Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Starobné dôchodkové sporenie

Právny základ:

z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

Nevzťahuje sa na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v
ozbrojených silách, a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.

Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu  zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa. Podľa tohto zákona je poberateľom dôchodku fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona. Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Obdobie
starobného dôchodkového sporenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu  a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný.

Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba, ktorá v období pred 1. januárom 2005 nebola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu  a je:

a)zamestnanec,

b)samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,

c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie,

f) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu. 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov,

b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom
sporení,

c) dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení,

d) štát,

e) Sociálna poisťovňa.

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Sadzba príspevkov je pre

a) zamestnávateľa 9% z vymeriavacieho základu,

b) samostatne zárobkovo činnú osobu povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom
sporení 9% z vymeriavacieho základu,

c) dobrovoľne zúčastnenú osobu na starobnom dôchodkovom sporení 9% z
vymeriavacieho základu,

d) štát 9% z vymeriavacieho základu,

e) Sociálnu poisťovňu 9% z vymeriavacieho základu.


Príspevky sa platia

a) bezhotovostným prevodom,

b) poštovým poukazom,

c) v hotovosti.

Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom
alebo formou doživotného dôchodku, ak

a) dovŕšil najmenej dôchodkový vek a

b) získal najmenej desať rokov starobného dôchodkového sporenia.

Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

a) mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu  a

b) aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá dosahuje najmenej 0, 6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Na dedenie v starobnom dôchodkovom sporení sa vzťahuje Občiansky zákonník.

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, je aktuálna
hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu jeho smrti vyjadrená v dôchodkových jednotkách predmetom dedenia po zomretom, ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil
pre tento prípad ako poberateľa tohto majetku inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú k tomuto dňu do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dedičovi alebo poberateľovi určenému zomretým v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení peňažnú čiastku zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú čiastku vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a osobe dobrovoľne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume príspevky za obdobie, za ktoré boli povinné platiť príspevky, sa toto obdobie započíta ako obdobie starobného dôchodkového sporenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžných príspevkov.

Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky starobného dôchodkového
sporenia po splnení podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení na ich vyplácanie najskôr odo dňa spísania žiadosti o ich vyplácanie. Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na tlačive určenom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku
starobného dôchodkového sporenia určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom. Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového sporenia, zákonný zástupca poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je umiestnené. Fyzickej osobe vo výkone väzby a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného NBS podľa zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NBS takisto vykonáva aj dohľad nad správcovskou spoločnosťou a nad jej činnosťou.

Zdroje:
Matlák, J., Macková, Z., Hrvoľová, M.: Právo sociálního zabezpečenia v SR, UK BA, 2001 -
z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov -
z. č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk