referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Správa na úseku zbraní a streliva
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 414
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 

Špecifickými podmienkami pre nadobúdanie zbrane a streliva v jednotlivých skupinách zbrojnej licencie sú:


skupina A – môže nadobúdať do vlastníctva zbrane kategórie A, B, C a D  na účely ich vývoja alebo výroby

skupina B – môžu nadobúdať do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, B, C a D za účelom ich znehodnocovania, zničenia, výroby, rezu a následného predaja prípadne prebrania zbrane na účely opravy, úpravy, znehodnocovania alebo výroby rezu a ich následné spätné vydanie

skupina C – môžu nadobúdať do vlastníctva zbraň kategórie A, B, C a D za
účelom ich ďalšieho predaja alebo prepravy

skupina D – môžu nadobúdať vlastníctvo zbrane kategórie B, C a D a túto vypožičiavať a prenajímať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu, napokon je oprávnený prijímať do úschovy zbrane a strelivo

skupina E – nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane kategórie B a C a tieto prenechať svojim zamestnancom alebo členom na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, tieto osoby musia byť držiteľmi zbrojného preukazu skupiny A, B, C alebo E. Na strelniciach pod dohľadom zodpovednej osoby môže zveruť držanú zbraň aj osobe bez zbrojného preukazu

skupina F – nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane a strelivo kategórie A, B alebo C a tieto prenechávať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii svojim zamestnancom alebo členom, ak sú držiteľmi zbrojného preukazu skupiny C

skupina G – nadobúdať do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, B alebo C

Zákon definuje aj povinnosti držiteľa zbrojnej licencie:

  • ustanovenie zodpovednej osoby
  • vydanie interného predpisu, pravidlá na používanie zbraní a streliva, evidencie, uloženie a výdaj, bezpečnú manipuláciu
  • vedenie záznamove knihy ako základného evidenčného dokumentu

6. Zbrojný sprievodný list

Pre trvalý vývoz, trvalý dovoz alebo prevoz zbrane kategórie A, B alebo C možno len na základe zbrojného sprievodného listu. Je to verejná listina oprávňujúca na dovoz, vývoz alebo prevoz zbrane. Jeho platnosť je najviac na dva mesiace. Plní dve funkcie:

  • umožňuje nadobúdanie zbrane kategórie A, B alebo C a strelivo do týchto zbraní na trvalý vývoz alebo trvalý dovoz
  • je dokumentom, ktorý umožňuje prekročiť štátnu hranicu s vyvážanou resp. dovážanou zbraňou a strelivom do tejto zbrane

Pri trvalom dovoze zbrane môže vydať zbrojný sprievodný list buď policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad SR.

  • žiadateľ musí byť držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie
  • k vydaniu zbrojného sprievodného listu dôjde na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje predpísané údaje, s výnimkou údajov o zbrani, ktoré nie sú žiadateľovi známe

Ak držiteľ zbrojného sprievodného listu závažným spôsobom alebo opakovane porušil ustanovenia zákona, môže policajný útvar rozhodnúť o odňatí zbrojného sprievodného listu. Právnym dôsledkom bude zánik jeho platnosti.

V súvislosti so vstupom SR do EÚ zákon upravil nový inštitút:

7. Európsky zbrojný pas

Ide o doklad, ktorý slúži na dovoz alebo prevoz zbrane a streliva pri cestách do krajín EÚ. Zbraň, ktorá má byť predmeto dovozu alebo prevozu, musí byť zapísaná v európskom zbrojnom pase a na jej dovoz alebo pevoz členský štát udelil súhlas. Zákon
ustanovuje, kedy sa takýto súhlas vyžaduje.

Na rozdiel od zbrojného sprievodného listu európsky zbrojný pas je dokument umožňujúci opakované použitie. Vydáva sa
na päť rokov s možnosťou opätovného predĺženia. Na jeho vydanie sú príslušné vnútroštátne orgány toho členského štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom. Možno ho vydať len osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu skupiny D alebo E. Dôvody zániku platnosti sú obdobné ako uzbrojného preukazu. Ak bol držiteľovi európskeho zbrojného pasu odňatý zbrojný preukaz, zaniká zo zákona aj platnosť európskeho zbrojného pasu a jeho držiteľ je povinný odovzdať ho do siedmych dní policajnému útvaru.

8. Záver:

Ide o nariaďovaciu činnosť správnych orgánov. Sú konkrétne, vzťahujú sa na jedinečný, konkrétny prípad, zakladajú, menia,
zrušujú, individuálne autoritatívne zisťujú, konkrétne práva a povinnosti. Je to akt aplikácie právnej normy a prostredníctvom neho sa všeobecné pravidlo privádza ku konkrétnemu prípadu a subjektu. Je pri tom využívaný inštitút správneho uváženia a platí prezumpcia správnosti. Ide o rozhodnutia správnych orgánov.

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.