referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Právna úprava pasovej agendy
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 646
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Cestovný pas úradný preukaz oprávňujúci osobu prekročiť štátnu hranicu za účelom  dočasného pobytu

Pôvod cestovných pasov

Pôvod cestovných pasov možno hľadať už v otrokárskej spoločnosti, kedy existovali tzv. zmocňujúce listy, ktorými zásupcovia štátu preukazovali svoju totožnosť a dokazovali svoje poverenie. Boli overené pečaťou panovníka a svojou formou zodpovedali dokumentom, ktorými sa v neskoršom období overovala totožnosť a štátna príslušnosť. 

Pasová inštitúcia bola prvýkrát budovaná vo Francúzsku za buržoáznej revolúcie a rozšírila sa odtiaľ do susedných štátov. Pasy identifikovali osobu a udeľovali povolenie k vycestovaniu. Hlavným prameňom pasovej polície sa stala vyhláška ministerstva zahraničných vecí, vnútra, obchodu, polície a vojny č. 80/1867 z. z.

V Uhorsku bol o pasoch vydaný zák. čl. VI./1903. Za vojny bolo z dôvodov vojensko-bezpečnostných cestovanie do cudziny a z cudziny do Rakúska a Uhorska mnohými predpismi podstatne sťažené a tieto predpisy boli v ČSR ešte zostrené z dôvodov
finančných, aby občania neutekali do cudziny z obavy pred veľkými daňami, najmä dávkou z majetku. Neskôr boli policajné právne ustanovenia o cestovných pasoch nahradené vládnym nariadením 215/1921, čo bolo niekoľkokrát zmenené, ale finančné právne obmedzenia zostali v platnosti. Prejavom všetkých týchto snáh o oživenie medzinárodného styku a zmiernenie pasových
predpisov bol platný zákon č. 55/1928 Zb. O cestovných pasoch. 

Pri vykonávaní pasovej povinnosti sa odlišovalo:

 • cestovanie z nášho štátu do cudziny
 • cestovanie z cudziny do nášho štátu.

I. Československí štátni občania -  mohli prekročiť hranice nášho štátu a cestovať v cudzine, ak mali riadne cestovné pasy vydané do príslušného cudzieho štátu. K vydávaniu a predlžovaniu cestovných pasov boli príslušné:

 • a) politické úrady I. stolice a štátne policajné úrady ak išlo o československých štátnych občanov bývajúcich
  v tuzemsku, a to tie úrady, v ktorých občan mal riadne bydlisko, výnimkou bol dočasný pobyt
 • b) zastupiteľské úrady našej republiky, ak išlo o štátnych občanov bývajúcich v cudzine
 • c) ministerstvo zahraničných vecí vydávalo pasy, a to pasy obyčajné (zamestnancom zahraničnej služby československého štátu, príslušníkom ich rodín a v neodkladných prípadoch i členom doprovodu diplomatických osôb), pasy diplomatické (osobám, ktoré podľa diplomatických zvyklostí mali na ne nárok) a pasy zvláštne (osobám, ktoré boli československou vládou poverené úradným poslaním u cudzích vlád alebo u iných medzinárodných orgánov a osobám, keď išli do cudziny s iným úradným poslaním).

Československí štátni občania mali právny nárok na vydanie pasu, ak im nevadila žiadna prekážka taxatívne uvedená.
Odmietnutie pasu musí byť preto odôvodnené. Pas nesmel byť vydaný osobám:

 • ak neboli svojprávne, nevykazovali sa voľbou zákonného zástupcu
 • proti ktorým bolo začaté vyšetrovanie (nie vyhľadávanie) pre trestné činy stíhané z úradnej povinnosti, na ktoré zákon stanovil trest väzenia dlhší než 14 dní, alebo peňažný trest vyšší než 5000,- Kč
 • ak boli obmedzení výrokom súdu alebo politického úradu vo voľnosti cestovať
 • ak ich cesta do cudziny mohla ohrozovať dôležité záujmy republiky
 • ak dlhoval dane, alebo ktorékoľvek iné verejné dávky v pomerne dostatočnej výške, to však neplatilo, ak sa za tieto dane a dávky dala dostatočná istota
 • ktoré sa chceli vysťahovať
 • v tých prípadoch, v ktorých vysťahovanie bolo neprípustné podľa zákona č. 71/1922 O vysťahovalectve. 

Ak sa chceli osoby trvale vysťahovať do cudziny museli preukázať, že svojím povinnostiam ohľadom daní a verejných dávok plne vyhoveli.

 • v prípade §37 branného zákona č. 193/1920, §263 a nasl. branných predpisov č. 141/1927 Zb.

Cestovný pas mal byť vydaný osobitne pre každú osobu, ale manželka mohla byť zapísaná do cestovného pasu manžela
a deti do 15 rokov mohli byť zapísané do cestovného pasu tej osoby, s ktorou cestujú. Pas sa vydával na úradných formulároch najdlhšie na 5 rokov, ale mohol byť predĺžený.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.