Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj verejnej správy v Rakúsku

DNZ
     
21.10.1918- Vytvorenie DNZ a 30.10.1918 prijalo vyhlásenie kde proklamovalo nové štátne usporiadanie.

Uznesenie č. 1/1918- DNZ(vykonávateľ najvyššej štátnej moci a zákonodarca)

DNZ- vykonáva svoju moc buď priamo alebo prostredníctvom Štátnej rady

Recipuje sa Predlitavské právo a štátna správa - podobnosť s ČSR

11.11.1918- Cisár sa vzdal svojho úradu
    
12.11.1918- DNZ- z.č.5/1918- o forme štátu a forme vlády

V Rakúsku- republikánska štátna forma, zrušené všetky monarchisticé výsady, funkciu hlavy štátu plní Štátna rada a Rakúsko predstavované jako jednotný štát zložený  z krajín.

December 1918 DNZ inicovalo voľby do ÚNZ, vydaný volebný zákon (všeobecné, rovné, s tajným hlasovaním, zásada pomerného zastúpenia)

Rakúska Ústava z r. 1920

ÚNZ v októbri 1920 prijalo novú ústavu

Rakúsko- parlamentná republika, spolkový štát, skladá sa z jednotlivých krajín

Sústava najvyšších štátnych orgánov(národná rada+spolková rada- zákonodárne orgány, spolkový prezident, spolková vláda, spolkové zhromaždenie- spočiatku volilo prezidenta) v krajinách(krajinské snemy, krajinské vlády, na čele krajiny- krajinský hajtman)

Zakotvila systém pomerného zastúpenia- silné polit. strany, občianské práva a slobody- upravené s odkazom na Decembrovú Ústavu z 1867

Novela v r. 1925 a r. 1929

1925- posilnila spolkové orgány na úkor orgánov krajín

1929- posilnila právomoci prezidenta a zmenila Rakúsko na prezidentskú republiku

30-té roky vplyv fašizmu, nacistický prevrat- Dollfus zavraždený v 1934 na jeho miesto Kurt Schusnigg- docielil prijatie novej Autoritatívnej Ústavy

Autoritatívna Ústava

Kresťanský Nemecký spolkový štát

Zakotvené obč. práva a slobody, ale vláda môže do nich zasahovať

Politický pluralizmus vystriedaný jedinou stranou- Vlastenecký front(fašistická)

1938(anshuse Ostereich) Rakúsko začlenené do Nemecka, postavenie krajiny

Odčlenenie až po 2. svetovej vojne, do 1955 správu vykonávajú spojenci

štátna zmluva dočasnej Rakúskej rady a spojeneckej rady

Suverénny neutrálny štát


Rakúsko bude zachovávať neutralitu, samostatnosť, demokratické zriadenie a republikánsku štátnu formu, a že budú rešpektované základné ľudské práva, vrátane národ. menšín.

Platnosť Ústavy 1920 obnovená(+novely v 1962 a 1974)

1958- Rakúsko pristúpilo k Európskej konvencií o dodržiavaní ľudských práv a slobôd

Najvyššie štátne orgány

1918-1920 snahy o demokratizáciu,silné centralizačné tendencie

DNZ- zákonodárna moc

Štátna rada- kolektívna hlava štátu

Ústredné úrady(na úrovni ministerstiev)

Vytvorenie ÚNZ jako vrcholného zákonodárneho orgánu

Vláda- výkonný orgán, volený ÚNZ

Štátny účtovný dvor- kontrolný orgán

Ústava 1920

Národná rada - zákonodarná moc

Spolková rada-zákonodarná moc

Spolkový prezident- (novela1929) prezident volený občanmi, mal právo rozpustiť NR, menovať a odvolávať vládu, spolupodpis člena vlády, najvyššie velenie armády, núdzové nariadenia

Spolková vláda- volená NR neskôr menovaná prezidentom, menoval spolkového kancelára a ostatných členov menoval na návrh kancelára

Spolkové zhromaždenie- členovia NR a SR, pôvodne pri voľbe prezidenta

1934- nový systém najvyšších štátnych orgánov
     
Spolkový snem

Spolková hospodárska rada-celoštátne hospodárske úlohy

Spolková kultúrna rada – celoštátne kultúrne otázky

Spolkový kancelár – na čele SR – v duchu vodcovského princípu mal vedúce postavenie v štáte

Kancelár a členovia vlády – mohli vydávať nariadenia a núdzové nariadenia s mocou zákona

Prezident – hlava štátu volený zhromaždením starostov z troch kandidátov a mohol vydávať núdzové nariadenia s mocou zákona, menovať krajinských haitmanov

Po roku 1945 

Spojenci prostredníctvom spojeneckej rady + dočasné rakúske orgány:

Dočasná vláda – recipovala nemecké právo 1938 – 1945 s podmienkou, že nesmie byť v rozpore s ústavou a demokraciou

Obnovená ústava z r. 1938

Obnovenie ústavy z r. 1920 + novely

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk