Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správa na úseku zdravotníctva

 1. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len osoba ), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.
 2. Zdravotná starostlivosť zahŕňa: prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

Prevencia je:

 • a) výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe,
 • b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,
 • c) vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,
 • d) aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby.

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.

Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.

Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.

Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie.

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti sú:

a) ambulantná starostlivosť

 1. všeobecná,
 2. špecializovaná,

b) ústavná starostlivosť,

c) lekárenská starostlivosť

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť.

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len lekár špecialista ) alebo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe

 • a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo
 • b) rozhodnutia súdu.

4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je

 • a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.

5) Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom..

6) Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak

 • a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
 • b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
 • c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať. ( toto sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.)

7) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo uplynutím výpovednej lehoty pri odstúpení od dohody.

8) Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú

 • a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
 • d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia,
 • e) doprava,
 • f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
 • g) vypracovanie lekárskeho posudku,
 • h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

10) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

 • a) poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s osobitným predpisom
 • b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby
 • c) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • d) vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti

  1. osobe, ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť

  2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku

  3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • e) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,
 • f) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, u právnickej osoby aj meno a priezvisko odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
 • g) umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj obcou schválené ordinačné hodiny,
 • h) umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby,
 • i) informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu
 • j) bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody
 • k) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na
  viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • l) oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • m) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu
 • n) spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu
 • o) uchovávať zdravotnú dokumentáciu a odovzdať ju v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
 • p) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • q) spracúvať a predkladať ministerstvu zdravotníctva údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
 • r) povoliť vstup orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu podľa osobitného predpisu a revíznym lekárom zdravotných poisťovní do zdravotníckeho zariadenia,
 • s) nepretržite zabezpečovať systém kvality podľa požiadaviek z.č. 578/2004 Z.z.
 • t) predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom
 • u) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,
 • v) zabezpečiť, aby neodkladná zdravotná starostlivosť o osobu prevzatú od záchrannej zdravotnej služby nasledovala účinne a ihneď bezprostredne po prevzatí osoby od záchrannej zdravotnej služby; táto povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
 • w) zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indi- kátora vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,
 • x) poskytnúť zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory hodnotené,
 • y) oznámiť zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonanie preventívnej prehliadky v odbore zubné lekárstvo a v odbore telovýchovné lekárstvo do siedmich dní od jej poskytnutia; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom,
 • z) vydať pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,  ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa takáto zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi.

11) Osoby v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti majú nasledovné práva a povinnosti:

Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.

Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva.

Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na

 • a) osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
 • b) žiadateľa o azyl

Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom

 • a) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • b) Policajného zboru,
 • c) Slovenskej informačnej služby,
 • d) Národného bezpečnostného úradu,
 • e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • f) Železničnej polície,
 • g) Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

 • a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 • g) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto
  mlčanlivosti,
 • h) zmiernenie utrpenia,
 • i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.

Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.

Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná

 • a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
 • b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
 • c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.

12) Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia

13) Zdravotnícke zariadenia sa delia na zdravotnícke zariadenia

a) ambulantnej starostlivosti

 • ambulancia
 • zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionár
 • poliklinika
 • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • mobilný hospic.

b) ústavnej zdravotnej starostlivosti

 • nemocnica (všeobecná, špecializovaná)
 • liečebňa
 • hospic
 • dom ošetrovateľskej starostlivosti
 • prírodné liečebné kúpele
 • zariadenie biomedicínskeho výskumu

c) lekárskej staristlivosti

14) Povolenie na prevádzkovanie jednotlivých zdravotníckych zariadení vydáva:

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie záchrannej zdravotnej službya to

 1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
 2. mobilnej intenzívnej jednotky,
 3. ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby,

b) špecializovanej nemocnice,

c) prírodných liečebných kúpeľov,

d) zariadenia biomedicínskeho výskumu.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),

b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

c) stacionára,

d) polikliniky,

e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

g) všeobecnej nemocnice,

h) liečebne,

i) hospicu,

j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,

k) mobilného hospicu.

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

15) Podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie jednotlivých zdravotníckych zariadení fyzickej osobe, ktorá

 • má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu
 • má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 • priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia

16) Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na štyri roky; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a) požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,

b) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia

c) získal povolenie na základe nepravdivých údajov,

d) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia

e) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia

Platnosť povolenia zaniká

 • a) smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo
 • b) zánikom právnickej osoby.


17) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

Komora plní najmä tieto základné úlohy:

 • a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
 • b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
 • f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
 • g) vedie zoznam svojich členov,
 • h) vedie register zdravotníckych pracovníkov podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
 • i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,
 • j) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní,
 • k) vydáva potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov na účely výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; potvrdenie osvedčuje, že osoba na území Slovenskej epubliky vykonávala zdravotnícke povolanie najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia,
 • l) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
 • m) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie
 • n) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory
 • o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach
 • p) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.

Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať farmaceut, ktorý vykonáva povolanie farmaceuta, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra, ktorá vykonáva povolanie sestry, a pôrodná asistentka, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky, ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov združuje iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, ktorí sú jej členmi.

18) Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu posudzuje nezávislá etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje

 • a) ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,
 • b) samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
 • c) poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Etická komisia má najmenej piatich členov.

19) Poučenie osoby vykonáva ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

Poučenie sa poskytuje

 • a) osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inej osobu, ktorú si táto osoba určila,
 • b) zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi alebo osobe, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti, ak osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s
  obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému
stavu osoby, ktorú má poučiť.

Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

20) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.

Informovaný súhlas dáva

 • a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
 • b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím
zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

 • a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 • b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
 • c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá

1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo

2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

22) Zdravotná dokumentácia obsahuje

 • a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
 • b) údaje o poučení a informovanom súhlase
 • c) údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • g) epidemiologicky závažné skutočnosti,
 • h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • i) identifikačné údaje poskytovateľa.

Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom.


23) Pri zmene poskytovateľa z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do
úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.

Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy odovzdá bezodkladne zdravotnú dokumentáciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Osobitnú zdravotnú dokumentáciu je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravotníctva, ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.

Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu.

24) Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie. Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania.

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.

25) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytuje
výpis zo zdravotnej dokumentácie z vlastného podnetu.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi, a to bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti a na požiadanie aj v priebehu jej poskytovania.

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu vyžiadania

 • a) lekárovi územnej vojenskej správy na účely pravidelného odvodu
 • b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov
 • c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa
 • e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám 

25) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby

 • a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
 • b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi
 • c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby alebo s osvedčeným podpisom v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve
 • d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu
 • e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v celom rozsahu,
 • f) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v celom rozsahu
 • g) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec,
 • h) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
 • i) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania.

Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie.

26) Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume

27) Biomedicínsky výskum schvaľuje

 • a) v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou
 • b) v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má toto zdravotnícke zariadenie miesto prevádzkovania..

28) Biomedicínsky výskum na základe zdravotnej indikácie je výskum, od ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu. Biomedicínsky výskum nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.

Biomedicínsky výskum bez zdravotnej indikácie je výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo
psychické zdravie účastníka výskumu; môže sa vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.


Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na
 • a) živom ľudskom plode alebo zárodku
 • b) osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody
 • c) vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu
 • d) osobe v ústavnej starostlivosti
 • e) cudzincovi

29) Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele môžu vykonávať len poskytovatelia na základe povolenia.

Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého darcu na účely ich prenosu do tela inej osoby možno len vtedy, ak

 • a) sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný stav darcu,
 • b) sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu,
 • c) prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,
 • d) nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu,
 • e) nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným výsledkom.

Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže
takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.

30) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu poskytovateľovi; to neplatí, ak oznámil túto skutočnosť útvaru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie, ktoré sa mu oznámilo  a úmrtie v zdravotníckom zariadení

a) osobám blízkym zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej má zdravotnícke
zariadenie, ktorému sa úmrtie alebo v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania,

b) úradu pre dohľad.

Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.

Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom pre dohľad. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.

Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu; pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka,
aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti.

Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu.

Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium. 

31) Výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR. Výkon miestnej štátnej správy v samosprávnom kraji vykonáva samosprávny kraj.

32) Zdravotné poistenie je

a) verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

b) individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu

34) Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak

a) je zamestnaná

 1. u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
 2. v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a je zdravotne poistená počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,

b) sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravotne poistená v cudzine.

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a) je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

b) vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť,

c) je azylant,

d) je zahraničný študent na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná,

e) je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,

f) je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,

g) je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.


35) Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom3) na území Slovenskej republiky.

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ,verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom

a) zániku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ,

b) zániku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola služobne vyslaná služobným úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

c) zániku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiavala v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo

d) právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd zrušil rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom

a) nástupu do zamestnania u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,

b) vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

c) udelenia azylu,

d) začiatku školského roka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,

e) umiestnenia v zariadení sociálnych služieb,

f) vydania rozhodnutia o zaistení alebo

g) prevzatia do väzby alebo dňom nástupu do výkonu trestu odňatia slobody.

Verejné
zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká aj dňom

a) zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

b) vzniku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,

c) vzniku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola vyslaná na plnenie úloh v cudzine služobným úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

d) vzniku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká aj

a) dňom, od ktorého nie je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,

b) dňom, od ktorého je zamestnancom zamestnávateľa v Slovenskej republike, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

c) dňom zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

d) dňom zániku azylu,

e) dňom skončenia štúdia na škole v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,

f) dňom skončenia poskytovania starostlivosti maloletému cudzincovi v zariadení sociálnych služieb,

g) dňom prepustenia cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,

h) dňom prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

36) Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného.

37) Za maloletého poistenca je povinný podať prihlášku

a) zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy

b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti  alebo v zariadení sociálnych služieb,

c) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

38) Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu

a) potvrdiť prihlášku, ak neodmietla jej potvrdenie. Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky, ak prihláška bola podaná aj v inej zdravotnej poisťovni.

b) doručiť poistencovi rovnopis potvrdenej prihlášky,

c) oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijatie a potvrdenie prihlášky.

Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca do siedmich dní odo dňa potvrdenia prihlášky.

39) Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

40) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.

41) Platiteľom poistného podľa zákona o zdravotnom poistení je 

a) zamestnanec,

b) samostatne zárobkovo činná osoba,

c) zamestnávateľ,

d) štát

42) Štát je platiteľom poistného za poistenca, ktorý nie je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ak nemá príjem, ktorý podlieha dani z príjmov,  vyšší ako minimálna mzda.

43) Poistenec má právo

a) na výber zdravotnej poisťovne

b) na úhradu zdravotnej starostlivosti

c) na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

d) na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

e) vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného

f) podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

g) domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Poistenec je povinný

a) uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky,

b) vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

c) vykonať ročné zúčtovanie poistného

d) odviesť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného

e) plniť oznamovacie povinnosti podľa 

44) Ukladať pokuty pri porušení zákona o zdravotnom poistení je oprávnený úrad, ktorý sa zriaďuje  ako právnická osoba. Sídlom úradu je Bratislava. ( pozri § 17 z.č. 581/2004 Z.z. )

45) Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely verejného zdravotného poistenia, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa

a) prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia

b) prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie, prerozdeľuje poistné a uplatňuje na úrade nárok na poistné, nárok na úrok z omeškania, nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného

c) uplatňuje na úrade nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

d) poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie

e) vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného

f) uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

g) uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

h) zaraďuje poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedie zoznam takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie,

i) vykonáva kontrolnú činnosť 

j) vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,

k) vymáha pohľadávky na poistnom a pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu

l) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje

m) poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti 

46) Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú starostlivosť v čase jej splatnosti, je povinná vytvoriť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa vytvorí takýto zoznam, je povinná ho viesť podľa jednotlivých chorôb a pri zaradení poistenca do takéhoto zoznamu ho informovať o zaradení bez zbytočného odkladu. Zdravotná poisťovňa je povinná dodržiavať vytvorené poradie poistencov v zozname podľa jednotlivých chorôb. Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti. V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu. Ak je v zozname  zaradený najmenej jeden poistenec, zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu účtovnej závierky technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť poistencom zaradeným v zozname.

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,  ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom.

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa je povinná

a) stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke najmenej jedenkrát za deväť mesiacov kritériá na uzatváranie zmlúv  vzťahujúce sa na

1. personálne a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

2. indikátory kvality, ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti,

3. osvedčenie o systéme kvality,

b) vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií

c) pri uzatváraní zmlúv zohľadniť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

Zdravotná poisťovňa je povinná

a) vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov

b) vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť 

c) vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory hodnotené; v rámci vyhodnotenia indikátorov zdravotné poisťovne sú povinné

1. spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom zdravotníctva,

2. publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,

3. poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,

4. vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch,

5. využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

6. poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,

d) dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ,

e) pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia,

f) potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť; potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou,

g) dodržiavať minimálnu mieru platobnej schopnosti a preukazovať ju úradu ,

h) viesť karty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie výpisy z karty poistencov,

i) viesť a uchovávať dokumentáciu ,

j) viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom; účtovná závierka musí byť overená audítorom,

k) zostavovať priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú správu,

l) prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu, ministerstva zdravotníctva a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

m) poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu ,

n) uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť,

o) podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom vo výške, ktorá zodpovedá pomeru počtu poistencov zdravotnej poisťovne k celkovému počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri, 

p)  plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom

47) Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať

a) kritériá

b) rozsah zdravotnej starostlivosti,

c) výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým predpisom,

d) splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov.

Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu, ak

a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil podmienky zmluvy,

b) sa k 31. decembru kalendárneho roka zmenilo poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k plneniu kritérií

c) má možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za úhradu, ktorá je nižšia ako
úhrada dohodnutá v zmluve

d) odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonala zdravotná poisťovňa), je opakovaná a štatisticky významná.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vypovedať zmluvu, ak

a) zdravotná poisťovňa porušila podmienky zmluvy,

b) má možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisťovňou za vyššiu cenu.

49) Orgánmi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú:

a) predseda úradu

b) správna rada

c) dozorná rada

50) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

a) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že

1. dohliada na dodržiavanie zákona č. 578/2004

2. vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,

3. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou, poistencom alebo platiteľom poistného platobným výmerom,

4. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom,

5. vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených

b) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

c) zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,

d) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,

e) plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,

f) je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi
príslušnými zdravotnými poisťovňami,

g) uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi
Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov, 
 

Zdroje:
Potasch, P.; Hašanová, J.: Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného, Bratislava, 2006, APZ v Bratislave -
Zákon č. 576/2004 Z.z. op zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov -
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov -
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov -
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk