Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správa na úseku zbraní a streliva

1. Úvod:

Právna úprava úseku zbraní a streliva patrí k otázkam, ktoré sa dotýkajú nie len odborníkov v právnej oblasti, ale aj širokej verejnosti. Tento úsek ako celok je upravený zákonom číslo 190/2003 Z.z., ale aj ďalšími právnymi predpismi. V tejto seminárnej práci je rozobratý úsek zbraní a streliva, ale hlavne podmienky vydávania, zmeny alebo zániku individuálnych správnych aktov na úseku zbraní a streliva.

2. Individuálne správne akty:

Ide o nariaďovaciu činnosť správnych orgánov. Sú konkrétne (vzťahujú sa na jedinečný, konkrétny prípad, zakladajú, menia, zrušujú, individuálne autoritatívne zisťujú, konkrétne práva a povinnosti). Je to akt aplikácie právnej normy a prostredníctvom
neho sa všeobecné pravidlo privádza ku konkrétnemu prípadu a subjektu. Je využívaný inštitút správneho uváženia (SO dospeje k určitému uváženiu). Platí prezumpcia správnosti.

- KONŠTITUTÍVNE – zakladá, mení, zrušuje práva a povinnosti subjektov a vytvára novú konkrétnu situáciu, ktorá tu ešte nebola. Pôsobí ex nunc ( smerom do budúcnosti od vydania aktu )

- DEKLARATÓRNE – autoritatívne zisťuje existenciu určitého práneho stavu, nestanovuju dobu vzniku tejto situácie, zaväzuje ex
tunc
( aj do minulosti )

- HYBRIDNÉ – aj jedno aj druhé ( zmiešané ) napr. rozhodnutie o priestupkoch ---- čo sa stalo (deklaratorne ), ukladá sankciu ( konštitutíne)

Potitívne – správny akt, ktorý niečo priznáva a vytvára novú situáciu.

Negatívne – nemení situáciu ( rozhodnutie o neprijatí na štúdium )

Náležitosti:

- všeobecné (orgán, adresát, dátum, podpis )
- špeciálne ( z osob. predpisu )

Vady individuálneho správneho aktu:

ISA, ktorý nespĺňa zákonom stanovené náležitosti je vadný. Vecné hľadisko, nedostatok kompetencie, rozpor so zákonom.

-opraviteľné ( pisárske, počtové, ktoré nemenia obsah )

-zmeniteľné, zrušiteľné ( také, ktoré treba predpísaným spôsobom zmeniť, zrušiť )

-nulitné, ničotné ( V skutočnosti správny akt vôbec nie je, nedostatokkompetencie )

Platnosť  – okamihom doručenia aspoň jednému účastíkovi

Účinnosť  – schopnosť aktu spôsobiť zamýšľané účinky

Právoplatnosť – nezmeniteľnosť, nezrušitrľnosť aktu – jej dôsledkom je, že správny orgán sa touto vecou už nemôže zaoberať.

3. HISTÓRIA:

Právna úprava na úseku zbraní a streliva má u nás pomerne dlhú tradíciu. Jej účelom je zamedziť zneužívaniu zbraní a ohrozovaniu života, zdravia a majetku osôb alebo iných záujmov spoločnosti. Právna regulácia vzťahov na úseku zbraní a streliva je v krajinách s kontinentálnym právnym systémom podriadená pomerne rísnemu právnemu režimu.  Z historického
hľadiska prvou právnou úpravou na našom území bol cisársky patent z 24. októbra 1852 č. 223 r. z. o výrobe, obchode, dŕžbe zbraní a streliva a o nosení zbraní ( zbrojný patent ). Táto právna úprava platila v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. V roku 1867 došlo k R-U vyrovnaniu a tato sa zrušila a platili viacere vykonávacie predpisy a nariadenie ministerstva vnútra z r. 1891 pre municipia, ktoré malo byť do prijatia novej právnej úpravy, ktorá bude platiť pre celé územie. Zákonom č. 11 z r.1918 sa recipoval v Česko-Slovensku Rakúsko-Uhorský právny poriadok. Na Slovensku platil Uhorský. Národné zhromaždenie prijalo
v 1938 z.č.81 Zb. o zbraniach a strelive. Derogačná čaqsť tohto zákona zrušila všetky dovtedajšie predpisy, vrátane župných štatútov o zbraniach a strelive. Tento zákon však nikdy nenedobudol účinnosť, petože vláda, vzhľadom na vtedajšiu situáciu nikdy nevydala osobitné nariadenie na jeho vykonanie. Zákon, ktorý odstránil tento právny stav bol z.č.162 /1949 Zb.na základe nariadenia ministra vnútra č.290/1949 Zb. Bol to prvý prameň práva na tomto úseku, ktorého pôsobnosť sa vzťahovala na celé územie Česko-Slovenska. Vykonávacim predpisom k tomuto zákonu bola vyhláška č.365/1953 Ú.l.(vyhláška č. 412/1953 Ú.v.), ktorou sa vydávali podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive.

Ďalší vývoj bol poznačený vtedašími politickými pomermi. Problematika zbraní a streliva sa značne spolitizovala. Začal sa proces účelového prispôsobovania platného zákona záujmom vládnucej strany, ktorý nerešpektoval hierarchické usporiadanie predpisov z hľadiska ich právnej sily. Túto situáciu podporila aj skutočnosť, že právna úprava v zákone mala do značnej miery rámcovy charakter. Preto právne predpisy s nižšou právnou silou začali upravovať aj také právne vzťahy, ktoré vzhľadom na svoj charakter  patrili do zákona. V r.1953 sa presunuli zákonom stanovené kompetencie národných výborov na Zbor národnej bezpečnosti. Z.č.147/1983 Zb. o zbraniach a strelive- Pri vydávaní oprávnení na držanie a nosenie zbraní sa naďalej zachovala regulatívna funkcia z hľadiska počtu zbraní.

Pri vydávaní trebalo prihliadať na to, aby zbrane neboli zneužité proti socialistickej spoločnosti. Dôležitú úlohu hrala politická príslušnosť a spoľahlivosť občana. Po novembri 1989 bol zákon o zbraniach a strelive novelizovaný z.č.49/1990 Zb. Táto novela spresnila a sprísnila podmienky na vydávanie zbrojných preukazov a ďalšie dispozície so zbraňami a strelivom. Ďalšia novela bola zákonom NR SR č. 246 z roku 1993. Doterajší vývoj smeruje k zjednoteniu právnej úpravy na úseku zbraní a streliva ktorý predpokladá prispôsobenie a možno v budúcnosti aj zjednotenie tohto úseku v rámci EÚ. Súčasná norma, ktorá upravuje úsek zbraní a streliva je z.č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o zbraniach a strelive, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o echnických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády č. 296/2000 Z.z. a nariadenia vlády č. 380/2003 Z.z.

Nadobúdať strelné zbrane a strelivo možno len za podmienok uvedených v zákone, ktoré majú rovinu občianskoprávnu a administratívnoprávnu. V rovine občianskoprávnej zákon o zbraniach a strelive rešpektuje vlastnícke právo tak, ako je upravené v Ústave SR. V súlade s občianským zákonníkom možno nadobúdať zbrane a strelivo Kúpou, darovaním, dedením,
rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iného dôvodu ustanoveného zákonom.

Rovina administratívnoprávna upravuje ingrenciu orgánov štátnej správy do vzťahov na úseku zbraní a streliva. Nadobudnutie vlastníctva zbrane neopravňuje bez ďalšieho vlastníka na držanie a nosenie zbrane. Na to je potrebný ešte administratívny úkon. Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo B, s výnimkou dedenia, je možné len na základe nákupného povolenia.
Príslušným na jeho vydanie je okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Podmienkou na vydanie nákupného povolenia je, že žiadateľ je držiteľom zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo žiadateľ o trvalý vývoz zbrane.


4. Zbrojný preukaz:

Medzi základné dokumenty na úseku zbraní a streliva patrí zbrojný preukaz. Zákon ho definuje ako verejnú listinu, ktorá oprávňuje fzýzickú osobu držať alebo nosiť strelnú zbraň alebo strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Plní viaceré funkcie. Slúži najmä ako
 • doklad oprávňujúci na držanie alebo nosenie zbrane a streliva
 • doklad podmieňujúci vydanie nákupného povolenia
 • doklad, ktorým sa FO preukazuje pri kontrole

Nový zbrojný preukaz má čiastočne zmenené obsahové a formálne náležitosti. Má charakter identifikačnej karty. Predovšetkým bol doplnený o fotografiu jeho držiteľa. Oproti doterajšiemu zbrojnému preukazu sa v ňom už nevyznačujú údaje o evidencii zbraní a miesto držania resp. uloženia zbrane. Túto funkciu prevzal nový doklad – preukaz zbrane.

Na vydanie zbrojného preukazu je vecne príslušný policajný útvar. Miestna príslušnosť sa spravuje miestom trvalého pobytu žiadateľa. Zbrojný preukaz sa vydáva v rámci správneho konania (z.č. 71/1967 Zb.). Podľa §70 zákona sa v kladnom prípade
rozhodnutie o zbrojnom preukaze nevydáva. Preto zbrojný preukaz z hľadiska svojej právnej povahy predstavuje osvedčenie.

Nová právna úprava formálne rozdelila zbrojné preukazy do šiestich skupín označovaných pismenami A až F. Základom pre túto klasifikáciu je účel používania zbrane a rozsah oprávnenia držať alebo nosiť zbraň. Ide o tieto skupiny:

 • A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 • E – držanie zbrane a streliva na športové účely
 • F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely

Zákonodarca aj v novej právnej úprave ponechal inštitút držania zbrane a nosenia zbrane, ktoré sú explicitne obsiahnuté aj v definícií zbrojného peukazu. Držanie zbrane a streliva je oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak. Naproti tomu nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta. Rozdiel medzi oboma inštitútmi spočíva v tom, že

 • držanie zbrane je viazané na objekt alebo na miesto (rekreačná chata, podnikateľský objekt, poľovný revír a pod.),
  zatiaľ čo pri nosení zbraň takýmito obmedzeniami determinovaná nie je. Zbraň a strelivo pri inštitúte nosenia zbrane nemožno mať iba v objektoch, kde to vylučuje osobitný zákon ( napr. objekty, v ktorých príslušníci PZ vykonávajú ochranu určených osôb, v litadlách počas leteckej prepravy ),
 • nosenie zbrane oprávňuje držiteľa mať ju v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, pri inštitúte držania zbrane možno mať zbraň v takomto stave iba v poľovnom revíre, ak ide o držiteľa zbrojného preukazu skupiny D a ďalej na strelnici, ak ide o držiteľa zbrojného preukazu skupiny E.

Podmienkami na vydanie zbrojného preukazu FO sú

 • písomná žiadosť o jeho vydanie
 • plná spôsobilosť na právne úkony
 • dosiahnutie predpísaného veku
 • bezúhonnosť a spôsobilosť
 • zdravotná spôsobilosť osvedčená lekárskym posudkom
 • odborná spôsobilosť, preukázaná skúškou pred komisiou
 • trvalý pobyt na území SR
 • preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Všeobecnou vekovou hranicou na vydanie je vek 21 rokov. Z tejto zásady upravuje zákon dve výnimky. Po dovŕšení 18 rokov možno vydať zbrojný preukaz skupiny D, ak žiadateľ je držiteľom poľovného lístka. Po dovŕšení 15 rokov možno vydať zbrojný preukaz skupiny E, ak žiadateľ je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jeho zákonný zástupca.

Doživotne nespĺňa požiadavku bezúhonnosti ten, kto bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin. Za spoľahlivého sa nepovažuje žiadateľ, ktorý preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky.

Zbrojný preukaz sa vydáva u občanov SR na desať rokov. U cudzincov na čas jeho povoleného pobytu, ak je kratší ako desať rokov. Policajný útvar vydá nový zbrojný preukaz, ak žiadosť o vydanie tohto preukazu bola podaná najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti.Vydáva sa za presne vymedzených podmienok v zákone. Ak počas jeho platnosti dôjde u držiteľa k zmene týchto zákonných podmienok, policajný útvar rozhodne o jeho odňatí. Za takéto dôvody sa považuje

 • pozbavenie spôsobilosti na PÚ, alebo ak je spôsobilosť na PÚ obmedzená
 • strata zdravotnej spôsobilosti
 • strata bezúhonnosti a spoľahlivosti
 • u osôb mladších ak 21 r. ak prestali spĺňať podminky, za ktorých im bol vydaný zbrojný preukaz skupiny D
  alebo E.

Zánik zo zákona

 • uplynutie doby platnosti
 • strata alebo odcudzenie
 • poškodenie
 • nesúlad údajov so skutočnosťou
 • skončenie pobytu jeho držiteľa na území SR
 • smrť alebo vyhlásenie za mŕveho
 • vrátenie zbrojného preukazu policajnému útvaru jeho držiteľom

5. Zbrojná licencia

Zbrane a strelivo môžu držať aj právnické osoby. V novej právnej úprave ich na to oprávňuje zbrojná licencia. Zákon definuje zbrojnú licenciu ako verejnú listinu, ktorá oprávňuje fyzickú osobu – podnikateľa alebo PO nadobúdať do vlastníctva zbrane alebo
strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie. 

Podobne ako u zbrojného preukazu nemá ani inštitút zbrojnej licencie homogénny charakter. Podľa účelu používania zbraní a streliva sa zbrojná licencia rozdeľuje na týchto sedem skupín:

 • A – vývoj a výroba zbraní a streliva
 • B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní a streliva
 • C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
 • D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
 • E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti
 • F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti

Takéto vymedzenie skupín zbrojnej licencie naväzuje na novelu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní uskutočnenom zákonom o zbraniach a strelive. Podmienky na vydanie zbrojnej licencie sú:

 1. podnikateľ alebo PO je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C, alebo D zbrojnej licencie,
 2. písomne požiada o jej vydanie
 3. odôvodnenú potrebu vydania zbrojnej licencie
 4. preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva
 5. preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie

Ďalej podnikateľ alebo členovia štatutárneho orgánu musia mať spôsobilosť na PÚ v plnom rozsahu a spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Ďalej treba ustanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu. Zbrojná licencia sa vydáva na dobu
neurčitú. Zánik platnosti:

 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbrojnej licencie
 • známením jej straty alebo odcudzenia
 • poškodením tak, že zápisy sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť
 • neobsahuje správne údaje
 • držiteľ ukončil činnosť
 • zánikom PO, podnikateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho
 • dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý ju vydal

Všeobecnými podmienkami pre  nadobúdanie zbrane a streliva do vlastníctva a ich držanie sú:

 1. platná zbrojná licencia

 2. nákupné povolenie ( okrem skupiny A,
  B a C  zbrojnej licencie)

 3. udelenie výnimky na držanie zbrane
  kategórie A, ak to vyžaduje povaha úloh

Špecifickými podmienkami pre nadobúdanie zbrane a streliva v jednotlivých skupinách zbrojnej licencie sú:


skupina A – môže nadobúdať do vlastníctva zbrane kategórie A, B, C a D  na účely ich vývoja alebo výroby

skupina B – môžu nadobúdať do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, B, C a D za účelom ich znehodnocovania, zničenia, výroby, rezu a následného predaja prípadne prebrania zbrane na účely opravy, úpravy, znehodnocovania alebo výroby rezu a ich následné spätné vydanie

skupina C – môžu nadobúdať do vlastníctva zbraň kategórie A, B, C a D za
účelom ich ďalšieho predaja alebo prepravy

skupina D – môžu nadobúdať vlastníctvo zbrane kategórie B, C a D a túto vypožičiavať a prenajímať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu, napokon je oprávnený prijímať do úschovy zbrane a strelivo

skupina E – nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane kategórie B a C a tieto prenechať svojim zamestnancom alebo členom na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, tieto osoby musia byť držiteľmi zbrojného preukazu skupiny A, B, C alebo E. Na strelniciach pod dohľadom zodpovednej osoby môže zveruť držanú zbraň aj osobe bez zbrojného preukazu

skupina F – nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane a strelivo kategórie A, B alebo C a tieto prenechávať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii svojim zamestnancom alebo členom, ak sú držiteľmi zbrojného preukazu skupiny C

skupina G – nadobúdať do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, B alebo C

Zákon definuje aj povinnosti držiteľa zbrojnej licencie:

 • ustanovenie zodpovednej osoby
 • vydanie interného predpisu, pravidlá na používanie zbraní a streliva, evidencie, uloženie a výdaj, bezpečnú manipuláciu
 • vedenie záznamove knihy ako základného evidenčného dokumentu

6. Zbrojný sprievodný list

Pre trvalý vývoz, trvalý dovoz alebo prevoz zbrane kategórie A, B alebo C možno len na základe zbrojného sprievodného listu. Je to verejná listina oprávňujúca na dovoz, vývoz alebo prevoz zbrane. Jeho platnosť je najviac na dva mesiace. Plní dve funkcie:

 • umožňuje nadobúdanie zbrane kategórie A, B alebo C a strelivo do týchto zbraní na trvalý vývoz alebo trvalý dovoz
 • je dokumentom, ktorý umožňuje prekročiť štátnu hranicu s vyvážanou resp. dovážanou zbraňou a strelivom do tejto zbrane

Pri trvalom dovoze zbrane môže vydať zbrojný sprievodný list buď policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad SR.

 • žiadateľ musí byť držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie
 • k vydaniu zbrojného sprievodného listu dôjde na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje predpísané údaje, s výnimkou údajov o zbrani, ktoré nie sú žiadateľovi známe

Ak držiteľ zbrojného sprievodného listu závažným spôsobom alebo opakovane porušil ustanovenia zákona, môže policajný útvar rozhodnúť o odňatí zbrojného sprievodného listu. Právnym dôsledkom bude zánik jeho platnosti.

V súvislosti so vstupom SR do EÚ zákon upravil nový inštitút:

7. Európsky zbrojný pas

Ide o doklad, ktorý slúži na dovoz alebo prevoz zbrane a streliva pri cestách do krajín EÚ. Zbraň, ktorá má byť predmeto dovozu alebo prevozu, musí byť zapísaná v európskom zbrojnom pase a na jej dovoz alebo pevoz členský štát udelil súhlas. Zákon
ustanovuje, kedy sa takýto súhlas vyžaduje.

Na rozdiel od zbrojného sprievodného listu európsky zbrojný pas je dokument umožňujúci opakované použitie. Vydáva sa
na päť rokov s možnosťou opätovného predĺženia. Na jeho vydanie sú príslušné vnútroštátne orgány toho členského štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom. Možno ho vydať len osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu skupiny D alebo E. Dôvody zániku platnosti sú obdobné ako uzbrojného preukazu. Ak bol držiteľovi európskeho zbrojného pasu odňatý zbrojný preukaz, zaniká zo zákona aj platnosť európskeho zbrojného pasu a jeho držiteľ je povinný odovzdať ho do siedmych dní policajnému útvaru.

8. Záver:

Ide o nariaďovaciu činnosť správnych orgánov. Sú konkrétne, vzťahujú sa na jedinečný, konkrétny prípad, zakladajú, menia,
zrušujú, individuálne autoritatívne zisťujú, konkrétne práva a povinnosti. Je to akt aplikácie právnej normy a prostredníctvom neho sa všeobecné pravidlo privádza ku konkrétnemu prípadu a subjektu. Je pri tom využívaný inštitút správneho uváženia a platí prezumpcia správnosti. Ide o rozhodnutia správnych orgánov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk