) prehlbovať vzťah občanov k sl. štátnosti,
 • c) prednostne získavať slovakicálne dokumenty, ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo,
 • d) robiť základný slovakistický výskum,
 • e) podieľať sa na rozvoji miestnej a regionál. kultúry,
 • f)  pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt,
 • g) zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR,
 • h) posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národ. menšinám a etnic. skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou,
 • i) starať sa o zachovanie národného povedomia Slovákov – krajanov ijúcich v zahraničí,
 • j) združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete.
 • k) podporovať propagáciu SR aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí,
 • l) rozvíjať styky s Európ. a svet. organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany
     všeľudských hodnôt,
 • m) zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov,
 • n) spolupracovať so št. orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a spoloč. života, a i.

12. Čo sa považuje za verejné kultúrne podujatie (VKP) v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach?

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
 • tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

13. Kto môže usporiadať VKP a aké povinnosti má v súvislosti s jeho usporiadaním?

FO, PO – má oznamovaciu povinnosť, a to v lehote najmenej 7 dní pred konaním podujatia /písomne/ voči obci, v kt. územnom obvode má byť toto podujatie usporiadané. Ďalšou povinnosťou usporiadateľa je vytvoriť vhodné podmienky na zabezpečenie poriadku, dodržanie bezpečnostných predpisov a iných práv. predpisov, kt. sa vzťahujú na takéto podujatie, a v tomto smere utvoriť priaznivé predpoklady na jeho zdarné a úspešné uskutočnenie. Tiež má umožniť výkon dohľadu obcou.

14. Aké oprávnenia má v súvislosti s oznámeným VKP obec?

Obec určí zodpovednú osobu – dozor nad dodržiav. povinností určených obcou.

Podujatie možno zakázať/prerušiť – ak by ohrozovalo bezpečnosť, verejnú dopravu al. zásobovanie v obci, ak sa na
tomto podujatí porušujú ľud. práva a slobody, al. ak by bolo v rozpore s ústavou al. zákonmi. Orgán obce a tiež pri porušení
zákona aj policajt môže rozpustiť takéto ver. podujatie, ak sa usporiadateľom nepodarilo dané k. podujatie zabezpeč. tak, aby sa neohrozoval ver. poriadok. Obec k. podujatie zakáže, ak by bolo podozrenie, že sa jedná o akciu podporujúcu potlačovanie ľud. práv al. by podporovalo propagáciu zákonom zakázaných činností. Takéto rozhodnutie o zákaze al. prerušení sa oznamuje
ústne, v lehote do 3 dní sa vyhotoví pís. rozhodnutie – opr. prostr. proti rozhodnutiu nemá odklad. účinok. Za porušenie povinností možno usporiadateľovi uložiť sankcie. Uvedený režim sa nevzťahuje na podujatia konané v objektoch ozbrojených síl al. zborov.  

15. Na čo slúžia múzeá a galérie a kto môže byť ich zriaďovateľom a zakladateľom?

Múzeom al. galériou je špecializovaná PO, al. špecializovaný organizačný útvar PO, kt. na základe prieskumu a vedeckého
výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Z územného hľadiska rozoznávame múzeá a galérie - celoštátne, regionálne a miestne. 

Zriaďovateľ/zakladateľ

Celoštátne špecializované múzeum a galériu zriaďuje ÚOŠS ako PO, al., ich zriaďuje al. zakladá iná PO, pričom tieto plnia koordinačné a metodické funkcie v oblasti svojej špecializácie.

Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú PO, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

Regionálne múzeá a galérie s komplexnou múzejnou a galerijnou dokumentáciou sú PO, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj.

Miestne múzeá a galérie môže zriadiť obec.

16. Ako delíme múzeá a galérie z územného hľadiska?

Z územného hľadiska rozoznávame múzeá a galérie - celoštátne, regionálne a miestne. 

17. Je možné uskutočniť vývoz (dočasný al. trvalý) zbierkového predmetu do zahraničia? Ak áno, po splnení akých podmienok?

Áno, vývoz je možné uskutočniť. Podmienka – len so súhlasom MK SR.


18. Char. pamiatkovú starostlivosť a vymenuj orgány, kt. vykonávajú pôsobnosť na úseku PS?

PS – ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, kt. je SR viazaná.

Pamiatkový fond – súbor hnuteľných ale aj nehnuteľných vecí, kt. sú v rozsahu zákona vyhlásené za k. pamiatky, p. rezervácie a zóny.

Orgány – MK SR ako ÚOŠS na tomto úseku, v rámci MK bola zriadená Pamiatková inšpekcia ministerstva (plní funkciu dozorného orgánu), Pamiatková rada (odborný poradný a iniciatívny orgán MK SR pre zásadné otázky ochrany pamiatkového fondu), Archeologická rada (odborný poradný a koordinačný orgán MK SR pre archeologické výskumy, nálezy a náleziská), Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (poradný orgán ministerstva na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti FO oprávnených vykonávať pamiatkový výskum).

Pamiatkový úrad – PO so sídlom v BA, kt. je zriad. na výkon špecializovanej ŠS ako rozpočtová organizáciu štátu a napoj. finančnými vzťahmi na rozpočet MK SR. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom a ich zamestnancom a zároveň je zamestnávateľom týchto zamestnancov.

Krajský pamiatkový úrad – rozhoduje o právach a povinnostiach PO a FO na úseku ochrany pamiatkového fondu v prvom stupni na území príslušného kraja.


19. Char. postavenie a úlohy STV a Slov. rozhlasu (SR)?

SR – národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Je to PO a príspevková organizácia. Slúži verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti profesionality a zákonnosti. Jeho pôsobnosť v uvedenej oblasti má univerzálny charakter a nemôže povinnosti vysielateľa rozhlasovej programovej služby preniesť zmluvne na inú osobu.

Úlohy – zebezpeč. včasné a objektívne informovanie verejnosti,
 • prostredníctvom umeleckých, vzdelávacích a zábavných programov rozvíjať a šíriť národnú kultúru, vzdelanosť  a pozdvihovať duchovnú a mravnú úroveň spoločnosti,
 • podieľať sa na zabezpečovaní dôležitých záujmov SR, záujmov národností a etnických skupín žijúcich v SR, domácom a zahraničnom spravodajstve, uchovávaní materiálov trvalej dokumentárnej hodnoty.

STV – plní obdobné spoločenské poslanie a úlohy ako SR na úseku televízneho vysielania. Je zriadená zákonom, ktorý tiež vymedzuje jej právne postavenie, pôsobnosť a základnú organizačnú štruktúru.

20. Vymenuj orgány STV a SR a char. ich pôsobnosť?

Činnosť SR riadi:

Rozhlasová rada – skladá sa z 15 členov, s obmenou tretiny členov vždy po 2 rokoch, členov rady volí NR SR,

Dozorná komisia tu taktiež pôsobí,

Generálny riaditeľ – je na čele SR, volí ho Rozhlasová rada a určuje mu odmenu. Je štatut. orgánom, zastupuje SR navonok, riadi organizáciu práce a zúčastňuje sa na všetkých zasadnutiach rady. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje štatutárny zástupca.

Činnosť STV riadi:

Rada STV – skladá sa z 15 členov, kt. sú do funkcie volení/odvolávaní NR SR. Funkč. obd. členov je 6 rokov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov rady.

Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány. Dohľad nad hospodárením vykonáva trojčlenná dozorná komisia (jedného
člena ustanovuje NR SR, jedného prezident a jedného vláda).

Rada STV schvaľuje: dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov, rozhoduje o poskytnutí vysielacieho času  pre politické strany, hnutia a občianske združenia a o obmedzeniach obchodnej reklamy, schvaľuje štatúty a rokovacie poriadky poradných a konzultačných orgánov, štatúty STV a programových pracovníkov, programový kódex STV a návrh jej rozpočtu.

Generálny riaditeľ – je na čele STV, volí ho na 5 rokov a odvoláva z funkcie Rada STV. Je štatutárnym orgánom STV, zastupuje ju navonok a riadi organizáciu jej práce. Z titulu svojej funkcie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Rady STV.


21. Aké postavenie má a aké úlohy plní Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR)?

Vykonáva pôsobnosť vo veciach rozhodovania o licenciách na vysielanie, o registráciách retransmisie, o zastavení r. programovej služby, o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi, ... Ďalej plní úlohy na úseku kontroly a dohľadu v uvedených veciach, na úseku vedenia evidencií a informač. systémov a na úseku medzinár. spolupráce.

Ukladá tiež sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie al. subjektom, kt. vykonávajú takéto činnosti neoprávnene. Správy o činnosti predkladá RVR Národnej rade SR.

22. Koľko členov má RVR, kto jej členov volí/odvoláva?

RVR má 9 členov, kt. volí/odvoláva NR SR. Funkcia člena je verejná funkcia a jej výkon je nezlučiteľný s výkonom iných, v zákone vymedzených funkcií a činností.

23. Ktorý orgán preskúmava rozhodnutia vydané RVR?

Rozhoduje Najvyšší súd.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk