referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Správa na úseku zbraní a streliva
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 414
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 

1. Úvod:

Právna úprava úseku zbraní a streliva patrí k otázkam, ktoré sa dotýkajú nie len odborníkov v právnej oblasti, ale aj širokej verejnosti. Tento úsek ako celok je upravený zákonom číslo 190/2003 Z.z., ale aj ďalšími právnymi predpismi. V tejto seminárnej práci je rozobratý úsek zbraní a streliva, ale hlavne podmienky vydávania, zmeny alebo zániku individuálnych správnych aktov na úseku zbraní a streliva.

2. Individuálne správne akty:

Ide o nariaďovaciu činnosť správnych orgánov. Sú konkrétne (vzťahujú sa na jedinečný, konkrétny prípad, zakladajú, menia, zrušujú, individuálne autoritatívne zisťujú, konkrétne práva a povinnosti). Je to akt aplikácie právnej normy a prostredníctvom
neho sa všeobecné pravidlo privádza ku konkrétnemu prípadu a subjektu. Je využívaný inštitút správneho uváženia (SO dospeje k určitému uváženiu). Platí prezumpcia správnosti.

- KONŠTITUTÍVNE – zakladá, mení, zrušuje práva a povinnosti subjektov a vytvára novú konkrétnu situáciu, ktorá tu ešte nebola. Pôsobí ex nunc ( smerom do budúcnosti od vydania aktu )

- DEKLARATÓRNE – autoritatívne zisťuje existenciu určitého práneho stavu, nestanovuju dobu vzniku tejto situácie, zaväzuje ex
tunc
( aj do minulosti )

- HYBRIDNÉ – aj jedno aj druhé ( zmiešané ) napr. rozhodnutie o priestupkoch ---- čo sa stalo (deklaratorne ), ukladá sankciu ( konštitutíne)

Potitívne – správny akt, ktorý niečo priznáva a vytvára novú situáciu.

Negatívne – nemení situáciu ( rozhodnutie o neprijatí na štúdium )

Náležitosti:

- všeobecné (orgán, adresát, dátum, podpis )
- špeciálne ( z osob. predpisu )

Vady individuálneho správneho aktu:

ISA, ktorý nespĺňa zákonom stanovené náležitosti je vadný. Vecné hľadisko, nedostatok kompetencie, rozpor so zákonom.

-opraviteľné ( pisárske, počtové, ktoré nemenia obsah )

-zmeniteľné, zrušiteľné ( také, ktoré treba predpísaným spôsobom zmeniť, zrušiť )

-nulitné, ničotné ( V skutočnosti správny akt vôbec nie je, nedostatokkompetencie )

Platnosť  – okamihom doručenia aspoň jednému účastíkovi

Účinnosť  – schopnosť aktu spôsobiť zamýšľané účinky

Právoplatnosť – nezmeniteľnosť, nezrušitrľnosť aktu – jej dôsledkom je, že správny orgán sa touto vecou už nemôže zaoberať.

3. HISTÓRIA:

Právna úprava na úseku zbraní a streliva má u nás pomerne dlhú tradíciu. Jej účelom je zamedziť zneužívaniu zbraní a ohrozovaniu života, zdravia a majetku osôb alebo iných záujmov spoločnosti. Právna regulácia vzťahov na úseku zbraní a streliva je v krajinách s kontinentálnym právnym systémom podriadená pomerne rísnemu právnemu režimu.  Z historického
hľadiska prvou právnou úpravou na našom území bol cisársky patent z 24. októbra 1852 č. 223 r. z. o výrobe, obchode, dŕžbe zbraní a streliva a o nosení zbraní ( zbrojný patent ). Táto právna úprava platila v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. V roku 1867 došlo k R-U vyrovnaniu a tato sa zrušila a platili viacere vykonávacie predpisy a nariadenie ministerstva vnútra z r. 1891 pre municipia, ktoré malo byť do prijatia novej právnej úpravy, ktorá bude platiť pre celé územie. Zákonom č. 11 z r.1918 sa recipoval v Česko-Slovensku Rakúsko-Uhorský právny poriadok. Na Slovensku platil Uhorský. Národné zhromaždenie prijalo
v 1938 z.č.81 Zb. o zbraniach a strelive. Derogačná čaqsť tohto zákona zrušila všetky dovtedajšie predpisy, vrátane župných štatútov o zbraniach a strelive. Tento zákon však nikdy nenedobudol účinnosť, petože vláda, vzhľadom na vtedajšiu situáciu nikdy nevydala osobitné nariadenie na jeho vykonanie. Zákon, ktorý odstránil tento právny stav bol z.č.162 /1949 Zb.na základe nariadenia ministra vnútra č.290/1949 Zb. Bol to prvý prameň práva na tomto úseku, ktorého pôsobnosť sa vzťahovala na celé územie Česko-Slovenska. Vykonávacim predpisom k tomuto zákonu bola vyhláška č.365/1953 Ú.l.(vyhláška č. 412/1953 Ú.v.), ktorou sa vydávali podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive.

Ďalší vývoj bol poznačený vtedašími politickými pomermi. Problematika zbraní a streliva sa značne spolitizovala. Začal sa proces účelového prispôsobovania platného zákona záujmom vládnucej strany, ktorý nerešpektoval hierarchické usporiadanie predpisov z hľadiska ich právnej sily. Túto situáciu podporila aj skutočnosť, že právna úprava v zákone mala do značnej miery rámcovy charakter. Preto právne predpisy s nižšou právnou silou začali upravovať aj také právne vzťahy, ktoré vzhľadom na svoj charakter  patrili do zákona. V r.1953 sa presunuli zákonom stanovené kompetencie národných výborov na Zbor národnej bezpečnosti. Z.č.147/1983 Zb. o zbraniach a strelive- Pri vydávaní oprávnení na držanie a nosenie zbraní sa naďalej zachovala regulatívna funkcia z hľadiska počtu zbraní.

Pri vydávaní trebalo prihliadať na to, aby zbrane neboli zneužité proti socialistickej spoločnosti. Dôležitú úlohu hrala politická príslušnosť a spoľahlivosť občana. Po novembri 1989 bol zákon o zbraniach a strelive novelizovaný z.č.49/1990 Zb. Táto novela spresnila a sprísnila podmienky na vydávanie zbrojných preukazov a ďalšie dispozície so zbraňami a strelivom. Ďalšia novela bola zákonom NR SR č. 246 z roku 1993. Doterajší vývoj smeruje k zjednoteniu právnej úpravy na úseku zbraní a streliva ktorý predpokladá prispôsobenie a možno v budúcnosti aj zjednotenie tohto úseku v rámci EÚ. Súčasná norma, ktorá upravuje úsek zbraní a streliva je z.č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o zbraniach a strelive, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o echnických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády č. 296/2000 Z.z. a nariadenia vlády č. 380/2003 Z.z.

Nadobúdať strelné zbrane a strelivo možno len za podmienok uvedených v zákone, ktoré majú rovinu občianskoprávnu a administratívnoprávnu. V rovine občianskoprávnej zákon o zbraniach a strelive rešpektuje vlastnícke právo tak, ako je upravené v Ústave SR. V súlade s občianským zákonníkom možno nadobúdať zbrane a strelivo Kúpou, darovaním, dedením,
rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iného dôvodu ustanoveného zákonom.

Rovina administratívnoprávna upravuje ingrenciu orgánov štátnej správy do vzťahov na úseku zbraní a streliva. Nadobudnutie vlastníctva zbrane neopravňuje bez ďalšieho vlastníka na držanie a nosenie zbrane. Na to je potrebný ešte administratívny úkon. Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo B, s výnimkou dedenia, je možné len na základe nákupného povolenia.
Príslušným na jeho vydanie je okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Podmienkou na vydanie nákupného povolenia je, že žiadateľ je držiteľom zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo žiadateľ o trvalý vývoz zbrane.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.