referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Správa na úseku zdravotníctva
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 939
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 49m 0s
Pomalé čítanie: 73m 30s
 

Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať farmaceut, ktorý vykonáva povolanie farmaceuta, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra, ktorá vykonáva povolanie sestry, a pôrodná asistentka, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky, ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov združuje iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, ktorí sú jej členmi.

18) Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu posudzuje nezávislá etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje

 • a) ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,
 • b) samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
 • c) poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Etická komisia má najmenej piatich členov.

19) Poučenie osoby vykonáva ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

Poučenie sa poskytuje

 • a) osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inej osobu, ktorú si táto osoba určila,
 • b) zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi alebo osobe, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti, ak osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s
  obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému
stavu osoby, ktorú má poučiť.

Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

20) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.

Informovaný súhlas dáva

 • a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
 • b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím
zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

 • a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 • b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
 • c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá

1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo

2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

22) Zdravotná dokumentácia obsahuje

 • a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
 • b) údaje o poučení a informovanom súhlase
 • c) údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • g) epidemiologicky závažné skutočnosti,
 • h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • i) identifikačné údaje poskytovateľa.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Potasch, P.; Hašanová, J.: Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného, Bratislava, 2006, APZ v Bratislave, Zákon č. 576/2004 Z.z. op zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.