referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Správa na úseku kultúry
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 383
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

Zákonné vymedzenia

 • 460/1992 Zb. – Ústava SR, v znení neskorších predpisov,
 • 416/2001 Z. z. – o prechode niektorých pôsobností z orgánov ŠS na obce a VÚC,v znení neskorších predpisov,
 • 384/1997 Z. z. – o divadelnej činnosti, v znení neskorších predpisov,
 • 618/2003 Z. z. – o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • 16/2004 Z. z. – o Slovenskej televízii, v znení neskorších predpisov,
 • 619/2003 Z. z. – o Slovenskom rozhlase, v znení neskorších predpisov, a iné.

1. Definuj pojem „kultúra“.

Def. od Škultétyho – k. možno char. ako cieľavedomú, organizujúcu, výkonnú, nariaďovaciu a kontrolnú činnosť uskutočňovanú normami správneho práva splnomocnenými subjektami na napĺňanie verejnej kultúrnej politiky – pre naše potreby postačuje pojmové vymedzenie: súhrn cieľavedomej, tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti v procese civilizácie.

2. Uveď, aké úseky zahrňujeme pod kultúru.

 • umenie,
 • osvetová činnosť,
 • divadelná činnosť,
 • pamiatková starostlivosť,
 • vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
 • činnosť hromadných informačných prostriedkov,
 • knižničná činnosť,
 • múzejná činnosť,
 • zabezpečovanie podmienok na realizáciu autorského zákona,
 • určité druhy výroby a obchodu v oblasti kultúry,
 • veci cirkví a náboženských spoločností.

3. Vymenuj orgány ŠS a samospr. na úseku k. a char. ich pôsobnosť.

ŠS

Vláda Slovenskej republiky – ako kolekt. orgán riadi aj celkový výkon správy kultúry, koordinuje činnosť špeciálnych orgánov
správy, pôsobí formou externej ale aj internej normotvorby napr. vyhlasovaním národných k. pamiatok. Ďalej riadi a kontroluje výkon ŠS na úseku k. miestnymi orgánmi ŠS so všeobecnou pôsobnosťou. Vydáva: VZPP a IP. Svojim nariadením vyhlasuje národné kultúrne pamiatky. Úrad vlády SR ako ÚOŠS v oblasti kontroly vykonáva kontrolnú činnosť aj na úseku kultúry
v celom svojom rozsahu.

Ministerstvo kultúry – ÚOŠS SR pre umenie, št. jazyk a písomníctvo, pre krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitnú kultúru, vrátene cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a jemu príbuzných práv a pre výrobu a obchod v kultúre.

MK SR je rozpočtovou organizáciou, kt. je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na ŠR. Je PO, sídlo má v BA, v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové a príspev. organizácie ak osobitný predpis neustanovuje inak a zakladá iné PO.

 • vypracúva koncepciu št. kultúrnej politiky,
 • určuje priority št. kult. politiky,
 • riadi výkon ŠS vo veciach kultúry,
 • vykonáva ŠS v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a št. dohľad vo veciach k.,
 • zabezpečuje a riadi finančné hospodárenie a realizáciu rozpočtovej politiky rezortu kultúry,
 • vykonáva politiku zamestnanosti v rozsahu svojej spôsobnosti, a i.

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Pôsobí tu aj tajomník (tajomníci).

MK sa pri plnení úloh riadi Ústavou SR, zákonmi a ďalšími VZPP, uzneseniami vlády SR,...

MK SR pri plnení svojich úloh spolupracuje a vymieňa si potrebné informácie a podklady s ministerstvami, OÚOŠS a inými orgánmi a organizáciami.

Minister kultúry SR – schvaľuje štatúty  umeleckých fondov. Na základe zákonných splnomocnení zriaďuje múzeá, galérie a divadlá celoslovenského významu. Na základe a v medziach zákonných splnomocnení vydáva VZPP na úseku k. 

Samospráva

Obec – vykonáva pôsobnosť verejno-správneho char. vo veciach k. v rozsahu ustanovenom zákonom o obecnom zriadení (tzv. originálna samosprávna pôsobnosť). Vytvára podmienky pre kultúrnu, osvetovú a záujmovú umeleckú činnosť. Na obec je
prenesený výkon ŠS na niektorých úsekoch k. (napr. vo vzťahu k divad., osvetovej a i. činnosti). Obce vedú obecné kroniky, vykonávajú výstavbu, údržbu a správu miestnych k. zariadení, miestnych histor. pamiatok, zabezpeč. ochranu k. pamiatok, zabezpeč. tiež rozvoj k. života v obci. Plnia úlohu ohlasov. úradu vo veciach VKP, príp. môžu konanie VKP zakázať. 

VÚC – obdobne ako obce vykon. pôsobnosť vo vymedzených veciach k. v rámci originálnej samosprávnej pôsobnosti i delegovaného výkonu ŠS. Vo vzťahu ku k. ustanovizniam, zariadeniam a inštitúciám im je zverený výkon verejnej správy, pokiaľ majú regionálny význam a sú tiež ich zriaďovateľom. 

Krajské  a  obvodné  úrady  -  pôsobnosť  na úseku správy kultúry vyplýva zo zákona o organizácii miestnej  štátnej správy.  
Zastupovanie štátu pri schvaľovaní koncepcie rozvoja   jednotlivých oblastí života,ochrana kultúrnych pamiatok, rozvoj vzdelania, vydávanie súhlasu na vývoz kultúrnych pamiatok, atď.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.