referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Správa na úseku zdravotníctva
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 939
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 49m 0s
Pomalé čítanie: 73m 30s
 

b) špecializovanej nemocnice,

c) prírodných liečebných kúpeľov,

d) zariadenia biomedicínskeho výskumu.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),

b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

c) stacionára,

d) polikliniky,

e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

g) všeobecnej nemocnice,

h) liečebne,

i) hospicu,

j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,

k) mobilného hospicu.

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

15) Podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie jednotlivých zdravotníckych zariadení fyzickej osobe, ktorá

 • má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu
 • má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 • priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia

16) Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na štyri roky; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a) požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,

b) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia

c) získal povolenie na základe nepravdivých údajov,

d) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia

e) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia

Platnosť povolenia zaniká

 • a) smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo
 • b) zánikom právnickej osoby.


17) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

Komora plní najmä tieto základné úlohy:

 • a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
 • b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
 • f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
 • g) vedie zoznam svojich členov,
 • h) vedie register zdravotníckych pracovníkov podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
 • i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,
 • j) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní,
 • k) vydáva potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov na účely výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; potvrdenie osvedčuje, že osoba na území Slovenskej epubliky vykonávala zdravotnícke povolanie najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia,
 • l) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
 • m) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie
 • n) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory
 • o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach
 • p) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Potasch, P.; Hašanová, J.: Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného, Bratislava, 2006, APZ v Bratislave, Zákon č. 576/2004 Z.z. op zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.