referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Správa na úseku zbraní a streliva
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 414
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 

4. Zbrojný preukaz:

Medzi základné dokumenty na úseku zbraní a streliva patrí zbrojný preukaz. Zákon ho definuje ako verejnú listinu, ktorá oprávňuje fzýzickú osobu držať alebo nosiť strelnú zbraň alebo strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Plní viaceré funkcie. Slúži najmä ako
 • doklad oprávňujúci na držanie alebo nosenie zbrane a streliva
 • doklad podmieňujúci vydanie nákupného povolenia
 • doklad, ktorým sa FO preukazuje pri kontrole

Nový zbrojný preukaz má čiastočne zmenené obsahové a formálne náležitosti. Má charakter identifikačnej karty. Predovšetkým bol doplnený o fotografiu jeho držiteľa. Oproti doterajšiemu zbrojnému preukazu sa v ňom už nevyznačujú údaje o evidencii zbraní a miesto držania resp. uloženia zbrane. Túto funkciu prevzal nový doklad – preukaz zbrane.

Na vydanie zbrojného preukazu je vecne príslušný policajný útvar. Miestna príslušnosť sa spravuje miestom trvalého pobytu žiadateľa. Zbrojný preukaz sa vydáva v rámci správneho konania (z.č. 71/1967 Zb.). Podľa §70 zákona sa v kladnom prípade
rozhodnutie o zbrojnom preukaze nevydáva. Preto zbrojný preukaz z hľadiska svojej právnej povahy predstavuje osvedčenie.

Nová právna úprava formálne rozdelila zbrojné preukazy do šiestich skupín označovaných pismenami A až F. Základom pre túto klasifikáciu je účel používania zbrane a rozsah oprávnenia držať alebo nosiť zbraň. Ide o tieto skupiny:

 • A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 • E – držanie zbrane a streliva na športové účely
 • F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely

Zákonodarca aj v novej právnej úprave ponechal inštitút držania zbrane a nosenia zbrane, ktoré sú explicitne obsiahnuté aj v definícií zbrojného peukazu. Držanie zbrane a streliva je oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak. Naproti tomu nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta. Rozdiel medzi oboma inštitútmi spočíva v tom, že

 • držanie zbrane je viazané na objekt alebo na miesto (rekreačná chata, podnikateľský objekt, poľovný revír a pod.),
  zatiaľ čo pri nosení zbraň takýmito obmedzeniami determinovaná nie je. Zbraň a strelivo pri inštitúte nosenia zbrane nemožno mať iba v objektoch, kde to vylučuje osobitný zákon ( napr. objekty, v ktorých príslušníci PZ vykonávajú ochranu určených osôb, v litadlách počas leteckej prepravy ),
 • nosenie zbrane oprávňuje držiteľa mať ju v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, pri inštitúte držania zbrane možno mať zbraň v takomto stave iba v poľovnom revíre, ak ide o držiteľa zbrojného preukazu skupiny D a ďalej na strelnici, ak ide o držiteľa zbrojného preukazu skupiny E.

Podmienkami na vydanie zbrojného preukazu FO sú

 • písomná žiadosť o jeho vydanie
 • plná spôsobilosť na právne úkony
 • dosiahnutie predpísaného veku
 • bezúhonnosť a spôsobilosť
 • zdravotná spôsobilosť osvedčená lekárskym posudkom
 • odborná spôsobilosť, preukázaná skúškou pred komisiou
 • trvalý pobyt na území SR
 • preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Všeobecnou vekovou hranicou na vydanie je vek 21 rokov. Z tejto zásady upravuje zákon dve výnimky. Po dovŕšení 18 rokov možno vydať zbrojný preukaz skupiny D, ak žiadateľ je držiteľom poľovného lístka. Po dovŕšení 15 rokov možno vydať zbrojný preukaz skupiny E, ak žiadateľ je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jeho zákonný zástupca.

Doživotne nespĺňa požiadavku bezúhonnosti ten, kto bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin. Za spoľahlivého sa nepovažuje žiadateľ, ktorý preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky.

Zbrojný preukaz sa vydáva u občanov SR na desať rokov. U cudzincov na čas jeho povoleného pobytu, ak je kratší ako desať rokov. Policajný útvar vydá nový zbrojný preukaz, ak žiadosť o vydanie tohto preukazu bola podaná najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti.Vydáva sa za presne vymedzených podmienok v zákone. Ak počas jeho platnosti dôjde u držiteľa k zmene týchto zákonných podmienok, policajný útvar rozhodne o jeho odňatí. Za takéto dôvody sa považuje

 • pozbavenie spôsobilosti na PÚ, alebo ak je spôsobilosť na PÚ obmedzená
 • strata zdravotnej spôsobilosti
 • strata bezúhonnosti a spoľahlivosti
 • u osôb mladších ak 21 r. ak prestali spĺňať podminky, za ktorých im bol vydaný zbrojný preukaz skupiny D
  alebo E.

Zánik zo zákona

 • uplynutie doby platnosti
 • strata alebo odcudzenie
 • poškodenie
 • nesúlad údajov so skutočnosťou
 • skončenie pobytu jeho držiteľa na území SR
 • smrť alebo vyhlásenie za mŕveho
 • vrátenie zbrojného preukazu policajnému útvaru jeho držiteľom
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.