referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Starobné dôchodkové sporenie
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 667
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Príspevky sa platia

a) bezhotovostným prevodom,

b) poštovým poukazom,

c) v hotovosti.

Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom
alebo formou doživotného dôchodku, ak

a) dovŕšil najmenej dôchodkový vek a

b) získal najmenej desať rokov starobného dôchodkového sporenia.

Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

a) mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu  a

b) aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá dosahuje najmenej 0, 6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Na dedenie v starobnom dôchodkovom sporení sa vzťahuje Občiansky zákonník.

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, je aktuálna
hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu jeho smrti vyjadrená v dôchodkových jednotkách predmetom dedenia po zomretom, ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil
pre tento prípad ako poberateľa tohto majetku inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú k tomuto dňu do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dedičovi alebo poberateľovi určenému zomretým v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení peňažnú čiastku zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú čiastku vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a osobe dobrovoľne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume príspevky za obdobie, za ktoré boli povinné platiť príspevky, sa toto obdobie započíta ako obdobie starobného dôchodkového sporenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžných príspevkov.

Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky starobného dôchodkového
sporenia po splnení podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení na ich vyplácanie najskôr odo dňa spísania žiadosti o ich vyplácanie. Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na tlačive určenom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku
starobného dôchodkového sporenia určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom. Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového sporenia, zákonný zástupca poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je umiestnené. Fyzickej osobe vo výkone väzby a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného NBS podľa zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NBS takisto vykonáva aj dohľad nad správcovskou spoločnosťou a nad jej činnosťou.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Matlák, J., Macková, Z., Hrvoľová, M.: Právo sociálního zabezpečenia v SR, UK BA, 2001, z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.