referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Správa na úseku zdravotníctva
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 939
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 49m 0s
Pomalé čítanie: 73m 30s
 

11) Osoby v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti majú nasledovné práva a povinnosti:

Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.

Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva.

Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na

 • a) osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
 • b) žiadateľa o azyl

Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom

 • a) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • b) Policajného zboru,
 • c) Slovenskej informačnej služby,
 • d) Národného bezpečnostného úradu,
 • e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • f) Železničnej polície,
 • g) Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

 • a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 • g) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto
  mlčanlivosti,
 • h) zmiernenie utrpenia,
 • i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.

Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.

Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná

 • a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
 • b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
 • c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.

12) Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia

13) Zdravotnícke zariadenia sa delia na zdravotnícke zariadenia

a) ambulantnej starostlivosti

 • ambulancia
 • zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionár
 • poliklinika
 • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • mobilný hospic.

b) ústavnej zdravotnej starostlivosti

 • nemocnica (všeobecná, špecializovaná)
 • liečebňa
 • hospic
 • dom ošetrovateľskej starostlivosti
 • prírodné liečebné kúpele
 • zariadenie biomedicínskeho výskumu

c) lekárskej staristlivosti

14) Povolenie na prevádzkovanie jednotlivých zdravotníckych zariadení vydáva:

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie záchrannej zdravotnej službya to

 1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
 2. mobilnej intenzívnej jednotky,
 3. ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby,
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Potasch, P.; Hašanová, J.: Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného, Bratislava, 2006, APZ v Bratislave, Zákon č. 576/2004 Z.z. op zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.