referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Starobné dôchodkové sporenie
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 667
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Právny základ:

z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

Nevzťahuje sa na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v
ozbrojených silách, a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.

Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu  zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa. Podľa tohto zákona je poberateľom dôchodku fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona. Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Obdobie
starobného dôchodkového sporenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu  a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný.

Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba, ktorá v období pred 1. januárom 2005 nebola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu  a je:

a)zamestnanec,

b)samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,

c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu z dôvodu poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie,

f) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu. 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov,

b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom
sporení,

c) dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení,

d) štát,

e) Sociálna poisťovňa.

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Sadzba príspevkov je pre

a) zamestnávateľa 9% z vymeriavacieho základu,

b) samostatne zárobkovo činnú osobu povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom
sporení 9% z vymeriavacieho základu,

c) dobrovoľne zúčastnenú osobu na starobnom dôchodkovom sporení 9% z
vymeriavacieho základu,

d) štát 9% z vymeriavacieho základu,

e) Sociálnu poisťovňu 9% z vymeriavacieho základu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Matlák, J., Macková, Z., Hrvoľová, M.: Právo sociálního zabezpečenia v SR, UK BA, 2001, z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.